Diferencia entre revisiones de «H1Cng Tyh1»

De WikiArtesanía
m
m
Línea 1: Línea 1:
<script type="application/ld+json">"@context":"https://schema.org/","@type":"Store","name":"Mạng dịch vụ","image":["https://mangdichvu.net/wp-content/uploads/2020/03/mangdichvulogo.png"],"priceRange":"","servesCuisine":"Việt Nam","address":"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Mạng dịch vụ","addressLocality":"Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,","addressRegion":"HN","postalCode":"100000","addressCountry":"VN","telephone":"0906216738"</script><br /><br /><p>Được sử dụng mạng c&oacute; tốc độ truyền dẫn lớn nhất nước Việt Nam. Tốc độ truyền tin v&agrave; xử l&yacute; cực nhanh ch&oacute;ng g&oacute;p qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm xử l&yacute; l&agrave;m việc nhanh ch&oacute;ng ch&oacute;ng v&agrave; đ&uacute;ng l&uacute;c.</p><br /><br /><br /><p>K&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng Leased Line hoặc k&ecirc;nh truyền mạng internet trực tiếp‎l&agrave; dịch vụ truy vấn Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng từ địa điểm của kh&aacute;ch h&agrave;ng đến thiết bị của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ y&ecirc;u thương cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng từ l&agrave; 1 Mbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. Megawan l&agrave; dịch vụ cung cung cấp mạng ri&ecirc;ng ảo , cho ph&eacute;p kết nối c&aacute;c mạng PC của c&ocirc;ng ty tr&ecirc;n những vị tr&iacute; kh&ocirc;ng giống nhau để tạo th&agrave;nh một khối hệ thống mạng duy nhất v&agrave; tin y&ecirc;u trải qua việc d&ugrave;ng những tương tự băng rộng lớn xDSL( c&aacute;p đồng) . L&agrave; dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt ri&ecirc;ng rẽ biệt từ địa điểm của kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng đến mạng core Internet của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ y&ecirc;u thương cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng từ 1 Mbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. VNN/ Internet trực tiếp l&agrave; dịch vụ truy cập Internet c&ugrave;ng với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng từ địa điểm qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng đến POP Internet của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng từ 64Kbps đến sản phẩm chục Gbps. Cho thu&ecirc; chỗ đặt m&aacute;y chủ l&agrave; dịch vụ cho kh&aacute;ch sản phẩm thu&ecirc; một phần th&ocirc;ng gian - diện t&iacute;ch S mặt nền để đặt hệ thống m&aacute;y chủ v&agrave; c&aacute;c thiết bị phần cứng kh&aacute;c.</p><br /><br /><h2>Bảng Gi&aacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng, Leased Line Internet Vnpt Mới Nhất 2021</h2><br /><br /><p>D&ugrave;ng HDLC th&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu n&ecirc;n đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ muốn ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 h&atilde;ng sản xuất v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được. Website hay m&aacute;y chủ kh&aacute;ch sản phẩm đều được m&aacute;y chủ kiểm tra virus, hạn chế cao nhất việc l&acirc;y nhiễm, triển khai thời gian nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n v&agrave; tin cậy v&agrave; bảo mật nhất. H&atilde;y li&ecirc;n hệ hotline để được hổ trợ đăng k&yacute; hợp đồng dịch vụ tr&ecirc;n nh&agrave; m&agrave; th&ocirc;ng muốn thẳng đến nhữngđiểm thanh to&aacute;n VNPT. Tư vấn miễn ph&iacute;, lắp đặt đặt to&agrave;n bộ, li&ecirc;n hệ thi c&ocirc;ng mạng mạng internet leased line vnpt tức th&igrave;.</p><br /><br /><ul><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Website hay m&aacute;y chủ kh&aacute;ch sản phẩm đều được m&aacute;y chủ kiểm tra virus, hạn chế tối đa việc l&acirc;y nhiễm, triển khai nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n v&agrave; bảo mật th&ocirc;ng tin nhất.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>D&ugrave;ng HDLC kh&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu phải đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ cần ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 thương hiệu v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Đường truyền c&aacute;p quang Fiber VNPT cung cấp cho đường truyền Internet tốc độ cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute; tương th&iacute;ch nhu cầu của tất cả c&aacute;c kh&aacute;ch sản phẩm.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Khi d&ugrave;ng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng, người d&ugrave;ng cần thiết thiết n&ecirc;n c&oacute; đủ những tiếp x&uacute;c b&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c bộ định tuy rằngến sao đến c&oacute; một giao tiếp connect WAN đến mỗi connect k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng tại mỗi node.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Hiện tại VNPT Cung cung cấp đường truyền k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G đến kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>H&atilde;y li&ecirc;n hệ đường d&acirc;y n&oacute;ng để được hổ trợ đăng k&yacute; hợp đồng dịch vụ tr&ecirc;n nh&agrave; m&agrave; th&ocirc;ng cần thiết thẳng đến c&aacute;cđiểm giao dịch thanh to&aacute;n VNPT.</li><br />  <br /> <br /> <br /></ul><br /><br /><p>Cung cung cấp những giải ph&aacute;p backup cho đường LeasedLine của kh&aacute;ch sản phẩm, đảm bảo đường truyền lu&ocirc;n lu&ocirc;n hoạt động v&agrave; sinh hoạt 24 / 7. Đường truyền đảm bảo tốc độ kết nối cao v&agrave;o mọi thời điểm. 5.Đường truyền ri&ecirc;ng biệt an to&agrave;n v&agrave; tin cậy, c&oacute; khả năng bảo mật cao, giữ k&iacute;n những tin tức bạn trao đổi.</p><br /><br /><h3>Đăng K&yacute; Thu&ecirc; K&ecirc;nh Ri&ecirc;ng Vnpt Tr&ecirc;n Tp Hcm Gi&aacute; Rẻ, Tốc Độ Cao Ổn Định</h3><br /><br /><p>Hiện tr&ecirc;n VNPT Cung cấp cho đường truyền k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G cho kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng. Do tuỳ điểm kết nối chuyển giao kh&ocirc;ng giống nhau sẽ c&oacute; sự thay đổi gi&aacute; cước. Tập đo&agrave;n Vnpt tại Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến th&agrave;nh lập dịch vụ Leased Line để phục vụ những qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; y&ecirc;u cầu sử dụng ri&ecirc;ng một mạng truyền Internet m&agrave; tốc độ vẫn đảm bảo.