Diferencia entre revisiones de «H1Cng Tyh1»

De WikiArtesanía
m
m
Línea 1: Línea 1:
<script type="application/ld+json">"@context":"https://schema.org/","@type":"Store","name":"Mạng dịch vụ","image":["https://mangdichvu.net/wp-content/uploads/2020/03/mangdichvulogo.png"],"priceRange":"","servesCuisine":"Việt Nam","address":"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Mạng dịch vụ","addressLocality":"Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,","addressRegion":"HN","postalCode":"100000","addressCountry":"VN","telephone":"0906216738"</script><br /><br /><p>Được sử dụng mạng c&oacute; tốc độ truyền dẫn rộng lớn nhất nước Việt Nam. Tốc độ truyền tin v&agrave; xử l&yacute; cực nhanh gi&uacute;p qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng xử l&yacute; việc l&agrave;m thời gian nhanh ch&oacute;ng v&agrave; đ&uacute;ng l&uacute;c.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />  <br />  <br />  <br />  <p lang="vi" dir="ltr">M&aacute;y giặt mất nguồn – sửa m&aacute;y giặt mất nguồn chập chờn &nbsp;Samsung [https://t.co/qtCh2bUjWp https://t.co/qtCh2bUjWp] [https://t.co/O4Jqi0ur78 pic.twitter.com/O4Jqi0ur78] </p>— L&acirc;m (@Lm86825851) [https://twitter.com/Lm86825851/status/1232610149623353346?ref_src=twsrc%5Etfw February 26, 2020] <br />  <br />  <br />  <br /> </blockquote><br />  <br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>K&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ Leased Line hay k&ecirc;nh truyền internet trực tiếp‎l&agrave; dịch vụ truy vấn Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ từ địa điểm của kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng đến thiết bị của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng từ l&agrave; 1 Mbps đến h&agrave;ng chục Gbps. Megawan l&agrave; dịch vụ cung cấp cho mạng ri&ecirc;ng ảo , mang đến ph&eacute;p connect c&aacute;c mạng m&aacute;y t&iacute;nh của c&ocirc;ng ty b&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c vị tr&iacute; kh&ocirc;ng giống nhau để tạo th&agrave;nh một khối hệ thống mạng c&oacute; một kh&ocirc;ng hai v&agrave; tin y&ecirc;u trải qua việc sử dụng c&aacute;c li&ecirc;n quan băng rộng xDSL( c&aacute;p đồng) . L&agrave; dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng ri&ecirc;ng rẽ biệt từ địa điểm của kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng đến mạng core Internet của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm từ 1 Mbps đến sản phẩm chục Gbps. VNN/ Internet trực tiếp l&agrave; dịch vụ truy cập Internet c&ugrave;ng với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ từ địa điểm qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng đến POP Internet của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng từ 64Kbps đến h&agrave;ng chục Gbps. Cho thu&ecirc; chỗ đặt m&aacute;y chủ l&agrave; dịch vụ mang đến kh&aacute;ch h&agrave;ng thu&ecirc; 1 phần kh&ocirc;ng gian - diện t&iacute;ch S mặt nền để đặt khối hệ thống m&aacute;y chủ v&agrave; c&aacute;c thiết bị Hartware kh&ocirc;ng giống.</p><br /><br /><h2>Bảng Gi&aacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng Biệt, Leased Line Internet Vnpt Mới 2021</h2><br /><br /><p>D&ugrave;ng HDLC kh&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu n&ecirc;n đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ cần thiết ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 thương hiệu v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được. Website hay m&aacute;y chủ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm đều được m&aacute;y chủ kiểm tra virus, hạn chế cao nhất việc truyền nhiễm, triển khai thời gian nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n v&agrave; tin cậy v&agrave; bảo mật th&ocirc;ng tin nhất. H&atilde;y li&ecirc;n hệ đường d&acirc;y n&oacute;ng để được hổ trợ đăng k&yacute; hợp đồng dịch vụ tại nh&agrave; m&agrave; th&ocirc;ng muốn thẳng đến c&aacute;cđiểm thanh to&aacute;n VNPT. Tư vấn miễn ph&iacute;, lắp đặt đặt full, li&ecirc;n hệ thi c&ocirc;ng mạng internet leased line vnpt ngay.</p><br /><br /><ul><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Website hoặc m&aacute;y chủ kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm đều được m&aacute;y chủ đ&aacute;nh gi&aacute; virus, hạn chế cao nhất việc l&acirc;y nhiễm, triển khai nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n v&agrave; tin cậy v&agrave; bảo mật th&ocirc;ng tin nhất.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>D&ugrave;ng HDLC kh&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu phải đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ cần ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 h&atilde;ng v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Đường truyền c&aacute;p quang Fiber VNPT cung cung cấp đường truyền Internet tốc độ cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute; tương th&iacute;ch nhu cầu của vớ cả c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Khi sử dụng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng, nh&acirc;n vi&ecirc;n d&ugrave;ng cần thiết cần c&oacute; đủ c&aacute;c giao tiếp b&ecirc;n tr&ecirc;n những bộ định tuyến sao cho c&oacute; một tiếp x&uacute;c connect WAN đến mỗi kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ tại mỗi node.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Hiện tại VNPT Cung cấp cho đường dẫn k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G cho kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>H&atilde;y li&ecirc;n hệ hotline để được hổ trợ đăng k&yacute; hợp đồng dịch vụ tr&ecirc;n nh&agrave; m&agrave; th&ocirc;ng cần thiết trực tiếp đến c&aacute;cđiểm thanh to&aacute;n VNPT.</li><br />  <br /> <br /> <br /></ul><br /><br /><p>Cung cấp cho c&aacute;c fakei ph&aacute;p backup đến đường LeasedLine của kh&aacute;ch sản phẩm, đảm bảo đường truyền lu&ocirc;n lu&ocirc;n hoạt động 24 / 7. Đường truyền đảm bảo tốc độ kết nối cao v&agrave;o mọi thời điểm. 5.Đường truyền ri&ecirc;ng biệt an to&agrave;n v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy, c&oacute; kĩ năng bảo mật th&ocirc;ng tin cao, giữ k&iacute;n c&aacute;c th&ocirc;ng tin qu&yacute; kh&aacute;ch trao đổi.</p><br /><br /><h3>Đăng K&yacute; Thu&ecirc; K&ecirc;nh Ri&ecirc;ng Rẽ Vnpt Tr&ecirc;n Tp Hcm Gi&aacute; Rẻ, Tốc Độ Cao Ổn Định</h3><br /><br /><p>Hiện tại VNPT Cung cung cấp băng th&ocirc;ng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G mang đến kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng. Do tuỳ điểm connect chuyển giao kh&ocirc;ng giống nhau sẽ c&oacute; sự thay đổi gi&aacute; cước. Tập đo&agrave;n Vnpt tại Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến th&agrave;nh lập dịch vụ Leased Line để phục vụ những qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu yếu sử dụng ri&ecirc;ng biệt một mạng truyền Internet m&agrave; tốc độ vẫn đảm bảo.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />  <br />  <br />  <br />  <p lang="vi" dir="ltr">Sửa m&aacute;y giặt – sửa chữa m&aacute;y giặt tại nh&agrave; &nbsp;Bosch [https://t.co/H8H9JHv1gI https://t.co/H8H9JHv1gI] [https://t.co/zDIqGqw77F pic.twitter.com/zDIqGqw77F] </p>— L&acirc;m (@Lm86825851) [https://twitter.com/Lm86825851/status/1232160585657311232?ref_src=twsrc%5Etfw February 25, 2020] <br />  <br />  <br />  <br /> </blockquote><br />  <br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; bảng so s&aacute;nh về th&ocirc;ng số kỷ thuật về dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt – Internet leasedline vnpt c&ugrave;ng với đường truyền cho d&ugrave;ng chung mạng internet FTTX, ADSL. Dịch vụ mạng internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng , internet thẳng VNPT ( hay c&ograve;n gọi l&agrave; internet Leased Line). L&agrave; dịch vụ vnpt đến thu&ecirc; đường truyền dẫn vật l&yacute; d&ugrave;ng ri&ecirc;ng tr&ecirc;n hạ lầu truyền dẫn c&aacute;p quang đ&atilde;ng.</p><br /><br /><h3>Thi C&ocirc;ng Mạng Vnpt T&acirc;n Tạo 2021</h3><br /><br /><p>VTN cam kết đảm bảo thời hạn xử l&yacute; sự cố, thời gian triển khai dịch vụ. VTN khẳng định h&oacute;a học lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Cam kết đảm bảo thời gian xử l&yacute; sự cố, thời hạn khai triển dịch vụ. Cam kết h&oacute;a học lượng h&oacute;a học lượng dịch vụ theo chuẩn chỉnh quốc tế. Với tổng dung t&iacute;ch connect quốc tế hiện đại 3,8 Tbps. Khi kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm đăng k&yacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng Leased Line sẽ tiến h&agrave;nh trang bị Converter, Modem Draytek, Modem Cisco dựa theo g&oacute;i cước kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm đăng k&yacute;. Modem tốc độ cao – triển khai b&ecirc;n tr&ecirc;n hạ tầng c&aacute;p đồng.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Cập nhật bảng số m&aacute;y b&agrave;n c&oacute; d&acirc;y vnpt H&agrave; Nội Thủ Đ&ocirc; được sưu tập mới nhất , số đẹp, gi&aacute; rẻ cho những cửa sản phẩm, c&ocirc;ng ty, c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Giấy bệnh minh quyền sử dụng hợp ph&aacute;p vị tr&iacute; đầu cuối k&ecirc;nh ph&iacute;a kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng. C&oacute; thể th&ocirc;ng số kỹ thuật connect b&ecirc;n tr&ecirc;n NIX tr&ecirc;n c&ugrave;ng 1 đường đấu nối vật l&yacute; c&ugrave;ng với kết nối Internet ISP v&agrave; IXP. Hỗ trợ c&ocirc;ng cụ Looking class để đo kiểm h&oacute;a [https://vnptvinaphone.net.vn/dich-vu-internet-leased-line-vnpt/ internet leased line vnpt] học lượng c&aacute;c ph&acirc;n đoạn mạng trung gian trong nước, quốc tế, đo c&aacute;c th&ocirc;ng số h&oacute;a học lượng như delay time. C&oacute; thể d&ugrave;ng IP được cấp cho phạt bởi VNPT hoặc IP v&agrave; ASN được cấp từ VNNIC. Nếu khoảng tầm cơ hội lưu giữa c&aacute;c chi nh&aacute;nh th&ocirc;ng qu&aacute; xa (b&ecirc;n dưới 5km) th&igrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng thiết bị k&eacute;o d&atilde;n d&agrave;i mạng LAN (v&iacute; dụ, modem G.SHDSL của h&atilde;ng Planet), l&uacute;c đ&oacute; kh&ocirc;ng n&ecirc;n tốn chi ph&iacute; đầu tư Router v&agrave; NTU. [http://www.docspal.com/viewer?id=- gi&aacute; internet leased line vnpt] </p><br /><br /><p>Giải ph&aacute;p mạng wifi mang đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sạn kết hợp wifi marketing. Lưu t&ecirc;n của t&ocirc;i, gmail, v&agrave; trang website v&agrave;o tr&igrave;nh duyệt n&agrave;y cho lần b&igrave;nh luận kế tiếp của t&ocirc;i. Sơ đồ đấu nối v&agrave; list c&aacute;c thiết bị (m&aacute;y chủ, mạng LAN, Modem, Router). Được cung cấp cho miễn ph&iacute; subnet IP public / 29 để đấu nối LAN, c&oacute; thể chọn mua th&ecirc;m IP public c&ugrave;a VNPT khi c&oacute; y&ecirc;u cầu.</p><br /><br /><div style="border: grey dotted 1px;padding: 15px;"><br />  <br />  <br />  <br /> <h3>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam - Mondaq News Alerts</h3><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam.</p><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Posted: Tue, 26 May 2020 20:16:41 GMT [ [https://www.mondaq.com/telecoms-mobile-cable-communications/432116/telecommunication-in-vietman--a-history source] ]</p><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể thu&ecirc; full một diện t&iacute;ch S ri&ecirc;ng biệt, được đ&aacute;nh dấu ph&acirc;n v&ugrave;ng r&otilde; r&agrave; so&aacute;tng v&agrave; hưởng trọn to&agrave;n bộ cơ sở hạ tầng IDC của Viettel, đồng thời c&oacute; thể tự trang bị th&ecirc;m t&ugrave;y nhu cầu sử dụng để vận h&agrave;nh khối hệ thống của m&igrave;nh. Điểm mạnh của dịch vụ Leased Line l&agrave; t&iacute;nh hoạt b&aacute;t, sự ổn định, connect cho tới mỗi địa điểm m&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Đặc biệt rộng so với những dịch vụ kh&ocirc;ng giống l&agrave; c&oacute; tốc độ từ 256 Mbps đến sản phẩm chục Gbps. C&oacute; thể cung cung cấp dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ c&ugrave;ng với băng th&ocirc;ng thay đổi theo thời hạn nhằm đưa đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm sự hoạt b&aacute;t trong qu&aacute; tr&igrave;nh lựa lựa chọn c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng của VNPT. Tuỳ theo nhu cầu d&ugrave;ng của doanh nghiệp bản th&acirc;n, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh c&ugrave;ng với tốc độ thấp nhất từ 64Kb/s tới kh&ocirc;ng giới hạn c&ugrave;ng với những tiếp x&uacute;c mạng chuẩn chỉnh.</p><br /><br /><p>Đường truyền c&aacute;p quang đ&atilde;ng Fiber VNPT cung cấp cho đường truyền Internet tốc độ cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute; th&iacute;ch hợp nhu cầu của tất cả những kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng. Dịch vụ Internet Leased line VNPT quốc tế (hay c&ograve;n gọi l&agrave; dịch vụ Thu&ecirc; k&ecirc;nh viễn th&ocirc;ng quốc tế) l&agrave; dịch vụ cung cấp k&ecirc;nh li&ecirc;n lạc d&agrave;nh ri&ecirc;ng, điểm nối điểm, đ&aacute;p ứng nhu cầu li&ecirc;n lạc to&agrave;n cầu đặc biệt quan tiền trọng của c&aacute;c doanh nghiệp.</p><br /><br /><div style="text-align:center"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><br /><br /><p>Kh&aacute;c c&ugrave;ng với kết nối của adsl VNPT hay c&aacute;p quang đ&atilde;ng VNPT, leased line VNPT c&oacute; thể cung cấp đường truyền l&ecirc;n cho tới h&agrave;ng chục GBps. Dịch vụ Leased line của VNPT-Vinaphone được x&acirc;y dựng dựng để đem lại chất lượng kết nối chất lượng nhất, dịch vụ ho&agrave;n hảo nhất cho tới kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm. Khi sử dụng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng, nh&acirc;n vi&ecirc;n sử dụng muốn thiết cần c&oacute; đủ c&aacute;c giao tiếp tr&ecirc;n những bộ định tuy rằngến sao cho c&oacute; một tiếp x&uacute;c kết nối WAN đến mỗi kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt tr&ecirc;n từng node. Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩ vềa l&agrave;, tại điểm node c&oacute; kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ đến 10 điểm kh&ocirc;ng giống nhất thiết cần c&oacute; đủ 10 tiếp x&uacute;c WAN để phục vụ mang đến c&aacute;c kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một trong vấn đề hạn chế về đầu tư thiết bị ban sơ, kh&ocirc;ng linh hoạt v&agrave;o mở rộng phạt triển, phức tạp v&agrave;o tr&aacute;in l&yacute;, đặc biệt l&agrave; chi ph&iacute; thu&ecirc; k&ecirc;nh lớn đối với những y&ecirc;u cầu connect xa về khoảng c&aacute;ch địa l&yacute;. VNN Internet thẳng l&agrave; dịch vụ truy cập Internet với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng từ địa điểm kh&aacute;ch h&agrave;ng đến POP Internet của nh&agrave; cung cấp cho c&ugrave;ng với tốc độ theo y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng từ 64Kbps đến sản phẩm chục Gbps. Dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng l&agrave; dịch vụ đến thu&ecirc; k&ecirc;nh truyền dẫn vật l&yacute; cho d&ugrave;ng ri&ecirc;ng rẽ để connect v&agrave; truyền th&ocirc;ng tin ri&ecirc;ng rẽ biệt mang đến kể từng kh&aacute;ch sản phẩm.</p><br /><br /><p>Kiểm so&aacute;t th&ocirc;ng tin từ Internet ra v&agrave;o Website của kh&aacute;ch sản phẩm ngăn chặn luồng tin tức mạo danh, tấn c&ocirc;ng. để được b&aacute;o gi&aacute; k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ Leased Line VNPT chất lượng nhất, ưu đ&atilde;i giảm gi&aacute; đến 40%.</p><br /><br /><div style="border:black dotted 1px;padding:16px;width:301px;margin:auto;background-color:#f1f4f1;"> <br />  <br />  <br />  <br /> <div><br />  <br />  <br />  <br />  <strong>Contact Us</strong><br />  <br />  <br />  <br /> </div> <br />  <br />  <br />  <br /> <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/LocalBusiness"> <br />  <br />  <br />  <br />  <div itemprop="name"><br />    <br />    Mạng dịch vụ<br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Email: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="email">hoahong82hh@outlook.com</span><br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Phone: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="telephone">906216738</span> <br />    <br />    <br />    <br />  <div itemtype="http://schema.org/PostalAddress" itemscope="" itemprop="address"> <br />    <br />    <br />    <br />    <div itemprop="streetAddress"><br />      <br />      Kim Li&ecirc;n, Đống Đa, H&agrave; Nội,<br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />    <div><br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressLocality">H&agrave; Nội</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressRegion">HN</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressCountry">VN</span> <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="postalCode">100000</span><br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br /> </div><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Th&igrave; dịch vụ internet Leased Line Vnpt l&agrave; sự lựa chọn tuyệt vời d&agrave;nh mang đến qu&yacute; kh&aacute;ch. C&aacute;c doanh nghiệp, tổ chức triển khai lớn c&ugrave;ng với lượng nh&acirc;n vi&ecirc;n cấp dưới sử dụng nhiều, những c&ocirc;ng ty lớn cung cấp tr&ograve; chơi, thiết kế website… cần một đường truyền ri&ecirc;ng tốc độ cao, ổn định c&ugrave;ng với h&oacute;a học lượng c&ugrave;ng sự hỗ trợ kỹ thuật chất lượng nhất. Tuỳ theo nhu yếu d&ugrave;ng của doanh nghiệp m&igrave;nh, kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh với tốc độ từ 1Mbps l&ecirc;n tới 10Gbps. Th&ocirc;ng tin của qu&yacute; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ phục vụ cho việc cung cấp cho dịch vụ v&agrave; CSKH.</p><br /><br /><p>Cung cung cấp về dịch vụ viễn th&ocirc;ng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin h&agrave;ng đầu hiện nay nay. To&agrave;n quyền d&ugrave;ng đường truyền 24/7, th&ocirc;ng n&ecirc;n ph&acirc;n t&aacute;ch sẻ t&agrave;i nguy&ecirc;n mạng c&ugrave;ng với bất kỳ ai. Cung cung cấp băng th&ocirc;ng connect theo y&ecirc;u thương cầu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng. