Diferencia entre revisiones de «H1Cng Tyh1»

De WikiArtesanía
m
m
Línea 1: Línea 1:
<script type="application/ld+json">"@context":"https://schema.org/","@type":"Store","name":"Mạng dịch vụ","image":["https://mangdichvu.net/wp-content/uploads/2020/03/mangdichvulogo.png"],"priceRange":"","servesCuisine":"Việt Nam","address":"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Mạng dịch vụ","addressLocality":"Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,","addressRegion":"HN","postalCode":"100000","addressCountry":"VN","telephone":"0906216738"</script><br /><br /><p>Được sử dụng mạng c&oacute; tốc độ truyền dẫn rộng lớn nhất Việt Nam. Tốc độ truyền tin v&agrave; xử l&yacute; cực nhanh gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng xử l&yacute; việc l&agrave;m nhanh ch&oacute;ng v&agrave; kịp l&uacute;c.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />  <br />  <br />  <br />  <p lang="vi" dir="ltr">M&aacute;y giặt mất nguồn – sửa m&aacute;y giặt mất nguồn chập chờn &nbsp;Samsung [https://t.co/qtCh2bUjWp https://t.co/qtCh2bUjWp] [https://t.co/O4Jqi0ur78 pic.twitter.com/O4Jqi0ur78] </p>— L&acirc;m (@Lm86825851) [https://twitter.com/Lm86825851/status/1232610149623353346?ref_src=twsrc%5Etfw February 26, 2020] <br />  <br />  <br />  <br /> </blockquote><br />  <br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>K&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng Leased Line hay k&ecirc;nh truyền mạng internet thẳng‎l&agrave; dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng từ địa điểm của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng đến thiết bị của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm từ l&agrave; 1 Mbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. Megawan l&agrave; dịch vụ cung cấp cho mạng ri&ecirc;ng ảo , đến ph&eacute;p kết nối c&aacute;c mạng m&aacute;y t&iacute;nh của doanh nghiệp b&ecirc;n tr&ecirc;n những vị tr&iacute; kh&aacute;c nhau để tạo th&agrave;nh một hệ thống mạng duy nhất v&agrave; tin cậy th&ocirc;ng qua việc d&ugrave;ng c&aacute;c li&ecirc;n kết băng rộng xDSL( c&aacute;p đồng) . L&agrave; dịch vụ truy vấn Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ ri&ecirc;ng rẽ biệt từ địa điểm của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng đến mạng core Internet của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng từ 1 Mbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. VNN/ Internet trực tiếp l&agrave; dịch vụ truy vấn Internet với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ từ địa điểm kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng đến POP Internet của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ theo y&ecirc;u thương cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng từ 64Kbps đến sản phẩm chục Gbps. Cho thu&ecirc; chỗ đặt m&aacute;y chủ l&agrave; dịch vụ mang đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm thu&ecirc; 1 phần th&ocirc;ng gian - diện t&iacute;ch S mặt nền để đặt hệ thống m&aacute;y chủ v&agrave; c&aacute;c thiết bị Hartware kh&aacute;c.</p><br /><br /><h2>Bảng Gi&aacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng Rẽ, Leased Line Internet Vnpt Mới 2021</h2><br /><br /><p>D&ugrave;ng HDLC kh&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu cần đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ cần ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 h&atilde;ng v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được. Website hay m&aacute;y chủ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm đều được m&aacute;y chủ kiểm tra virus, hạn chế cao nhất việc l&acirc;y nhiễm, triển khai nhanh ch&oacute;ng ch&oacute;ng, an to&agrave;n v&agrave; tin cậy v&agrave; bảo mật nhất. H&atilde;y li&ecirc;n hệ hotline để được hổ trợ đăng k&yacute; hợp đồng dịch vụ tại nh&agrave; m&agrave; kh&ocirc;ng cần thẳng đến c&aacute;cđiểm thanh to&aacute;n VNPT. Tư vấn miễn ph&iacute;, thi c&ocirc;ng đặt to&agrave;n bộ, li&ecirc;n hệ lắp đặt mạng mạng internet leased line vnpt ngay lập tức.</p><br /><br /><ul><br />  <br />  <br />  <br /> <li>D&ugrave;ng HDLC kh&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu n&ecirc;n đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ muốn ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 thương hiệu v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Đường truyền c&aacute;p quang Fiber VNPT cung cấp cho đường truyền Internet tốc độ cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute; th&iacute;ch hợp nhu yếu của vớ cả những kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Khi d&ugrave;ng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt, nh&acirc;n vi&ecirc;n sử dụng cần thiết phải c&oacute; đủ c&aacute;c giao tiếp b&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c bộ định tuyến sao cho c&oacute; một tiếp x&uacute;c connect WAN mang đến mỗi kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt tại từng node.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Hiện tr&ecirc;n VNPT Cung cấp băng th&ocirc;ng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G cho kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng.</li><br />  <br /> <br /> <br /></ul><br /><br /><p>Cung cung cấp c&aacute;c fakei ph&aacute;p backup đến đường LeasedLine của kh&aacute;ch sản phẩm, đảm bảo đường truyền lu&ocirc;n lu&ocirc;n sinh hoạt 24 / 7. Đường truyền đảm bảo tốc độ connect cao trong mọi ho&agrave;n cảnh. 5.Đường truyền ri&ecirc;ng an to&agrave;n, c&oacute; kỹ năng bảo mật th&ocirc;ng tin cao, giữ k&iacute;n c&aacute;c th&ocirc;ng tin qu&yacute; kh&aacute;ch trao đổi.</p><br /><br /><h3>Đăng K&yacute; Thu&ecirc; K&ecirc;nh Ri&ecirc;ng Biệt Vnpt Tại Tp Hcm Gi&aacute; Rẻ, Tốc Độ Cao Ổn Định</h3><br /><br /><p>Hiện tại VNPT Cung cấp cho đường dẫn k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G mang đến kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm. Do tuỳ điểm kết nối b&agrave;n giao kh&aacute;c nhau sẽ c&oacute; sự thay cho đổi gi&aacute; cước. Tập đo&agrave;n Vnpt tại X&igrave; G&ograve;n đ&atilde; mang đến Ra đời dịch vụ Leased Line để phục vụ c&aacute;c qu&yacute; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu d&ugrave;ng ri&ecirc;ng rẽ một mạng truyền Internet m&agrave; tốc độ vẫn đảm bảo.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />  <br />  <br />  <br />  <p lang="vi" dir="ltr">Sửa m&aacute;y giặt – sửa chữa m&aacute;y giặt tại nh&agrave; &nbsp;Bosch [https://t.co/H8H9JHv1gI https://t.co/H8H9JHv1gI] [https://t.co/zDIqGqw77F pic.twitter.com/zDIqGqw77F] </p>— L&acirc;m (@Lm86825851) [https://twitter.com/Lm86825851/status/1232160585657311232?ref_src=twsrc%5Etfw February 25, 2020] <br />  <br />  <br />  <br /> </blockquote><br />  <br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; bảng so s&aacute;nh về th&ocirc;ng số kỷ thuật về dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ – Internet leasedline vnpt với đường truyền mặc d&ugrave;ng chung internet FTTX, ADSL. Dịch vụ mạng internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng , internet trực tiếp VNPT ( hay c&ograve;n gọi l&agrave; mạng internet Leased Line). L&agrave; dịch vụ vnpt đến thu&ecirc; đường truyền dẫn vật l&yacute; d&ugrave;ng ri&ecirc;ng biệt tr&ecirc;n hạ lầu truyền dẫn c&aacute;p quang đ&atilde;ng.</p><br /><br /><h3>Thi C&ocirc;ng Mạng Vnpt T&acirc;n Tạo 2021</h3><br /><br /><p>VTN cam kết đảm bảo thời gian xử l&yacute; sự cố, thời hạn triển khai dịch vụ. VTN cam kết h&oacute;a học lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Cam kết đảm bảo thời gian xử l&yacute; sự cố, thời hạn triển khai dịch vụ. Cam kết h&oacute;a học lượng chất lượng dịch vụ theo chuẩn chỉnh quốc tế. Với tổng dung lượng connect quốc tế hiện đại 3,8 Tbps. Khi kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng đăng k&yacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng Leased Line sẽ tiến h&agrave;nh trang bị Converter, Modem Draytek, Modem Cisco dựa theo g&oacute;i cước qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng đăng k&yacute;. Modem tốc độ cao – khai triển tr&ecirc;n hạ lầu c&aacute;p đồng.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Cập nhật bảng số m&aacute;y b&agrave;n c&oacute; d&acirc;y vnpt H&agrave; Nội được sưu tập mới mẻ nhất , số đẹp, gi&aacute; rẻ cho c&aacute;c cửa h&agrave;ng, doanh nghiệp, c&aacute; thể b&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Giấy bệnh minh quyền d&ugrave;ng hợp l&iacute; vị tr&iacute; đầu cuối k&ecirc;nh ph&iacute;a kh&aacute;ch h&agrave;ng. C&oacute; thể th&ocirc;ng số kỹ thuật kết nối b&ecirc;n tr&ecirc;n NIX b&ecirc;n tr&ecirc;n c&ugrave;ng 1 đường đấu nối vật l&yacute; c&ugrave;ng với connect Internet ISP v&agrave; IXP. Hỗ trợ c&ocirc;ng cụ Looking class để đo kiểm chất [https://vnptvinaphone.net.vn/dich-vu-internet-leased-line-vnpt/ g&oacute;i cước leased line vnpt] lượng những ph&acirc;n đoạn mạng trung gian v&agrave;o nước, quốc tế, đo c&aacute;c th&ocirc;ng số h&oacute;a học lượng như delay time. C&oacute; thể d&ugrave;ng IP được cấp cho phạt bởi v&igrave; VNPT hoặc IP v&agrave; ASN được cung cấp từ VNNIC. Nếu khoảng c&aacute;ch giữa c&aacute;c Trụ sở th&ocirc;ng qu&aacute; xa (dưới 5km) th&igrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng thiết bị k&eacute;o d&atilde;n d&agrave;i mạng LAN (v&iacute; dụ, modem G.SHDSL của h&atilde;ng Planet), khi đ&oacute; th&ocirc;ng cần tốn chi ph&iacute; đầu tư Router v&agrave; NTU. [https://sheetroof42.bloggersdelight.dk/2021/07/15/cong-ty/ internet leased line vnpt] </p><br /><br /><p>Giải ph&aacute;p mạng wifi cho kh&aacute;ch sạn phối kết hợp wifi marketing. Lưu thương hiệu của t&ocirc;i, gmail, v&agrave; trang web v&agrave;o tr&igrave;nh duyệt n&agrave;y mang đến lần ph&acirc;n b&igrave;nh luận sau đ&oacute; của t&ocirc;i. Sơ đồ đấu nối v&agrave; list c&aacute;c thiết bị (m&aacute;y chủ, mạng LAN, Modem, Router). Được cung cung cấp miễn ph&iacute; subnet IP public / 29 để đấu nối LAN, c&oacute; thể chọn mua th&ecirc;m IP public c&ugrave;a VNPT l&uacute;c c&oacute; y&ecirc;u cầu.</p><br /><br /><div style="border: black dotted 1px;padding: 10px;"><br />  <br />  <br />  <br /> <h3>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam - Mondaq News Alerts</h3><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam.</p><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Posted: Tue, 26 May 2020 20:16:41 GMT [ [https://www.mondaq.com/telecoms-mobile-cable-communications/432116/telecommunication-in-vietman--a-history source] ]</p><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Kh&aacute;ch sản phẩm c&oacute; thể thu&ecirc; trọn g&oacute;i một diện t&iacute;ch ri&ecirc;ng biệt, được đ&aacute;nh dấu ph&acirc;n v&ugrave;ng r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; hưởng trọn to&agrave;n bộ cơ sở hạ tầng IDC của Viettel, đồng thời c&oacute; thể tự trang bị th&ecirc;m t&ugrave;y nhu yếu d&ugrave;ng để vận h&agrave;nh khối hệ thống của m&igrave;nh. Điểm mạnh mẽ của dịch vụ Leased Line l&agrave; t&iacute;nh hoạt b&aacute;t, sự ổn định, connect cho tới mọi địa điểm m&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Đặc biệt rộng so với những dịch vụ kh&aacute;c l&agrave; c&oacute; tốc độ từ 256 Mbps đến h&agrave;ng chục Gbps. C&oacute; thể cung cấp dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng với băng th&ocirc;ng thay cho đổi theo thời gian nhằm mục ti&ecirc;u đưa đến kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng sự hoạt b&aacute;t v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh lựa lựa chọn những g&oacute;i dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ của VNPT. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng của c&ocirc;ng ty bản th&acirc;n, kh&aacute;ch sản phẩm c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh với tốc độ thấp nhất từ 64Kb/s tới th&ocirc;ng giới hạn c&ugrave;ng với c&aacute;c giao tiếp mạng chuẩn.</p><br /><br /><p>Đường truyền c&aacute;p quang quẻ Fiber VNPT cung cấp đường truyền Internet tốc độ cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute; tương th&iacute;ch nhu cầu của tất cả những kh&aacute;ch h&agrave;ng. Dịch vụ Internet Leased line VNPT quốc tế (hay c&ograve;n gọi l&agrave; dịch vụ Thu&ecirc; k&ecirc;nh viễn th&ocirc;ng quốc tế) l&agrave; dịch vụ cung cung cấp k&ecirc;nh li&ecirc;n kỳ lạc d&agrave;nh ri&ecirc;ng biệt, điểm nối điểm, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu li&ecirc;n kỳ lạc to&agrave;n thị trường quốc tế đặc biệt quan tiền trọng của những c&ocirc;ng ty.</p><br /><br /><div style="text-align:center"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Kh&aacute;c với connect của adsl VNPT hay c&aacute;p quang đ&atilde;ng VNPT, leased line VNPT c&oacute; thể cung cấp cho đường truyền l&ecirc;n tới sản phẩm chục GBps. Dịch vụ Leased line của VNPT-Vinaphone được x&acirc;y dựng để đem kỳ lại chất lượng kết nối chất lượng nhất, dịch vụ ho&agrave;n hảo nhất tới kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng. Khi d&ugrave;ng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng, người d&ugrave;ng muốn thiết cần c&oacute; đủ c&aacute;c tiếp x&uacute;c b&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c bộ định tuy rằngến sao mang đến c&oacute; một giao tiếp kết nối WAN cho từng kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt tại mỗi node. Điều đ&oacute; c&oacute; suy nghĩa l&agrave;, tr&ecirc;n điểm node c&oacute; kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ đến 10 điểm kh&aacute;c nhất thiết n&ecirc;n c&oacute; đủ 10 tiếp x&uacute;c WAN để phục vụ cho những kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ. Đ&acirc;y l&agrave; một trong vấn đề hạn chế về đầu tư thiết bị ban đầu, kh&ocirc;ng hoạt b&aacute;t trong mở rộng lớn phạt triển, phức tạp trong tr&aacute;in l&yacute;, đặc biệt l&agrave; chi ph&iacute; thu&ecirc; k&ecirc;nh lớn đối c&ugrave;ng với những y&ecirc;u thương cầu kết nối xa về khoảng cơ hội địa l&yacute;. VNN Internet thẳng l&agrave; dịch vụ truy vấn Internet c&ugrave;ng với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ từ địa điểm kh&aacute;ch sản phẩm đến POP Internet của nh&agrave; cung cung cấp c&ugrave;ng với tốc độ theo y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm từ 64Kbps đến h&agrave;ng chục Gbps. Dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt l&agrave; dịch vụ mang đến thu&ecirc; k&ecirc;nh truyền dẫn vật l&yacute; mặc d&ugrave;ng ri&ecirc;ng biệt để connect v&agrave; truyền tin tức ri&ecirc;ng biệt biệt cho từng qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm.</p><br /><br /><p>Kiểm so&aacute;t tin tức từ Internet ra v&agrave;o Website của kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng ngăn ngăn luồng tin tức mạo danh, tiến c&ocirc;ng. để được b&aacute;o gi&aacute; k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ Leased Line VNPT chất lượng nhất, ưu đ&atilde;i fakem gi&aacute; đến 40%.</p><br /><br /><div style="border:black dashed 1px;padding:14px;width:305px;margin:auto;background-color:#f1f4f5;"> <br />  <br />  <br />  <br /> <div><br />  <br />  <br />  <br />  <strong>Contact Us</strong><br />  <br />  <br />  <br /> </div> <br />  <br />  <br />  <br /> <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/LocalBusiness"> <br />  <br />  <br />  <br />  <div itemprop="name"><br />    <br />    Mạng dịch vụ<br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Email: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="email">hoahong82hh@outlook.com</span><br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Phone: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="telephone">906216738</span> <br />    <br />    <br />    <br />  <div itemtype="http://schema.org/PostalAddress" itemscope="" itemprop="address"> <br />    <br />    <br />    <br />    <div itemprop="streetAddress"><br />      <br />      Kim Li&ecirc;n, Đống Đa, H&agrave; Nội,<br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />    <div><br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressLocality">H&agrave; Nội</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressRegion">HN</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressCountry">VN</span> <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="postalCode">100000</span><br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br /> </div><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Th&igrave; dịch vụ mạng internet Leased Line Vnpt l&agrave; sự lựa chọn tuy rằngệt vời d&agrave;nh đến bạn. C&aacute;c c&ocirc;ng ty, tổ chức triển khai rộng lớn với lượng nh&acirc;n vi&ecirc;n d&ugrave;ng nhiều, những doanh nghiệp cung cấp cho Game, thiết kế website… muốn một đường truyền ri&ecirc;ng biệt tốc độ cao, ổn định với h&oacute;a học lượng c&ugrave;ng sự hỗ trợ kỹ thuật chất lượng nhất. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng của c&ocirc;ng ty bản th&acirc;n, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh c&ugrave;ng với tốc độ từ 1Mbps l&ecirc;n cho tới 10Gbps. Th&ocirc;ng tin của qu&yacute; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ phục vụ mang đến việc cung cung cấp dịch vụ v&agrave; CSKH.</p><br /><br /><p>Cung cấp cho về dịch vụ viễn th&ocirc;ng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin h&agrave;ng đầu hiện nay. To&agrave;n quyền sử dụng đường truyền 24/7, kh&ocirc;ng phải ph&acirc;n t&aacute;ch sẻ t&agrave;i nguy&ecirc;n mạng c&ugrave;ng với bất kỳ ai. Cung cung cấp đường truyền kết nối theo y&ecirc;u thương cầu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng. Trong khi qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng c&ograve;n được cung cung cấp c&aacute;c dải địa chỉ IP tĩnh cố định v&agrave; thắt chặt b&ecirc;n tr&ecirc;n mạng Internet to&agrave;n cầu.</p><br /><br /><br /><br /><p>Với tốc độ truyền dẫn ngang mặt h&agrave;ng, cho n&ecirc;n tốc độ download v&agrave; upload sẽ ngay gần như bằng nhau. K&ecirc;nh truyền internet Leased Line, th&ocirc;ng d&ugrave;ng đường truyền d&ugrave;ng chung như dịch vụ mạng internet c&aacute;p quang quẻ FTTH ph&acirc;n b&igrave;nh th&ocirc;ng thường. Đối tượng d&ugrave;ng internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ th&ocirc;ng thường l&agrave; cơ quan non nước, ng&acirc;n sản phẩm, c&oacute; c&ocirc;ng ty lớn cần kết nối đảm bảo tốc độ v&agrave; độ bảo mật. C&aacute;c c&ocirc;ng ty muốn kết nối cổng quốc tế ổn định v&agrave; độ bảo mật th&ocirc;ng tin cao. T&iacute;nh bảo mật cao v&agrave; kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng c&oacute; thể đơn giản tr&aacute;in l&yacute;, gi&aacute; tiềnm s&aacute;t việc d&ugrave;ng. Được cộng đồng trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i đ&aacute;nh gi&aacute; th&igrave; VNPT l&agrave; được truyền c&oacute; tốc độ ổn định, kết nội thường xuy&ecirc;n biệt d&agrave;nh mang đến những cơ quan, tổ chức, c&ocirc;ng ty lớn l&agrave; chủ yếu với h&oacute;a học lược phục vụ số 1.</p><br /><br /><p>Giấy ph&eacute;p của Sở TT &amp; TT HN số 1839/GP-TTĐT cung cấp ng&agrave;y 25/ 05/ 2016. Kh&ocirc;ng đến ph&eacute;p gửi tiếp lưu lượng k&yacute; sinh, lưu lượng Internet đi / về quốc tế. kịp l&uacute;c ph&aacute;t hiện tại, lọc, ngăn ngăn h&agrave;ng fake tiến c&ocirc;ng c&ugrave;ng những lỗ hổng bảo mật th&ocirc;ng tin Website. Copyright &copy; 2021 Tổng Đ&agrave;i Lắp Mạng VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu. Copyright &copy; 2021 C&aacute;p Quang VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu.</p><br /><br /><br /><br /><div style="border: black dashed 1px;padding: 12px;"><br />  <br />  <br />  <br /> <h3>Vietnam Telecom International (VTI) Selects Gilat for Broadband Satellite Network Deployment - GlobeNewsWire</h3><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Vietnam Telecom International (VTI) Selects Gilat for Broadband Satellite Network Deployment.</p><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Posted: Tue, 22 Jun 2010 07:00:00 GMT [ [https://www.globenewswire.com/news-release/2010/06/22/423313/194441/en/Vietnam-Telecom-International-VTI-Selects-Gilat-for-Broadband-Satellite-Network-Deployment.html source] ]</p><br />  <br /> <br /> <br /></div><br />
+
<script type="application/ld+json">"@context":"https://schema.org/","@type":"Store","name":"Mạng dịch vụ","image":["https://mangdichvu.net/wp-content/uploads/2020/03/mangdichvulogo.png"],"priceRange":"","servesCuisine":"Việt Nam","address":"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Mạng dịch vụ","addressLocality":"Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,","addressRegion":"HN","postalCode":"100000","addressCountry":"VN","telephone":"0906216738"</script><br /><br /><p>Được sử dụng mạng c&oacute; tốc độ truyền dẫn lớn nhất nước Việt Nam. Tốc độ truyền tin v&agrave; xử l&yacute; cực thời gian nhanh gi&uacute;p qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng xử l&yacute; việc l&agrave;m nhanh ch&oacute;ng v&agrave; đ&uacute;ng l&uacute;c.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />  <br />  <br />  <br />  <p lang="vi" dir="ltr">M&aacute;y giặt mất nguồn – sửa m&aacute;y giặt mất nguồn chập chờn &nbsp;Samsung [https://t.co/qtCh2bUjWp https://t.co/qtCh2bUjWp] [https://t.co/O4Jqi0ur78 pic.twitter.com/O4Jqi0ur78] </p>— L&acirc;m (@Lm86825851) [https://twitter.com/Lm86825851/status/1232610149623353346?ref_src=twsrc%5Etfw February 26, 2020] <br />  <br />  <br />  <br /> </blockquote><br />  <br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>K&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ Leased Line hay k&ecirc;nh truyền internet thẳng‎l&agrave; dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng từ địa điểm của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm đến thiết bị của VNPT với tốc độ y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng từ 1 Mbps đến sản phẩm chục Gbps. Megawan l&agrave; dịch vụ cung cung cấp mạng ri&ecirc;ng rẽ ảo , mang đến ph&eacute;p connect những mạng PC của doanh nghiệp b&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c vị tr&iacute; kh&ocirc;ng giống nhau để tạo th&agrave;nh một khối hệ thống mạng duy nhất v&agrave; tin tưởng th&ocirc;ng qua việc sử dụng c&aacute;c li&ecirc;n quan băng rộng xDSL( c&aacute;p đồng) . L&agrave; dịch vụ truy vấn Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng ri&ecirc;ng biệt từ địa điểm của kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng đến mạng core Internet của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ y&ecirc;u thương cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm từ 1 Mbps đến sản phẩm chục Gbps. VNN/ Internet trực tiếp l&agrave; dịch vụ truy vấn Internet với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ từ địa điểm qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng đến POP Internet của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ theo y&ecirc;u thương cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng từ 64Kbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. Cho thu&ecirc; chỗ đặt m&aacute;y chủ l&agrave; dịch vụ mang đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng thu&ecirc; một trong những phần th&ocirc;ng gian - diện t&iacute;ch mặt s&agrave;n để đặt khối hệ thống m&aacute;y chủ v&agrave; những thiết bị Hartware kh&aacute;c.</p><br /><br /><h2>Bảng Gi&aacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng Rẽ, Leased Line Internet Vnpt Mới Mẻ 2021</h2><br /><br /><p>D&ugrave;ng HDLC th&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu n&ecirc;n đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ cần ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 thương hiệu v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được. Website hay m&aacute;y chủ kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng đều được m&aacute;y chủ đ&aacute;nh gi&aacute; virus, hạn chế cao nhất việc truyền nhiễm, triển khai thời gian nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n v&agrave; bảo mật nhất. H&atilde;y li&ecirc;n hệ hotline để được hổ trợ đăng k&yacute; hợp đồng dịch vụ tr&ecirc;n nh&agrave; m&agrave; kh&ocirc;ng muốn thẳng đến c&aacute;cđiểm giao dịch VNPT. Tư vấn miễn ph&iacute;, lắp đặt đặt full, li&ecirc;n hệ thi c&ocirc;ng mạng mạng internet leased line vnpt ngay.</p><br /><br /><ul><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Website hoặc m&aacute;y chủ kh&aacute;ch h&agrave;ng đều được m&aacute;y chủ kiểm tra virus, hạn chế cao nhất việc l&acirc;y nhiễm, triển khai nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n v&agrave; bảo mật th&ocirc;ng tin nhất.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>D&ugrave;ng HDLC th&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu cần đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ cần thiết ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 h&atilde;ng v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Khi sử dụng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ, nh&acirc;n vi&ecirc;n sử dụng cần thiết cần c&oacute; đủ những giao tiếp b&ecirc;n tr&ecirc;n những bộ định tuy rằngến sao đến c&oacute; một tiếp x&uacute;c connect WAN cho từng kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt tại mỗi node.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Hiện tr&ecirc;n VNPT Cung cấp cho đường truyền k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G đến kh&aacute;ch sản phẩm.</li><br />  <br /> <br /> <br /></ul><br /><br /><p>Cung cấp cho c&aacute;c fakei ph&aacute;p backup mang đến đường LeasedLine của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm, đảm bảo đường truyền lu&ocirc;n hoạt động v&agrave; sinh hoạt 24 / 7. Đường truyền đảm bảo tốc độ kết nối cao v&agrave;o mỗi giai đoạn. 5.Đường truyền ri&ecirc;ng rẽ an to&agrave;n v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy, c&oacute; kỹ năng bảo mật th&ocirc;ng tin cao, giữ k&iacute;n c&aacute;c tin tức bạn trao đổi.</p><br /><br /><h3>Đăng K&yacute; Thu&ecirc; K&ecirc;nh Ri&ecirc;ng Rẽ Vnpt Tại Tp Hcm Gi&aacute; Rẻ, Tốc Độ Cao Ổn Định</h3><br /><br /><p>Hiện tại VNPT Cung cấp băng th&ocirc;ng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G đến kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm. Do tuỳ điểm connect chuyển giao kh&ocirc;ng giống nhau sẽ c&oacute; sự thay đổi gi&aacute; cước. Tập đo&agrave;n Vnpt tại Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; cho ra đời dịch vụ Leased Line để phục vụ c&aacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu sử dụng ri&ecirc;ng một mạng truyền Internet m&agrave; tốc độ vẫn đảm bảo.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />  <br />  <br />  <br />  <p lang="vi" dir="ltr">Sửa m&aacute;y giặt – sửa chữa m&aacute;y giặt tại nh&agrave; &nbsp;Bosch [https://t.co/H8H9JHv1gI https://t.co/H8H9JHv1gI] [https://t.co/zDIqGqw77F pic.twitter.com/zDIqGqw77F] </p>— L&acirc;m (@Lm86825851) [https://twitter.com/Lm86825851/status/1232160585657311232?ref_src=twsrc%5Etfw February 25, 2020] <br />  <br />  <br />  <br /> </blockquote><br />  <br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; bảng so s&aacute;nh về th&ocirc;ng số kỷ thuật về dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ – Internet leasedline vnpt với đường truyền mặc d&ugrave;ng chung mạng internet FTTX, ADSL. Dịch vụ mạng internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ , mạng internet thẳng VNPT ( hoặc c&ograve;n gọi l&agrave; internet Leased Line). L&agrave; dịch vụ vnpt cho thu&ecirc; đường truyền dẫn vật l&yacute; d&ugrave;ng ri&ecirc;ng rẽ b&ecirc;n tr&ecirc;n hạ lầu truyền dẫn c&aacute;p quang.</p><br /><br /><br /><p>VTN khẳng định đảm bảo thời gian xử l&yacute; sự cố, thời gian triển khai dịch vụ. VTN khẳng định h&oacute;a học lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Cam kết đảm bảo thời hạn xử l&yacute; sự cố, thời gian triển khai dịch vụ. Cam kết chất lượng h&oacute;a học lượng dịch vụ theo chuẩn chỉnh quốc tế. Với tổng dung t&iacute;ch kết nối quốc tế hiện đại 3,8 Tbps. Khi kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng đăng k&yacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng Leased Line sẽ tiến h&agrave;nh trang bị Converter, Modem Draytek, Modem Cisco t&ugrave;y theo g&oacute;i cước kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng đăng k&yacute;. Modem tốc độ cao – khai triển b&ecirc;n tr&ecirc;n hạ lầu c&aacute;p đồng.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Cập nhật bảng số m&aacute;y b&agrave;n c&oacute; d&acirc;y vnpt H&agrave; Nội được sưu tập mới nhất nhất , số đẹp, gi&aacute; rẻ mang đến c&aacute;c cửa sản phẩm, c&ocirc;ng ty lớn, c&aacute; thể b&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Giấy triệu chứng minh quyền sử dụng hợp ph&aacute;p vị tr&iacute; đầu cuối k&ecirc;nh ph&iacute;a kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng. C&oacute; thể cấu h&igrave;nh connect tr&ecirc;n NIX b&ecirc;n tr&ecirc;n c&ugrave;ng 1 đường đấu nối vật l&yacute; với connect Internet ISP v&agrave; IXP. Hỗ trợ c&ocirc;ng cụ Looking class để đo kiểm chất [https://vnptvinaphone.net.vn/dich-vu-internet-leased-line-vnpt/ gi&aacute; leased line vnpt] lượng c&aacute;c ph&acirc;n đoạn mạng trung gian trong nước, quốc tế, đo c&aacute;c th&ocirc;ng số h&oacute;a học lượng như delay time. [https://writeablog.net/avenuesea25/kenh-thue-rieng-biet-internet-leased-line-vnpt-toc-do-cao-gia-re leased line vnpt h&agrave; nội] C&oacute; thể sử dụng IP được cấp phạt bởi v&igrave; VNPT hoặc IP v&agrave; ASN được cấp từ VNNIC. Nếu khoảng tầm cơ hội giữa c&aacute;c Trụ sở th&ocirc;ng qu&aacute; xa (dưới 5km) th&igrave; c&oacute; thể mặc d&ugrave;ng thiết bị k&eacute;o d&agrave;i mạng LAN (v&iacute; dụ, modem G.SHDSL của h&atilde;ng sản xuất Planet), l&uacute;c đ&oacute; th&ocirc;ng cần tốn chi ph&iacute; đầu tư Router v&agrave; NTU.</p><br /><br /><p>Giải ph&aacute;p mạng wifi đến kh&aacute;ch h&agrave;ng sạn phối hợp wifi marketing. Lưu t&ecirc;n của t&ocirc;i, email, v&agrave; trang website v&agrave;o tr&igrave;nh duyệt n&agrave;y mang đến lần b&igrave;nh luận kế tiếp của t&ocirc;i. Sơ đồ đấu nối v&agrave; list những thiết bị (m&aacute;y chủ, mạng LAN, Modem, Router). Được cung cấp miễn ph&iacute; subnet IP public / 29 để đấu nối LAN, c&oacute; thể chọn mua th&ecirc;m IP public c&ugrave;a VNPT khi c&oacute; nhu cầu.</p><br /><br /><div style="border: black dashed 1px;padding: 14px;"><br />  <br />  <br />  <br /> <h3>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam - Mondaq News Alerts</h3><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam.</p><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Posted: Tue, 26 May 2020 20:16:41 GMT [ [https://www.mondaq.com/telecoms-mobile-cable-communications/432116/telecommunication-in-vietman--a-history source] ]</p><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể thu&ecirc; full một diện t&iacute;ch ri&ecirc;ng biệt, được đ&aacute;nh dấu ph&acirc;n v&ugrave;ng r&otilde; so&aacute;tng v&agrave; tận hưởng to&agrave;n bộ cơ sở hạ lầu IDC của Viettel, đồng thời c&oacute; thể tự trang bị th&ecirc;m t&ugrave;y y&ecirc;u cầu d&ugrave;ng để vận h&agrave;nh khối hệ thống của bản th&acirc;n. Điểm mạnh mẽ của dịch vụ Leased Line l&agrave; t&iacute;nh linh động, sự ổn định, connect cho tới mỗi địa điểm m&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm y&ecirc;u cầu. Đặc biệt rộng so với c&aacute;c dịch vụ kh&ocirc;ng giống l&agrave; c&oacute; tốc độ từ 256 Mbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. C&oacute; thể cung cung cấp dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng với đường dẫn thay cho đổi theo thời gian nhằm đưa đến kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng sự linh động trong quy tr&igrave;nh lựa chọn c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng của VNPT. Tuỳ theo nhu yếu sử dụng của c&ocirc;ng ty bản th&acirc;n, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh với tốc độ thấp nhất từ 64Kb/s cho tới th&ocirc;ng giới hạn với c&aacute;c giao tiếp mạng chuẩn chỉnh.</p><br /><br /><p>Đường truyền c&aacute;p quang đ&atilde;ng Fiber VNPT cung cấp đường truyền Internet tốc độ cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute; tương th&iacute;ch y&ecirc;u cầu của tất cả những kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng. Dịch vụ Internet Leased line VNPT quốc tế (hay c&ograve;n gọi l&agrave; dịch vụ Thu&ecirc; k&ecirc;nh viễn th&ocirc;ng quốc tế) l&agrave; dịch vụ cung cấp k&ecirc;nh li&ecirc;n kỳ lạc d&agrave;nh ri&ecirc;ng biệt, điểm nối điểm, đ&aacute;p ứng nhu yếu li&ecirc;n lạc to&agrave;n thị trường quốc tế đặc biệt quan trọng của những c&ocirc;ng ty.</p><br /><br /><div style="text-align:center"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Kh&aacute;c c&ugrave;ng với connect của adsl VNPT hay c&aacute;p quang đ&atilde;ng VNPT, leased line VNPT c&oacute; thể cung cấp cho đường truyền l&ecirc;n tới mặt h&agrave;ng chục GBps. Dịch vụ Leased line của VNPT-Vinaphone được x&acirc;y dựng dựng để đem kỳ lại chất lượng connect tốt nhất, dịch vụ ho&agrave;n hảo nhất tới kh&aacute;ch sản phẩm. Khi sử dụng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ, nh&acirc;n vi&ecirc;n sử dụng cần thiết thiết n&ecirc;n c&oacute; đủ c&aacute;c giao tiếp tr&ecirc;n c&aacute;c bộ định tuy rằngến sao đến c&oacute; một tiếp x&uacute;c connect WAN đến từng kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt tại từng node. Điều đ&oacute; c&oacute; suy nghĩa l&agrave;, tr&ecirc;n điểm node c&oacute; kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt đến 10 điểm kh&ocirc;ng giống nhất thiết n&ecirc;n c&oacute; đủ 10 giao tiếp WAN để phục vụ đến c&aacute;c kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt. Đ&acirc;y l&agrave; một vấn đề hạn chế về đầu tư thiết bị l&uacute;c đầu, kh&ocirc;ng linh hoạt trong mở rộng lớn phạt triển, phức tạp v&agrave;o quản l&yacute;, đặc biệt l&agrave; chi ph&iacute; thu&ecirc; k&ecirc;nh rộng lớn đối với c&aacute;c y&ecirc;u thương cầu kết nối xa về khoảng chừng c&aacute;ch địa l&yacute;. VNN Internet trực tiếp l&agrave; dịch vụ truy cập Internet c&ugrave;ng với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng từ địa điểm kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm đến POP Internet của nh&agrave; cung cấp cho c&ugrave;ng với tốc độ theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng từ 64Kbps đến sản phẩm chục Gbps. Dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ l&agrave; dịch vụ cho thu&ecirc; k&ecirc;nh truyền dẫn vật l&yacute; cho d&ugrave;ng ri&ecirc;ng rẽ để kết nối v&agrave; truyền th&ocirc;ng tin ri&ecirc;ng rẽ biệt đến từng kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng.</p><br /><br /><p>Kiểm so&aacute;t tin tức từ Internet ra v&agrave;o Website của kh&aacute;ch h&agrave;ng ngăn ngăn luồng tin tức mạo danh, tiến c&ocirc;ng. để được b&aacute;o gi&aacute; k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ Leased Line VNPT chất lượng nhất, ưu đ&atilde;i fakem gi&aacute; đến 40%.</p><br /><br /><br /><br /><div style="border:grey dashed 1px;padding:14px;width:301px;margin:auto;background-color:#f1f4f3;"> <br />  <br />  <br />  <br /> <div><br />  <br />  <br />  <br />  <strong>Contact Us</strong><br />  <br />  <br />  <br /> </div> <br />  <br />  <br />  <br /> <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/LocalBusiness"> <br />  <br />  <br />  <br />  <div itemprop="name"><br />    <br />    Mạng dịch vụ<br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Email: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="email">hoahong82hh@outlook.com</span><br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Phone: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="telephone">906216738</span> <br />    <br />    <br />    <br />  <div itemtype="http://schema.org/PostalAddress" itemscope="" itemprop="address"> <br />    <br />    <br />    <br />    <div itemprop="streetAddress"><br />      <br />      Kim Li&ecirc;n, Đống Đa, H&agrave; Nội,<br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />    <div><br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressLocality">H&agrave; Nội</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressRegion">HN</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressCountry">VN</span> <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="postalCode">100000</span><br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br /> </div><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Th&igrave; dịch vụ internet Leased Line Vnpt l&agrave; sự lựa lựa chọn tuyệt vời d&agrave;nh cho bạn. C&aacute;c c&ocirc;ng ty, tổ chức lớn c&ugrave;ng với lượng nh&acirc;n vi&ecirc;n sử dụng nhiều, c&aacute;c doanh nghiệp cung cấp Game, thiết kế website… muốn một đường truyền ri&ecirc;ng biệt tốc độ cao, ổn định c&ugrave;ng với h&oacute;a học lượng c&ugrave;ng sự hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất. Tuỳ theo nhu cầu d&ugrave;ng của c&ocirc;ng ty bản th&acirc;n, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh c&ugrave;ng với tốc độ từ 1Mbps l&ecirc;n cho tới 10Gbps. Th&ocirc;ng tin của qu&yacute; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ phục vụ mang đến việc cung cấp cho dịch vụ v&agrave; CSKH.</p><br /><br /><p>Cung cấp cho về dịch vụ viễn th&ocirc;ng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ tin tức h&agrave;ng đầu hiện nay nay. To&agrave;n quyền sử dụng đường truyền 24/7, th&ocirc;ng phải chia sẻ kho&aacute;ng sản mạng c&ugrave;ng với bất kỳ ai. Cung cấp đường truyền kết nối theo y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng. Trong khi kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng c&ograve;n được cung cấp cho c&aacute;c dải địa chỉ IP tĩnh cố định v&agrave; thắt chặt b&ecirc;n tr&ecirc;n mạng Internet to&agrave;n thị trường quốc tế.</p><br /><br /><br /><br /><p>Với tốc độ truyền dẫn ngang h&agrave;ng, đến n&ecirc;n tốc độ download v&agrave; upload sẽ ngay gần như bởi nhau. K&ecirc;nh truyền mạng internet Leased Line, kh&ocirc;ng d&ugrave;ng đường truyền d&ugrave;ng chung như dịch vụ internet c&aacute;p quang FTTH b&igrave;nh th&ocirc;ng thường. Đối tượng sử dụng mạng internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ th&ocirc;ng thường l&agrave; cơ quan tiền quốc gia, ng&acirc;n mặt h&agrave;ng, c&oacute; doanh nghiệp cần thiết connect đảm bảo tốc độ v&agrave; độ bảo mật. C&aacute;c doanh nghiệp muốn connect cổng quốc tế ổn định v&agrave; độ bảo mật cao. T&iacute;nh bảo mật th&ocirc;ng tin cao v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng c&oacute; thể đơn giản tr&aacute;in l&yacute;, gi&aacute; tiềnm s&aacute;t việc d&ugrave;ng. Được c&ugrave;ng đồng v&agrave;o nước v&agrave; quốc tế đ&aacute;nh gi&aacute; th&igrave; VNPT l&agrave; được truyền c&oacute; tốc độ ổn định, kết nội thường xuy&ecirc;n biệt d&agrave;nh đến những cơ quan, tổ chức, c&ocirc;ng ty lớn l&agrave; chủ yếu đuối với chất lược phục vụ số 1.</p><br /><br /><p>Giấy ph&eacute;p của Sở TT &amp; TT HN số 1839/GP-TTĐT cấp cho ng&agrave;y 25/ 05/ năm nh&acirc;m th&igrave;n. Kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p đưa tiếp lưu lượng k&yacute; sinh, lưu lượng Internet đi / về quốc tế. kịp thời phạt hiện nay, lọc, ngăn ngăn h&agrave;ng nh&aacute;i tấn c&ocirc;ng c&ugrave;ng c&aacute;c lỗ cọpng bảo mật th&ocirc;ng tin Website. Copyright &copy; 2021 Tổng Đ&agrave;i Lắp Mạng VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu. Copyright &copy; 2021 C&aacute;p Quang VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu.</p><br /><br /><div style="border: black dashed 1px;padding: 14px;"><br />  <br />  <br />  <br /> <h3>Vietnam Telecom International (VTI) Selects Gilat for Broadband Satellite Network Deployment - GlobeNewsWire</h3><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Vietnam Telecom International (VTI) Selects Gilat for Broadband Satellite Network Deployment.</p><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Posted: Tue, 22 Jun 2010 07:00:00 GMT [ [https://www.globenewswire.com/news-release/2010/06/22/423313/194441/en/Vietnam-Telecom-International-VTI-Selects-Gilat-for-Broadband-Satellite-Network-Deployment.html source] ]</p><br />  <br /> <br /> <br /></div><br />

Revisión del 09:54 15 jul 2021

<script type="application/ld+json">"@context":"https://schema.org/","@type":"Store","name":"Mạng dịch vụ","image":["mangdichvulogo.png"],"priceRange":"","servesCuisine":"Việt Nam","address":"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Mạng dịch vụ","addressLocality":"Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,","addressRegion":"HN","postalCode":"100000","addressCountry":"VN","telephone":"0906216738"</script>

Được sử dụng mạng có tốc độ truyền dẫn lớn nhất nước Việt Nam. Tốc độ truyền tin và xử lý cực thời gian nhanh giúp quý khách hàng mặt hàng xử lý việc làm nhanh chóng và đúng lúc.<script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Kênh thuê riêng rẽ Leased Line hay kênh truyền internet thẳng‎là dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng từ địa điểm của quý khách hàng sản phẩm đến thiết bị của VNPT với tốc độ yêu cầu của quý khách hàng hàng từ 1 Mbps đến sản phẩm chục Gbps. Megawan là dịch vụ cung cung cấp mạng riêng rẽ ảo , mang đến phép connect những mạng PC của doanh nghiệp bên trên các vị trí không giống nhau để tạo thành một khối hệ thống mạng duy nhất và tin tưởng thông qua việc sử dụng các liên quan băng rộng xDSL( cáp đồng) . Là dịch vụ truy vấn Internet tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng riêng biệt từ địa điểm của khách hàng hàng đến mạng core Internet của VNPT cùng với tốc độ yêu thương cầu của quý khách hàng sản phẩm từ 1 Mbps đến sản phẩm chục Gbps. VNN/ Internet trực tiếp là dịch vụ truy vấn Internet với tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng rẽ từ địa điểm quý khách hàng hàng đến POP Internet của VNPT cùng với tốc độ theo yêu thương cầu của khách hàng từ 64Kbps đến mặt hàng chục Gbps. Cho thuê chỗ đặt máy chủ là dịch vụ mang đến quý khách hàng hàng thuê một trong những phần thông gian - diện tích mặt sàn để đặt khối hệ thống máy chủ và những thiết bị Hartware khác.Bảng Giá Kênh Thuê Riêng Rẽ, Leased Line Internet Vnpt Mới Mẻ 2021Dùng HDLC thông nhất thiết 2 đầu nên đều là thiết bị Cisco, chỉ cần chúng của cùng 1 thương hiệu và có hỗ trợ HDLC là được. Website hay máy chủ khách mặt hàng đều được máy chủ đánh giá virus, hạn chế cao nhất việc truyền nhiễm, triển khai thời gian nhanh chóng, an toàn và bảo mật nhất. Hãy liên hệ hotline để được hổ trợ đăng ký hợp đồng dịch vụ trên nhà mà không muốn thẳng đến cácđiểm giao dịch VNPT. Tư vấn miễn phí, lắp đặt đặt full, liên hệ thi công mạng mạng internet leased line vnpt ngay.  • Website hoặc máy chủ khách hàng đều được máy chủ kiểm tra virus, hạn chế cao nhất việc lây nhiễm, triển khai nhanh chóng, an toàn và bảo mật thông tin nhất.
  • Dùng HDLC thông nhất thiết 2 đầu cần đều là thiết bị Cisco, chỉ cần thiết chúng của cùng 1 hãng và có hỗ trợ HDLC là được.
  • Khi sử dụng kênh thuê riêng rẽ, nhân viên sử dụng cần thiết cần có đủ những giao tiếp bên trên những bộ định tuy rằngến sao đến có một tiếp xúc connect WAN cho từng kết nối kênh thuê riêng biệt tại mỗi node.
  • Hiện trên VNPT Cung cấp cho đường truyền kênh thuê riêng Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G đến khách sản phẩm.


Cung cấp cho các fakei pháp backup mang đến đường LeasedLine của quý khách hàng sản phẩm, đảm bảo đường truyền luôn hoạt động và sinh hoạt 24 / 7. Đường truyền đảm bảo tốc độ kết nối cao vào mỗi giai đoạn. 5.Đường truyền riêng rẽ an toàn và đáng tin cậy, có kỹ năng bảo mật thông tin cao, giữ kín các tin tức bạn trao đổi.Đăng Ký Thuê Kênh Riêng Rẽ Vnpt Tại Tp Hcm Giá Rẻ, Tốc Độ Cao Ổn ĐịnhHiện tại VNPT Cung cấp băng thông kênh thuê riêng biệt Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G đến khách hàng sản phẩm. Do tuỳ điểm connect chuyển giao không giống nhau sẽ có sự thay đổi giá cước. Tập đoàn Vnpt tại Hồ Chí Minh đã cho ra đời dịch vụ Leased Line để phục vụ các quý khách hàng có nhu cầu sử dụng riêng một mạng truyền Internet mà tốc độ vẫn đảm bảo.<script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Dưới đây là bảng so sánh về thông số kỷ thuật về dịch vụ kênh thuê riêng rẽ – Internet leasedline vnpt với đường truyền mặc dùng chung mạng internet FTTX, ADSL. Dịch vụ mạng internet kênh thuê riêng rẽ , mạng internet thẳng VNPT ( hoặc còn gọi là internet Leased Line). Là dịch vụ vnpt cho thuê đường truyền dẫn vật lý dùng riêng rẽ bên trên hạ lầu truyền dẫn cáp quang.
VTN khẳng định đảm bảo thời gian xử lý sự cố, thời gian triển khai dịch vụ. VTN khẳng định hóa học lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Cam kết đảm bảo thời hạn xử lý sự cố, thời gian triển khai dịch vụ. Cam kết chất lượng hóa học lượng dịch vụ theo chuẩn chỉnh quốc tế. Với tổng dung tích kết nối quốc tế hiện đại 3,8 Tbps. Khi khách hàng mặt hàng đăng ký Kênh Thuê Riêng Leased Line sẽ tiến hành trang bị Converter, Modem Draytek, Modem Cisco tùy theo gói cước khách hàng mặt hàng đăng ký. Modem tốc độ cao – khai triển bên trên hạ lầu cáp đồng.Cập nhật bảng số máy bàn có dây vnpt Hà Nội được sưu tập mới nhất nhất , số đẹp, giá rẻ mang đến các cửa sản phẩm, công ty lớn, cá thể bên trên địa bàn. Giấy triệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp vị trí đầu cuối kênh phía khách hàng mặt hàng. Có thể cấu hình connect trên NIX bên trên cùng 1 đường đấu nối vật lý với connect Internet ISP và IXP. Hỗ trợ công cụ Looking class để đo kiểm chất giá leased line vnpt lượng các phân đoạn mạng trung gian trong nước, quốc tế, đo các thông số hóa học lượng như delay time. leased line vnpt hà nội Có thể sử dụng IP được cấp phạt bởi vì VNPT hoặc IP và ASN được cấp từ VNNIC. Nếu khoảng tầm cơ hội giữa các Trụ sở thông quá xa (dưới 5km) thì có thể mặc dùng thiết bị kéo dài mạng LAN (ví dụ, modem G.SHDSL của hãng sản xuất Planet), lúc đó thông cần tốn chi phí đầu tư Router và NTU.Giải pháp mạng wifi đến khách hàng sạn phối hợp wifi marketing. Lưu tên của tôi, email, và trang website vào trình duyệt này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi. Sơ đồ đấu nối và list những thiết bị (máy chủ, mạng LAN, Modem, Router). Được cung cấp miễn phí subnet IP public / 29 để đấu nối LAN, có thể chọn mua thêm IP public cùa VNPT khi có nhu cầu.Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam - Mondaq News Alerts

Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam.

Posted: Tue, 26 May 2020 20:16:41 GMT [ source ]Khách hàng có thể thuê full một diện tích riêng biệt, được đánh dấu phân vùng rõ soátng và tận hưởng toàn bộ cơ sở hạ lầu IDC của Viettel, đồng thời có thể tự trang bị thêm tùy yêu cầu dùng để vận hành khối hệ thống của bản thân. Điểm mạnh mẽ của dịch vụ Leased Line là tính linh động, sự ổn định, connect cho tới mỗi địa điểm mà quý khách hàng sản phẩm yêu cầu. Đặc biệt rộng so với các dịch vụ không giống là có tốc độ từ 256 Mbps đến mặt hàng chục Gbps. Có thể cung cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng với đường dẫn thay cho đổi theo thời gian nhằm đưa đến khách hàng mặt hàng sự linh động trong quy trình lựa chọn các gói dịch vụ kênh thuê riêng của VNPT. Tuỳ theo nhu yếu sử dụng của công ty bản thân, quý khách hàng mặt hàng có thể thuê kênh với tốc độ thấp nhất từ 64Kb/s cho tới thông giới hạn với các giao tiếp mạng chuẩn chỉnh.Đường truyền cáp quang đãng Fiber VNPT cung cấp đường truyền Internet tốc độ cao, giá cả hợp lý tương thích yêu cầu của tất cả những khách hàng mặt hàng. Dịch vụ Internet Leased line VNPT quốc tế (hay còn gọi là dịch vụ Thuê kênh viễn thông quốc tế) là dịch vụ cung cấp kênh liên kỳ lạc dành riêng biệt, điểm nối điểm, đáp ứng nhu yếu liên lạc toàn thị trường quốc tế đặc biệt quan trọng của những công ty.Khác cùng với connect của adsl VNPT hay cáp quang đãng VNPT, leased line VNPT có thể cung cấp cho đường truyền lên tới mặt hàng chục GBps. Dịch vụ Leased line của VNPT-Vinaphone được xây dựng dựng để đem kỳ lại chất lượng connect tốt nhất, dịch vụ hoàn hảo nhất tới khách sản phẩm. Khi sử dụng kênh thuê riêng rẽ, nhân viên sử dụng cần thiết thiết nên có đủ các giao tiếp trên các bộ định tuy rằngến sao đến có một tiếp xúc connect WAN đến từng kết nối kênh thuê riêng biệt tại từng node. Điều đó có suy nghĩa là, trên điểm node có kết nối kênh thuê riêng biệt đến 10 điểm không giống nhất thiết nên có đủ 10 giao tiếp WAN để phục vụ đến các kết nối kênh thuê riêng biệt. Đây là một vấn đề hạn chế về đầu tư thiết bị lúc đầu, không linh hoạt trong mở rộng lớn phạt triển, phức tạp vào quản lý, đặc biệt là chi phí thuê kênh rộng lớn đối với các yêu thương cầu kết nối xa về khoảng chừng cách địa lý. VNN Internet trực tiếp là dịch vụ truy cập Internet cùng với tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng từ địa điểm khách hàng sản phẩm đến POP Internet của nhà cung cấp cho cùng với tốc độ theo yêu cầu của khách hàng từ 64Kbps đến sản phẩm chục Gbps. Dịch vụ kênh thuê riêng rẽ là dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn vật lý cho dùng riêng rẽ để kết nối và truyền thông tin riêng rẽ biệt đến từng khách mặt hàng.Kiểm soát tin tức từ Internet ra vào Website của khách hàng ngăn ngăn luồng tin tức mạo danh, tiến công. để được báo giá kênh thuê riêng rẽ Leased Line VNPT chất lượng nhất, ưu đãi fakem giá đến 40%.

Contact Us

Mạng dịch vụ

Email:hoahong82hh@outlook.com

Phone:906216738

Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,Hà Nội,HN,VN100000

Thì dịch vụ internet Leased Line Vnpt là sự lựa lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Các công ty, tổ chức lớn cùng với lượng nhân viên sử dụng nhiều, các doanh nghiệp cung cấp Game, thiết kế website… muốn một đường truyền riêng biệt tốc độ cao, ổn định cùng với hóa học lượng cùng sự hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất. Tuỳ theo nhu cầu dùng của công ty bản thân, quý khách hàng mặt hàng có thể thuê kênh cùng với tốc độ từ 1Mbps lên cho tới 10Gbps. Thông tin của quý quý khách hàng chỉ phục vụ mang đến việc cung cấp cho dịch vụ và CSKH.Cung cấp cho về dịch vụ viễn thông và công nghệ tin tức hàng đầu hiện nay nay. Toàn quyền sử dụng đường truyền 24/7, thông phải chia sẻ khoáng sản mạng cùng với bất kỳ ai. Cung cấp đường truyền kết nối theo yêu cầu khách hàng mặt hàng. Trong khi khách mặt hàng còn được cung cấp cho các dải địa chỉ IP tĩnh cố định và thắt chặt bên trên mạng Internet toàn thị trường quốc tế.

Với tốc độ truyền dẫn ngang hàng, đến nên tốc độ download và upload sẽ ngay gần như bởi nhau. Kênh truyền mạng internet Leased Line, không dùng đường truyền dùng chung như dịch vụ internet cáp quang FTTH bình thông thường. Đối tượng sử dụng mạng internet kênh thuê riêng rẽ thông thường là cơ quan tiền quốc gia, ngân mặt hàng, có doanh nghiệp cần thiết connect đảm bảo tốc độ và độ bảo mật. Các doanh nghiệp muốn connect cổng quốc tế ổn định và độ bảo mật cao. Tính bảo mật thông tin cao và khách hàng hàng có thể đơn giản tráin lý, giá tiềnm sát việc dùng. Được cùng đồng vào nước và quốc tế đánh giá thì VNPT là được truyền có tốc độ ổn định, kết nội thường xuyên biệt dành đến những cơ quan, tổ chức, công ty lớn là chủ yếu đuối với chất lược phục vụ số 1.Giấy phép của Sở TT & TT HN số 1839/GP-TTĐT cấp cho ngày 25/ 05/ năm nhâm thìn. Không cho phép đưa tiếp lưu lượng ký sinh, lưu lượng Internet đi / về quốc tế. kịp thời phạt hiện nay, lọc, ngăn ngăn hàng nhái tấn công cùng các lỗ cọpng bảo mật thông tin Website. Copyright © 2021 Tổng Đài Lắp Mạng VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu. Copyright © 2021 Cáp Quang VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu.Vietnam Telecom International (VTI) Selects Gilat for Broadband Satellite Network Deployment - GlobeNewsWire

Vietnam Telecom International (VTI) Selects Gilat for Broadband Satellite Network Deployment.

Posted: Tue, 22 Jun 2010 07:00:00 GMT [ source ]