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />  <br />  <br />  <br />  <p lang="vi" dir="ltr">Sửa m&aacute;y giặt – sửa chữa m&aacute;y giặt tại nh&agrave; &nbsp;Bosch [https://t.co/H8H9JHv1gI https://t.co/H8H9JHv1gI] [https://t.co/zDIqGqw77F pic.twitter.com/zDIqGqw77F] </p>— L&acirc;m (@Lm86825851) [https://twitter.com/Lm86825851/status/1232160585657311232?ref_src=twsrc%5Etfw February 25, 2020] <br />  <br />  <br />  <br /> </blockquote><br />  <br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; bảng đối chiếu về th&ocirc;ng số kỷ thuật về dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt – Internet leasedline vnpt c&ugrave;ng với đường truyền cho d&ugrave;ng chung internet FTTX, ADSL. Dịch vụ mạng internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt , internet trực tiếp VNPT ( hoặc c&ograve;n gọi l&agrave; internet Leased Line). L&agrave; dịch vụ vnpt mang đến thu&ecirc; đường truyền dẫn vật l&yacute; d&ugrave;ng ri&ecirc;ng rẽ tr&ecirc;n hạ lầu truyền dẫn c&aacute;p quang.</p><br /><br /><h3>Lắp Mạng Vnpt T&acirc;n Tạo Ra 2021</h3><br /><br /><p>VTN cam kết đảm bảo thời gian xử l&yacute; sự cố, thời gian triển khai dịch vụ. VTN cam kết chất lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Cam kết đảm bảo thời gian xử l&yacute; sự cố, thời hạn khai triển dịch vụ. Cam kết chất lượng h&oacute;a học lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Với tổng dung lượng kết nối quốc tế hiện nay đại 3,8 Tbps. Khi kh&aacute;ch sản phẩm đăng k&yacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng Leased Line sẽ được trang bị Converter, Modem Draytek, Modem Cisco t&ugrave;y theo g&oacute;i cước qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng đăng k&yacute;. Modem tốc độ cao – triển khai b&ecirc;n tr&ecirc;n hạ lầu c&aacute;p đồng.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Cập nhật bảng số m&aacute;y b&agrave;n c&oacute; d&acirc;y vnpt H&agrave; Th&agrave;nh được sưu tập mới nhất , số đẹp, gi&aacute; rẻ cho những cửa mặt h&agrave;ng, doanh nghiệp, c&aacute; thể tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Giấy chứng minh quyền sử dụng hợp ph&aacute;p vị tr&iacute; đầu cuối k&ecirc;nh ph&iacute;a qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng. C&oacute; thể th&ocirc;ng số kỹ thuật kết nối tr&ecirc;n NIX b&ecirc;n tr&ecirc;n c&ugrave;ng 1 đường đấu nối vật l&yacute; với kết nối Internet ISP v&agrave; IXP. Hỗ trợ c&ocirc;ng cụ Looking class để đo kiểm h&oacute;a [https://vnptvinaphone.net.vn/dich-vu-internet-leased-line-vnpt/ gi&aacute; internet leased line vnpt] học lượng những ph&acirc;n đoạn mạng trung gian v&agrave;o nước, quốc tế, đo những th&ocirc;ng số chất lượng như delay time. C&oacute; thể sử dụng IP được cấp cho vạc do VNPT hoặc IP v&agrave; ASN được cung cấp từ VNNIC. Nếu khoảng chừng cơ hội giữa c&aacute;c chi nh&aacute;nh kh&ocirc;ng qu&aacute; xa (b&ecirc;n dưới 5km) th&igrave; c&oacute; thể cho d&ugrave;ng thiết bị k&eacute;o d&atilde;n d&agrave;i mạng LAN (v&iacute; dụ, modem G.SHDSL của h&atilde;ng Planet), Khi đ&oacute; th&ocirc;ng phải tốn chi ph&iacute; đầu tư Router v&agrave; NTU.</p><br /><br /><p>Giải ph&aacute;p mạng wifi đến kh&aacute;ch h&agrave;ng sạn phối kết hợp wifi marketing. Lưu t&ecirc;n của t&ocirc;i, gmail, v&agrave; trang web trong tr&igrave;nh duyệt n&agrave;y mang đến lần ph&acirc;n b&igrave;nh luận sau đ&oacute; của t&ocirc;i. Sơ đồ đấu nối v&agrave; list những thiết bị (m&aacute;y chủ, mạng LAN, Modem, Router). Được cung cấp miễn ph&iacute; subnet IP public / 29 để đấu nối LAN, c&oacute; thể lựa chọn th&ecirc;m IP public c&ugrave;a VNPT l&uacute;c c&oacute; nhu cầu.</p><br /><br /><div style="border: black dashed 1px;padding: 13px;"><br />  <br />  <br />  <br /> <h3>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam - Mondaq News Alerts</h3><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam.</p><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Posted: Tue, 26 May 2020 20:16:41 GMT [ [https://www.mondaq.com/telecoms-mobile-cable-communications/432116/telecommunication-in-vietman--a-history source] ]</p><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể thu&ecirc; trọn g&oacute;i một diện t&iacute;ch ri&ecirc;ng, được đ&aacute;nh dấu ph&acirc;n v&ugrave;ng r&otilde; r&agrave; so&aacute;tng v&agrave; tận hưởng to&agrave;n bộ cơ sở hạ lầu IDC của Viettel, đồng thời c&oacute; thể tự trang bị th&ecirc;m t&ugrave;y y&ecirc;u cầu d&ugrave;ng để vận h&agrave;nh hệ thống của m&igrave;nh. Điểm mạnh mẽ của dịch vụ Leased Line l&agrave; t&iacute;nh hoạt b&aacute;t, sự ổn định, kết nối tới mỗi địa điểm m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng y&ecirc;u thương cầu. Đặc biệt rộng so c&ugrave;ng với những dịch vụ kh&ocirc;ng giống l&agrave; c&oacute; tốc độ từ 256 Mbps đến h&agrave;ng chục Gbps. C&oacute; thể cung cấp cho dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng với băng th&ocirc;ng thay đổi theo thời hạn nhằm đưa đến kh&aacute;ch sản phẩm sự hoạt b&aacute;t trong quy tr&igrave;nh lựa lựa chọn c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ của VNPT. Tuỳ theo y&ecirc;u cầu d&ugrave;ng của c&ocirc;ng ty m&igrave;nh, kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh c&ugrave;ng với tốc độ thấp nhất từ 64Kb/s tới kh&ocirc;ng số lượng giới hạn với c&aacute;c giao tiếp mạng chuẩn.</p><br /><br /><p>Đường truyền c&aacute;p quang Fiber VNPT cung cấp cho đường truyền Internet tốc độ cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute; ph&ugrave; hợp nhu yếu của vớ cả những qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm. Dịch vụ Internet Leased line VNPT quốc tế (hoặc c&ograve;n gọi l&agrave; dịch vụ Thu&ecirc; k&ecirc;nh viễn th&ocirc;ng quốc tế) l&agrave; dịch vụ cung cấp k&ecirc;nh li&ecirc;n kỳ lạc d&agrave;nh ri&ecirc;ng biệt, điểm nối điểm, đ&aacute;p ứng nhu yếu li&ecirc;n kỳ lạc to&agrave;n thị trường quốc tế đặc biệt quan tiền trọng của c&aacute;c doanh nghiệp.</p><br /><br /><div style="text-align:center"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Kh&aacute;c c&ugrave;ng với connect của adsl VNPT hay c&aacute;p quang quẻ VNPT, leased line VNPT c&oacute; thể cung cấp đường truyền l&ecirc;n tới sản phẩm chục GBps. Dịch vụ Leased line của VNPT-Vinaphone được x&acirc;y dựng dựng để đem lại chất lượng kết nối đảm bảo chất lượng nhất, dịch vụ trả hảo nhất tới kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm. [https://serverfault.com/users/677782 leased line vnpt] Khi d&ugrave;ng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt, người sử dụng cần thiết n&ecirc;n c&oacute; đủ những tiếp x&uacute;c tr&ecirc;n những bộ định tuy rằngến sao mang đến c&oacute; một tiếp x&uacute;c kết nối WAN cho từng kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt tr&ecirc;n từng node. Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa l&agrave;, tr&ecirc;n điểm node c&oacute; kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ đến 10 điểm kh&ocirc;ng giống nhất thiết phải c&oacute; đủ 10 tiếp x&uacute;c WAN để phục vụ cho c&aacute;c kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ. Đ&acirc;y l&agrave; một vấn đề hạn chế về đầu tư thiết bị ban sơ, kh&ocirc;ng linh động v&agrave;o mở rộng lớn ph&aacute;t triển, phức tạp trong tr&aacute;in l&yacute;, đặc biệt l&agrave; chi ph&iacute; thu&ecirc; k&ecirc;nh lớn đối với những y&ecirc;u thương cầu kết nối xa về khoảng chừng c&aacute;ch địa l&yacute;. VNN Internet thẳng l&agrave; dịch vụ truy cập Internet với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ từ địa điểm qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng đến POP Internet của nh&agrave; cung cấp cho c&ugrave;ng với tốc độ theo y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng từ 64Kbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. Dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ l&agrave; dịch vụ mang đến thu&ecirc; k&ecirc;nh truyền dẫn vật l&yacute; cho d&ugrave;ng ri&ecirc;ng biệt để kết nối v&agrave; truyền th&ocirc;ng tin ri&ecirc;ng biệt đến kể từng kh&aacute;ch sản phẩm.</p><br /><br /><p>Kiểm so&aacute;t th&ocirc;ng tin từ Internet ra v&agrave;o Website của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng ngăn chặn luồng th&ocirc;ng tin mạo danh, tiến c&ocirc;ng. để được b&aacute;o gi&aacute; k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt Leased Line VNPT tốt nhất, ưu đ&atilde;i giảm gi&aacute; đến 40%.</p><br /><br /><div style="border:grey solid 1px;padding:15px;width:309px;margin:auto;background-color:#f1f4f8;"> <br />  <br />  <br />  <br /> <div><br />  <br />  <br />  <br />  <strong>Contact Us</strong><br />  <br />  <br />  <br /> </div> <br />  <br />  <br />  <br /> <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/LocalBusiness"> <br />  <br />  <br />  <br />  <div itemprop="name"><br />    <br />    Mạng dịch vụ<br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Email: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="email">hoahong82hh@outlook.com</span><br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Phone: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="telephone">906216738</span> <br />    <br />    <br />    <br />  <div itemtype="http://schema.org/PostalAddress" itemscope="" itemprop="address"> <br />    <br />    <br />    <br />    <div itemprop="streetAddress"><br />      <br />      Kim Li&ecirc;n, Đống Đa, H&agrave; Nội,<br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />    <div><br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressLocality">H&agrave; Nội</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressRegion">HN</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressCountry">VN</span> <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="postalCode">100000</span><br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br /> </div><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><br /><br /><p>Th&igrave; dịch vụ mạng internet Leased Line Vnpt l&agrave; sự lựa chọn tuyệt vời d&agrave;nh đến bạn. C&aacute;c c&ocirc;ng ty, tổ chức lớn c&ugrave;ng với lượng nh&acirc;n vi&ecirc;n d&ugrave;ng nhiều, những doanh nghiệp cung cung cấp tr&ograve; chơi, thiết kế trang web… cần một đường truyền ri&ecirc;ng rẽ tốc độ cao, ổn định với h&oacute;a học lượng c&ugrave;ng sự hỗ trợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n chất lượng nhất. Tuỳ theo nhu yếu sử dụng của doanh nghiệp bản th&acirc;n, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh c&ugrave;ng với tốc độ từ 1Mbps l&ecirc;n tới 10Gbps. Th&ocirc;ng tin của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ phục vụ đến việc cung cấp dịch vụ v&agrave; CSKH.</p><br /><br /><p>Cung cấp về dịch vụ viễn th&ocirc;ng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin mặt h&agrave;ng đầu hiện nay. To&agrave;n quyền sử dụng đường truyền 24/7, th&ocirc;ng phải ph&acirc;n chia sẻ kho&aacute;ng sản mạng c&ugrave;ng với bất kỳ ai. Cung cấp cho đường dẫn connect theo y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng c&ograve;n được cung cấp c&aacute;c dải địa chỉ IP tĩnh cố định b&ecirc;n tr&ecirc;n mạng Internet to&agrave;n cầu.</p><br /><br /><br /><br /><p>Với tốc độ truyền dẫn ngang h&agrave;ng, cho n&ecirc;n tốc độ tải về v&agrave; upload sẽ gần như bởi nhau. K&ecirc;nh truyền mạng internet Leased Line, kh&ocirc;ng sử dụng đường truyền d&ugrave;ng chung như dịch vụ mạng internet c&aacute;p quang quẻ FTTH b&igrave;nh th&ocirc;ng thường. Đối tượng sử dụng mạng internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ thường l&agrave; cơ quan non nước, ng&acirc;n sản phẩm, c&oacute; c&ocirc;ng ty lớn cần thiết kết nối đảm bảo tốc độ v&agrave; độ bảo mật th&ocirc;ng tin. C&aacute;c doanh nghiệp muốn kết nối cổng quốc tế ổn định v&agrave; độ bảo mật th&ocirc;ng tin cao. T&iacute;nh bảo mật cao v&agrave; kh&aacute;ch sản phẩm c&oacute; thể dễ d&agrave;ng tr&aacute;in l&yacute;, gi&aacute;m s&aacute;t việc sử dụng. Được c&ugrave;ng đồng v&agrave;o nước v&agrave; nước ngo&agrave;i đ&aacute;nh gi&aacute; th&igrave; VNPT l&agrave; được truyền c&oacute; tốc độ ổn định, kết nội chuy&ecirc;n biệt d&agrave;nh cho những cơ quan, tổ chức triển khai, c&ocirc;ng ty l&agrave; chủ yếu đuối c&ugrave;ng với h&oacute;a học lược phục vụ số 1.</p><br /><br /><p>Giấy ph&eacute;p của Sở TT &amp; TT HN số 1839/GP-TTĐT cấp cho ng&agrave;y 25/ 05/ năm 2016. Kh&ocirc;ng đến ph&eacute;p gửi tiếp lưu lượng k&yacute; sinh, lưu lượng Internet đi / về quốc tế. đ&uacute;ng l&uacute;c ph&aacute;t hiện tại, lọc, ngăn ngăn giả mạo tấn c&ocirc;ng c&ugrave;ng c&aacute;c lỗ cọpng bảo mật th&ocirc;ng tin Website. Copyright &copy; 2021 Tổng Đ&agrave;i Lắp Mạng VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu. Copyright &copy; 2021 C&aacute;p Quang VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu.</p><br /><br />
+
<script type="application/ld+json">"@context":"https://schema.org/","@type":"Store","name":"Mạng dịch vụ","image":["https://mangdichvu.net/wp-content/uploads/2020/03/mangdichvulogo.png"],"priceRange":"","servesCuisine":"Việt Nam","address":"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Mạng dịch vụ","addressLocality":"Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,","addressRegion":"HN","postalCode":"100000","addressCountry":"VN","telephone":"0906216738"</script><br /><br /><p>Được sử dụng mạng c&oacute; tốc độ truyền dẫn rộng lớn nhất nước ta. Tốc độ truyền tin v&agrave; xử l&yacute; cực nhanh gi&uacute;p kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng xử l&yacute; l&agrave;m việc thời gian nhanh ch&oacute;ng v&agrave; kịp l&uacute;c.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />  <br />  <br />  <br />  <p lang="vi" dir="ltr">M&aacute;y giặt mất nguồn – sửa m&aacute;y giặt mất nguồn chập chờn &nbsp;Samsung [https://t.co/qtCh2bUjWp https://t.co/qtCh2bUjWp] [https://t.co/O4Jqi0ur78 pic.twitter.com/O4Jqi0ur78] </p>— L&acirc;m (@Lm86825851) [https://twitter.com/Lm86825851/status/1232610149623353346?ref_src=twsrc%5Etfw February 26, 2020] <br />  <br />  <br />  <br /> </blockquote><br />  <br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>K&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ Leased Line hay k&ecirc;nh truyền mạng internet thẳng‎l&agrave; dịch vụ truy vấn Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt từ địa điểm của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng đến thiết bị của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch sản phẩm từ l&agrave; 1 Mbps đến h&agrave;ng chục Gbps. Megawan l&agrave; dịch vụ cung cấp mạng ri&ecirc;ng biệt ảo , cho ph&eacute;p connect c&aacute;c mạng m&aacute;y t&iacute;nh của c&ocirc;ng ty tr&ecirc;n c&aacute;c vị tr&iacute; kh&ocirc;ng giống nhau để tạo ra th&agrave;nh một hệ thống mạng độc nhất v&agrave; tin cậy th&ocirc;ng qua việc sử dụng c&aacute;c li&ecirc;n kết băng rộng lớn xDSL( c&aacute;p đồng) . L&agrave; dịch vụ truy vấn Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ ri&ecirc;ng rẽ biệt từ địa điểm của kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng đến mạng core Internet của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ y&ecirc;u thương cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng từ 1 Mbps đến h&agrave;ng chục Gbps. VNN/ Internet thẳng l&agrave; dịch vụ truy cập Internet c&ugrave;ng với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ từ địa điểm qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm đến POP Internet của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng từ 64Kbps đến h&agrave;ng chục Gbps. Cho thu&ecirc; chỗ đặt m&aacute;y chủ l&agrave; dịch vụ mang đến kh&aacute;ch h&agrave;ng thu&ecirc; một trong những phần kh&ocirc;ng gian - diện t&iacute;ch mặt nền để đặt hệ thống m&aacute;y chủ v&agrave; những thiết bị Hartware kh&ocirc;ng giống.</p><br /><br /><h2>Bảng Gi&aacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng, Leased Line Internet Vnpt Mới Nhất 2021</h2><br /><br /><p>D&ugrave;ng HDLC th&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu cần đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ muốn ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 h&atilde;ng v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được. Website hoặc m&aacute;y chủ kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng đều được m&aacute;y chủ kiểm tra virus, hạn chế tối đa việc l&acirc;y lan, khai triển nhanh ch&oacute;ng ch&oacute;ng, an to&agrave;n v&agrave; tin cậy v&agrave; bảo mật th&ocirc;ng tin nhất. H&atilde;y li&ecirc;n hệ hotline để được hổ trợ đăng k&yacute; hợp đồng dịch vụ tr&ecirc;n nh&agrave; m&agrave; th&ocirc;ng muốn thẳng đến nhữngđiểm thanh to&aacute;n VNPT. Tư vấn miễn ph&iacute;, thi c&ocirc;ng đặt to&agrave;n bộ, li&ecirc;n hệ thi c&ocirc;ng mạng mạng internet leased line vnpt tức th&igrave;.</p><br /><br /><br /><br /><ul><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Website hoặc m&aacute;y chủ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng đều được m&aacute;y chủ kiểm tra virus, hạn chế tối đa việc truyền nhiễm, triển khai thời gian nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy v&agrave; bảo mật nhất.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>D&ugrave;ng HDLC th&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu phải đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ cần ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 h&atilde;ng sản xuất v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Khi d&ugrave;ng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ, người sử dụng muốn thiết phải c&oacute; đủ những tiếp x&uacute;c tr&ecirc;n những bộ định tuyến sao đến c&oacute; một tiếp x&uacute;c connect WAN mang đến từng connect k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng tại mỗi node.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Hiện tại VNPT Cung cấp cho đường dẫn k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G đến kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li><br />  <br /> <br /> <br /></ul><br /><br /><p>Cung cấp cho những giải ph&aacute;p backup mang đến đường LeasedLine của kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng, đảm bảo đường truyền lu&ocirc;n lu&ocirc;n sinh hoạt 24 / 7. Đường truyền đảm bảo tốc độ kết nối cao v&agrave;o mọi ho&agrave;n cảnh. 5.Đường truyền ri&ecirc;ng biệt an to&agrave;n v&agrave; tin cậy, c&oacute; khả năng bảo mật th&ocirc;ng tin cao, giữ k&iacute;n c&aacute;c th&ocirc;ng tin bạn trao đổi.</p><br /><br /><h3>Đăng K&yacute; Thu&ecirc; K&ecirc;nh Ri&ecirc;ng Biệt Vnpt Tr&ecirc;n Tp Hcm Gi&aacute; Rẻ, Tốc Độ Cao Ổn Định</h3><br /><br /><p>Hiện tại VNPT Cung cung cấp đường truyền k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G mang đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng. Do tuỳ điểm kết nối b&agrave;n trả kh&ocirc;ng giống nhau sẽ c&oacute; sự thay cho đổi gi&aacute; cước. Tập đo&agrave;n Vnpt tại X&igrave; G&ograve;n đ&atilde; cho Ra đời dịch vụ Leased Line để phục vụ c&aacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; y&ecirc;u cầu sử dụng ri&ecirc;ng một mạng truyền Internet m&agrave; tốc độ vẫn đảm bảo.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />  <br />  <br />  <br />  <p lang="vi" dir="ltr">Sửa m&aacute;y giặt – sửa chữa m&aacute;y giặt tại nh&agrave; &nbsp;Bosch [https://t.co/H8H9JHv1gI https://t.co/H8H9JHv1gI] [https://t.co/zDIqGqw77F pic.twitter.com/zDIqGqw77F] </p>— L&acirc;m (@Lm86825851) [https://twitter.com/Lm86825851/status/1232160585657311232?ref_src=twsrc%5Etfw February 25, 2020] <br />  <br />  <br />  <br /> </blockquote><br />  <br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; bảng so s&aacute;nh về th&ocirc;ng số kỷ thuật về dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng – Internet leasedline vnpt với đường truyền d&ugrave;ng chung internet FTTX, ADSL. Dịch vụ mạng internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng , mạng internet thẳng VNPT ( hoặc c&ograve;n gọi l&agrave; internet Leased Line). L&agrave; dịch vụ vnpt cho thu&ecirc; đường truyền dẫn vật l&yacute; mặc d&ugrave;ng ri&ecirc;ng rẽ b&ecirc;n tr&ecirc;n hạ lầu truyền dẫn c&aacute;p quang.</p><br /><br /><br /><p>VTN cam kết đảm bảo thời gian xử l&yacute; sự cố, thời hạn triển khai dịch vụ. VTN cam kết h&oacute;a học lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Cam kết đảm bảo thời hạn xử l&yacute; sự cố, thời hạn triển khai dịch vụ. Cam kết h&oacute;a học lượng chất lượng dịch vụ theo chuẩn chỉnh quốc tế. Với tổng dung t&iacute;ch connect quốc tế hiện đại 3,8 Tbps. Khi qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng đăng k&yacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng Leased Line sẽ được trang bị Converter, Modem Draytek, Modem Cisco t&ugrave;y theo g&oacute;i cước qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng đăng k&yacute;. Modem tốc độ cao – khai triển tr&ecirc;n hạ tầng c&aacute;p đồng.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Cập nhật bảng số m&aacute;y b&agrave;n c&oacute; d&acirc;y vnpt H&agrave; Nội được sưu tập mới nhất nhất , số đẹp, gi&aacute; rẻ đến những cửa mặt h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty, c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Giấy chứng minh quyền d&ugrave;ng hợp l&iacute; vị tr&iacute; đầu cuối k&ecirc;nh ph&iacute;a kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng. C&oacute; thể cấu h&igrave;nh connect b&ecirc;n tr&ecirc;n NIX b&ecirc;n tr&ecirc;n c&ugrave;ng 1 đường đấu nối vật l&yacute; c&ugrave;ng với connect Internet ISP v&agrave; IXP. Hỗ trợ c&ocirc;ng cụ Looking class để đo kiểm h&oacute;a [https://vnptvinaphone.net.vn/dich-vu-internet-leased-line-vnpt/ leased line vnpt] học lượng những ph&acirc;n đoạn mạng trung gian trong nước, quốc tế, đo những th&ocirc;ng số chất lượng như delay time. C&oacute; thể sử dụng IP được cung cấp phạt bởi v&igrave; VNPT hoặc IP v&agrave; ASN được cấp cho từ VNNIC. Nếu khoảng chừng c&aacute;ch giữa c&aacute;c chi nh&aacute;nh th&ocirc;ng qu&aacute; xa (b&ecirc;n dưới 5km) th&igrave; c&oacute; thể mặc d&ugrave;ng thiết bị k&eacute;o d&agrave;i mạng LAN (v&iacute; dụ, modem G.SHDSL của h&atilde;ng Planet), khi đ&oacute; kh&ocirc;ng cần tốn chi ph&iacute; đầu tư Router v&agrave; NTU.</p><br /><br /><p>Giải ph&aacute;p mạng wifi đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sạn phối kết hợp wifi marketing. Lưu t&ecirc;n của t&ocirc;i, tin nhắn, v&agrave; trang website trong tr&igrave;nh duyệt n&agrave;y cho lần ph&acirc;n b&igrave;nh luận tiếp đến của t&ocirc;i. Sơ đồ đấu nối v&agrave; list những thiết bị (m&aacute;y chủ, mạng LAN, Modem, Router). Được cung cấp miễn ph&iacute; subnet IP public / 29 để đấu nối LAN, c&oacute; thể mua th&ecirc;m IP public c&ugrave;a VNPT l&uacute;c c&oacute; y&ecirc;u cầu.</p><br /><br /><div style="border: grey dashed 1px;padding: 10px;"><br />  <br />  <br />  <br /> <h3>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam - Mondaq News Alerts</h3><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam.</p><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Posted: Tue, 26 May 2020 20:16:41 GMT [ [https://www.mondaq.com/telecoms-mobile-cable-communications/432116/telecommunication-in-vietman--a-history source] ]</p><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể thu&ecirc; trọn g&oacute;i một diện t&iacute;ch S ri&ecirc;ng biệt, được đ&aacute;nh dấu ph&acirc;n v&ugrave;ng r&otilde; so&aacute;tng v&agrave; hưởng trọn to&agrave;n bộ cơ sở hạ tầng IDC của Viettel, đồng thời c&oacute; thể tự trang bị th&ecirc;m t&ugrave;y nhu cầu d&ugrave;ng để vận h&agrave;nh khối hệ thống của m&igrave;nh. Điểm mạnh mẽ của dịch vụ Leased Line l&agrave; t&iacute;nh linh động, sự ổn định, kết nối cho tới mọi địa điểm m&agrave; kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Đặc biệt hơn so với c&aacute;c dịch vụ kh&ocirc;ng giống l&agrave; c&oacute; tốc độ từ 256 Mbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. C&oacute; thể cung cấp dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt c&ugrave;ng với đường dẫn thay cho đổi theo thời hạn nhằm mục đ&iacute;ch đưa đến kh&aacute;ch sản phẩm sự hoạt b&aacute;t trong qu&aacute; tr&igrave;nh lựa lựa chọn c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng của VNPT. Tuỳ theo y&ecirc;u cầu d&ugrave;ng của c&ocirc;ng ty bản th&acirc;n, kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh với tốc độ thấp nhất từ 64Kb/s cho tới th&ocirc;ng giới hạn với những giao tiếp mạng chuẩn.</p><br /><br /><p>Đường truyền c&aacute;p quang Fiber VNPT cung cấp cho đường truyền Internet tốc độ cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute; ph&ugrave; hợp nhu yếu của tất cả những kh&aacute;ch sản phẩm. Dịch vụ Internet Leased line VNPT quốc tế (hay c&ograve;n gọi l&agrave; dịch vụ Thu&ecirc; k&ecirc;nh viễn th&ocirc;ng quốc tế) l&agrave; dịch vụ cung cấp k&ecirc;nh li&ecirc;n lạc d&agrave;nh ri&ecirc;ng rẽ, điểm nối điểm, đ&aacute;p ứng nhu yếu li&ecirc;n lạc to&agrave;n cầu đặc biệt quan trọng của c&aacute;c c&ocirc;ng ty.</p><br /><br /><div style="text-align:center"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Kh&aacute;c với kết nối của adsl VNPT hoặc c&aacute;p quang VNPT, leased line VNPT c&oacute; thể cung cung cấp đường truyền l&ecirc;n cho tới sản phẩm chục GBps. Dịch vụ Leased line của VNPT-Vinaphone được x&acirc;y dựng để đem kỳ lại h&oacute;a học lượng connect chất lượng nhất, dịch vụ ho&agrave;n hảo nhất tới kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng. Khi d&ugrave;ng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt, người d&ugrave;ng cần thiết thiết phải c&oacute; đủ c&aacute;c tiếp x&uacute;c tr&ecirc;n c&aacute;c bộ định tuyến sao cho c&oacute; một giao tiếp kết nối WAN đến mỗi kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt tại mỗi node. Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa l&agrave;, tr&ecirc;n điểm node c&oacute; kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng đến 10 điểm kh&ocirc;ng giống nhất thiết cần c&oacute; đủ 10 tiếp x&uacute;c WAN để phục vụ mang đến c&aacute;c connect k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một trong vấn đề hạn chế về đầu tư thiết bị ban sơ, th&ocirc;ng linh động trong mở rộng phạt triển, phức tạp trong quản l&yacute;, đặc biệt l&agrave; chi ph&iacute; thu&ecirc; k&ecirc;nh rộng lớn đối với c&aacute;c y&ecirc;u thương cầu kết nối xa về khoảng chừng c&aacute;ch địa l&yacute;. VNN Internet trực tiếp l&agrave; dịch vụ truy vấn Internet c&ugrave;ng với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ từ địa điểm kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng đến POP Internet của nh&agrave; cung cấp cho c&ugrave;ng với tốc độ theo y&ecirc;u thương cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm từ 64Kbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. Dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt l&agrave; dịch vụ đến thu&ecirc; k&ecirc;nh truyền dẫn vật l&yacute; d&ugrave;ng ri&ecirc;ng biệt để connect v&agrave; truyền tin tức ri&ecirc;ng biệt biệt cho kể từng kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm.</p><br /><br /><p>Kiểm so&aacute;t th&ocirc;ng tin từ Internet ra v&agrave;o Website của kh&aacute;ch sản phẩm ngăn ngăn luồng tin tức mạo danh, tiến c&ocirc;ng. để được b&aacute;o gi&aacute; k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ Leased Line VNPT tốt nhất, ưu đ&atilde;i fakem gi&aacute; đến 40%.</p><br /><br /><div style="border:grey solid 1px;padding:14px;width:306px;margin:auto;background-color:#f1f4f7;"> <br />  <br />  <br />  <br /> <div><br />  <br />  <br />  <br />  <strong>Contact Us</strong><br />  <br />  <br />  <br /> </div> <br />  <br />  <br />  <br /> <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/LocalBusiness"> <br />  <br />  <br />  <br />  <div itemprop="name"><br />    <br />    Mạng dịch vụ<br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Email: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="email">hoahong82hh@outlook.com</span><br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Phone: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="telephone">906216738</span> <br />    <br />    <br />    <br />  <div itemtype="http://schema.org/PostalAddress" itemscope="" itemprop="address"> <br />    <br />    <br />    <br />    <div itemprop="streetAddress"><br />      <br />      Kim Li&ecirc;n, Đống Đa, H&agrave; Nội,<br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />    <div><br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressLocality">H&agrave; Nội</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressRegion">HN</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressCountry">VN</span> <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="postalCode">100000</span><br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br /> </div><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Th&igrave; dịch vụ mạng internet Leased Line Vnpt l&agrave; sự lựa lựa chọn tuyệt vời d&agrave;nh đến bạn. C&aacute;c c&ocirc;ng ty, tổ chức triển khai lớn c&ugrave;ng với lượng nh&acirc;n vi&ecirc;n cấp dưới d&ugrave;ng nhiều, những doanh nghiệp cung cấp cho tr&ograve; chơi, thiết kế website… muốn một đường truyền ri&ecirc;ng rẽ tốc độ cao, ổn định c&ugrave;ng với chất lượng c&ugrave;ng sự hỗ trợ nghệ thuật tốt nhất. Tuỳ theo nhu cầu d&ugrave;ng của doanh nghiệp bản th&acirc;n, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh với tốc độ từ 1Mbps l&ecirc;n tới 10Gbps. Th&ocirc;ng tin của qu&yacute; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ phục vụ cho việc cung cấp cho dịch vụ v&agrave; CSKH.</p><br /><br /><p>Cung cung cấp về dịch vụ viễn th&ocirc;ng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ tin tức mặt h&agrave;ng đầu hiện nay nay. [https://www.ted.com/profile leased line vnpt] To&agrave;n quyền d&ugrave;ng đường truyền 24/7, th&ocirc;ng cần ph&acirc;n t&aacute;ch sẻ t&agrave;i nguy&ecirc;n mạng với bất kỳ ai. Cung cấp băng th&ocirc;ng connect theo y&ecirc;u thương cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng. Ngo&agrave;i ra kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ograve;n được cung cấp những dải địa chỉ IP tĩnh thắt chặt v&agrave; cố định tr&ecirc;n mạng Internet to&agrave;n thị trường quốc tế.</p><br /><br /><br /><br /><p>Với tốc độ truyền dẫn ngang h&agrave;ng, mang đến n&ecirc;n tốc độ download v&agrave; upload sẽ gần như bởi nhau. K&ecirc;nh truyền internet Leased Line, kh&ocirc;ng d&ugrave;ng đường truyền d&ugrave;ng chung như dịch vụ internet c&aacute;p quang quẻ FTTH so b&igrave;nh th&ocirc;ng thường. Đối tượng d&ugrave;ng internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt th&ocirc;ng thường l&agrave; cơ quan quốc gia, ng&acirc;n h&agrave;ng, c&oacute; c&ocirc;ng ty lớn cần thiết kết nối đảm bảo tốc độ v&agrave; độ bảo mật th&ocirc;ng tin. C&aacute;c c&ocirc;ng ty cần connect cổng quốc tế ổn định v&agrave; độ bảo mật th&ocirc;ng tin cao. T&iacute;nh bảo mật cao v&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm c&oacute; thể đơn giản tr&aacute;in l&yacute;, gi&aacute; tiềnm s&aacute;t việc sử dụng. Được c&ugrave;ng đồng trong nước v&agrave; quốc tế đ&aacute;nh gi&aacute; th&igrave; VNPT l&agrave; được truyền c&oacute; tốc độ ổn định, kết nội chuy&ecirc;n biệt d&agrave;nh đến những cơ quan lại, tổ chức triển khai, doanh nghiệp l&agrave; chủ yếu đuối c&ugrave;ng với h&oacute;a học lược phục vụ số 1.</p><br /><br /><p>Giấy ph&eacute;p của Sở TT &amp; TT HN số 1839/GP-TTĐT cung cấp ng&agrave;y 25/ 05/ năm 2016. Kh&ocirc;ng mang đến ph&eacute;p đưa tiếp lưu lượng k&yacute; sinh, lưu lượng Internet đi / về quốc tế. kịp l&uacute;c vạc hiện nay, thanh lọc, ngăn chặn h&agrave;ng nh&aacute;i tiến c&ocirc;ng c&ugrave;ng những lỗ cọpng bảo mật th&ocirc;ng tin Website. Copyright &copy; 2021 Tổng Đ&agrave;i Lắp Mạng VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu. Copyright &copy; 2021 C&aacute;p Quang VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu.</p><br /><br />

Revisión del 08:09 15 jul 2021

<script type="application/ld+json">"@context":"https://schema.org/","@type":"Store","name":"Mạng dịch vụ","image":["mangdichvulogo.png"],"priceRange":"","servesCuisine":"Việt Nam","address":"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Mạng dịch vụ","addressLocality":"Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,","addressRegion":"HN","postalCode":"100000","addressCountry":"VN","telephone":"0906216738"</script>

Được sử dụng mạng có tốc độ truyền dẫn rộng lớn nhất nước ta. Tốc độ truyền tin và xử lý cực nhanh giúp khách mặt hàng xử lý làm việc thời gian nhanh chóng và kịp lúc.<script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Kênh thuê riêng rẽ Leased Line hay kênh truyền mạng internet thẳng‎là dịch vụ truy vấn Internet tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng biệt từ địa điểm của quý khách hàng hàng đến thiết bị của VNPT cùng với tốc độ yêu cầu của khách sản phẩm từ là 1 Mbps đến hàng chục Gbps. Megawan là dịch vụ cung cấp mạng riêng biệt ảo , cho phép connect các mạng máy tính của công ty trên các vị trí không giống nhau để tạo ra thành một hệ thống mạng độc nhất và tin cậy thông qua việc sử dụng các liên kết băng rộng lớn xDSL( cáp đồng) . Là dịch vụ truy vấn Internet tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng rẽ riêng rẽ biệt từ địa điểm của khách mặt hàng đến mạng core Internet của VNPT cùng với tốc độ yêu thương cầu của quý khách hàng mặt hàng từ 1 Mbps đến hàng chục Gbps. VNN/ Internet thẳng là dịch vụ truy cập Internet cùng với tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng rẽ từ địa điểm quý khách hàng sản phẩm đến POP Internet của VNPT cùng với tốc độ theo yêu cầu của khách hàng mặt hàng từ 64Kbps đến hàng chục Gbps. Cho thuê chỗ đặt máy chủ là dịch vụ mang đến khách hàng thuê một trong những phần không gian - diện tích mặt nền để đặt hệ thống máy chủ và những thiết bị Hartware không giống.Bảng Giá Kênh Thuê Riêng, Leased Line Internet Vnpt Mới Nhất 2021Dùng HDLC thông nhất thiết 2 đầu cần đều là thiết bị Cisco, chỉ muốn chúng của cùng 1 hãng và có hỗ trợ HDLC là được. Website hoặc máy chủ khách mặt hàng đều được máy chủ kiểm tra virus, hạn chế tối đa việc lây lan, khai triển nhanh chóng chóng, an toàn và tin cậy và bảo mật thông tin nhất. Hãy liên hệ hotline để được hổ trợ đăng ký hợp đồng dịch vụ trên nhà mà thông muốn thẳng đến nhữngđiểm thanh toán VNPT. Tư vấn miễn phí, thi công đặt toàn bộ, liên hệ thi công mạng mạng internet leased line vnpt tức thì.

  • Website hoặc máy chủ quý khách hàng hàng đều được máy chủ kiểm tra virus, hạn chế tối đa việc truyền nhiễm, triển khai thời gian nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy và bảo mật nhất.
  • Dùng HDLC thông nhất thiết 2 đầu phải đều là thiết bị Cisco, chỉ cần chúng của cùng 1 hãng sản xuất và có hỗ trợ HDLC là được.
  • Khi dùng kênh thuê riêng rẽ, người sử dụng muốn thiết phải có đủ những tiếp xúc trên những bộ định tuyến sao đến có một tiếp xúc connect WAN mang đến từng connect kênh thuê riêng tại mỗi node.
  • Hiện tại VNPT Cung cấp cho đường dẫn kênh thuê riêng biệt Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G đến khách hàng.


Cung cấp cho những giải pháp backup mang đến đường LeasedLine của khách mặt hàng, đảm bảo đường truyền luôn luôn sinh hoạt 24 / 7. Đường truyền đảm bảo tốc độ kết nối cao vào mọi hoàn cảnh. 5.Đường truyền riêng biệt an toàn và tin cậy, có khả năng bảo mật thông tin cao, giữ kín các thông tin bạn trao đổi.Đăng Ký Thuê Kênh Riêng Biệt Vnpt Trên Tp Hcm Giá Rẻ, Tốc Độ Cao Ổn ĐịnhHiện tại VNPT Cung cung cấp đường truyền kênh thuê riêng Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G mang đến quý khách hàng mặt hàng. Do tuỳ điểm kết nối bàn trả không giống nhau sẽ có sự thay cho đổi giá cước. Tập đoàn Vnpt tại Xì Gòn đã cho Ra đời dịch vụ Leased Line để phục vụ các quý khách hàng có yêu cầu sử dụng riêng một mạng truyền Internet mà tốc độ vẫn đảm bảo.<script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Dưới đây là bảng so sánh về thông số kỷ thuật về dịch vụ kênh thuê riêng – Internet leasedline vnpt với đường truyền dùng chung internet FTTX, ADSL. Dịch vụ mạng internet kênh thuê riêng , mạng internet thẳng VNPT ( hoặc còn gọi là internet Leased Line). Là dịch vụ vnpt cho thuê đường truyền dẫn vật lý mặc dùng riêng rẽ bên trên hạ lầu truyền dẫn cáp quang.
VTN cam kết đảm bảo thời gian xử lý sự cố, thời hạn triển khai dịch vụ. VTN cam kết hóa học lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Cam kết đảm bảo thời hạn xử lý sự cố, thời hạn triển khai dịch vụ. Cam kết hóa học lượng chất lượng dịch vụ theo chuẩn chỉnh quốc tế. Với tổng dung tích connect quốc tế hiện đại 3,8 Tbps. Khi quý khách hàng mặt hàng đăng ký Kênh Thuê Riêng Leased Line sẽ được trang bị Converter, Modem Draytek, Modem Cisco tùy theo gói cước quý khách hàng mặt hàng đăng ký. Modem tốc độ cao – khai triển trên hạ tầng cáp đồng.Cập nhật bảng số máy bàn có dây vnpt Hà Nội được sưu tập mới nhất nhất , số đẹp, giá rẻ đến những cửa mặt hàng, công ty, cá nhân trên địa bàn. Giấy chứng minh quyền dùng hợp lí vị trí đầu cuối kênh phía khách mặt hàng. Có thể cấu hình connect bên trên NIX bên trên cùng 1 đường đấu nối vật lý cùng với connect Internet ISP và IXP. Hỗ trợ công cụ Looking class để đo kiểm hóa leased line vnpt học lượng những phân đoạn mạng trung gian trong nước, quốc tế, đo những thông số chất lượng như delay time. Có thể sử dụng IP được cung cấp phạt bởi vì VNPT hoặc IP và ASN được cấp cho từ VNNIC. Nếu khoảng chừng cách giữa các chi nhánh thông quá xa (bên dưới 5km) thì có thể mặc dùng thiết bị kéo dài mạng LAN (ví dụ, modem G.SHDSL của hãng Planet), khi đó không cần tốn chi phí đầu tư Router và NTU.Giải pháp mạng wifi đến quý khách hàng sạn phối kết hợp wifi marketing. Lưu tên của tôi, tin nhắn, và trang website trong trình duyệt này cho lần phân bình luận tiếp đến của tôi. Sơ đồ đấu nối và list những thiết bị (máy chủ, mạng LAN, Modem, Router). Được cung cấp miễn phí subnet IP public / 29 để đấu nối LAN, có thể mua thêm IP public cùa VNPT lúc có yêu cầu.Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam - Mondaq News Alerts

Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam.

Posted: Tue, 26 May 2020 20:16:41 GMT [ source ]Khách hàng có thể thuê trọn gói một diện tích S riêng biệt, được đánh dấu phân vùng rõ soátng và hưởng trọn toàn bộ cơ sở hạ tầng IDC của Viettel, đồng thời có thể tự trang bị thêm tùy nhu cầu dùng để vận hành khối hệ thống của mình. Điểm mạnh mẽ của dịch vụ Leased Line là tính linh động, sự ổn định, kết nối cho tới mọi địa điểm mà khách mặt hàng yêu cầu. Đặc biệt hơn so với các dịch vụ không giống là có tốc độ từ 256 Mbps đến mặt hàng chục Gbps. Có thể cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng biệt cùng với đường dẫn thay cho đổi theo thời hạn nhằm mục đích đưa đến khách sản phẩm sự hoạt bát trong quá trình lựa lựa chọn các gói dịch vụ kênh thuê riêng của VNPT. Tuỳ theo yêu cầu dùng của công ty bản thân, khách hàng sản phẩm có thể thuê kênh với tốc độ thấp nhất từ 64Kb/s cho tới thông giới hạn với những giao tiếp mạng chuẩn.Đường truyền cáp quang Fiber VNPT cung cấp cho đường truyền Internet tốc độ cao, giá cả hợp lý phù hợp nhu yếu của tất cả những khách sản phẩm. Dịch vụ Internet Leased line VNPT quốc tế (hay còn gọi là dịch vụ Thuê kênh viễn thông quốc tế) là dịch vụ cung cấp kênh liên lạc dành riêng rẽ, điểm nối điểm, đáp ứng nhu yếu liên lạc toàn cầu đặc biệt quan trọng của các công ty.Khác với kết nối của adsl VNPT hoặc cáp quang VNPT, leased line VNPT có thể cung cung cấp đường truyền lên cho tới sản phẩm chục GBps. Dịch vụ Leased line của VNPT-Vinaphone được xây dựng để đem kỳ lại hóa học lượng connect chất lượng nhất, dịch vụ hoàn hảo nhất tới khách hàng hàng. Khi dùng kênh thuê riêng biệt, người dùng cần thiết thiết phải có đủ các tiếp xúc trên các bộ định tuyến sao cho có một giao tiếp kết nối WAN đến mỗi kết nối kênh thuê riêng biệt tại mỗi node. Điều đó có nghĩa là, trên điểm node có kết nối kênh thuê riêng đến 10 điểm không giống nhất thiết cần có đủ 10 tiếp xúc WAN để phục vụ mang đến các connect kênh thuê riêng. Đây là một trong vấn đề hạn chế về đầu tư thiết bị ban sơ, thông linh động trong mở rộng phạt triển, phức tạp trong quản lý, đặc biệt là chi phí thuê kênh rộng lớn đối với các yêu thương cầu kết nối xa về khoảng chừng cách địa lý. VNN Internet trực tiếp là dịch vụ truy vấn Internet cùng với tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng rẽ từ địa điểm khách mặt hàng đến POP Internet của nhà cung cấp cho cùng với tốc độ theo yêu thương cầu của quý khách hàng sản phẩm từ 64Kbps đến mặt hàng chục Gbps. Dịch vụ kênh thuê riêng biệt là dịch vụ đến thuê kênh truyền dẫn vật lý dùng riêng biệt để connect và truyền tin tức riêng biệt biệt cho kể từng khách hàng sản phẩm.Kiểm soát thông tin từ Internet ra vào Website của khách sản phẩm ngăn ngăn luồng tin tức mạo danh, tiến công. để được báo giá kênh thuê riêng rẽ Leased Line VNPT tốt nhất, ưu đãi fakem giá đến 40%.Contact Us

Mạng dịch vụ

Email:hoahong82hh@outlook.com

Phone:906216738

Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,Hà Nội,HN,VN100000

Thì dịch vụ mạng internet Leased Line Vnpt là sự lựa lựa chọn tuyệt vời dành đến bạn. Các công ty, tổ chức triển khai lớn cùng với lượng nhân viên cấp dưới dùng nhiều, những doanh nghiệp cung cấp cho trò chơi, thiết kế website… muốn một đường truyền riêng rẽ tốc độ cao, ổn định cùng với chất lượng cùng sự hỗ trợ nghệ thuật tốt nhất. Tuỳ theo nhu cầu dùng của doanh nghiệp bản thân, quý khách hàng mặt hàng có thể thuê kênh với tốc độ từ 1Mbps lên tới 10Gbps. Thông tin của quý quý khách hàng chỉ phục vụ cho việc cung cấp cho dịch vụ và CSKH.Cung cung cấp về dịch vụ viễn thông và công nghệ tin tức mặt hàng đầu hiện nay nay. leased line vnpt Toàn quyền dùng đường truyền 24/7, thông cần phân tách sẻ tài nguyên mạng với bất kỳ ai. Cung cấp băng thông connect theo yêu thương cầu khách hàng hàng. Ngoài ra khách hàng còn được cung cấp những dải địa chỉ IP tĩnh thắt chặt và cố định trên mạng Internet toàn thị trường quốc tế.

Với tốc độ truyền dẫn ngang hàng, mang đến nên tốc độ download và upload sẽ gần như bởi nhau. Kênh truyền internet Leased Line, không dùng đường truyền dùng chung như dịch vụ internet cáp quang quẻ FTTH so bình thông thường. Đối tượng dùng internet kênh thuê riêng biệt thông thường là cơ quan quốc gia, ngân hàng, có công ty lớn cần thiết kết nối đảm bảo tốc độ và độ bảo mật thông tin. Các công ty cần connect cổng quốc tế ổn định và độ bảo mật thông tin cao. Tính bảo mật cao và quý khách hàng sản phẩm có thể đơn giản tráin lý, giá tiềnm sát việc sử dụng. Được cùng đồng trong nước và quốc tế đánh giá thì VNPT là được truyền có tốc độ ổn định, kết nội chuyên biệt dành đến những cơ quan lại, tổ chức triển khai, doanh nghiệp là chủ yếu đuối cùng với hóa học lược phục vụ số 1.Giấy phép của Sở TT & TT HN số 1839/GP-TTĐT cung cấp ngày 25/ 05/ năm 2016. Không mang đến phép đưa tiếp lưu lượng ký sinh, lưu lượng Internet đi / về quốc tế. kịp lúc vạc hiện nay, thanh lọc, ngăn chặn hàng nhái tiến công cùng những lỗ cọpng bảo mật thông tin Website. Copyright © 2021 Tổng Đài Lắp Mạng VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu. Copyright © 2021 Cáp Quang VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu.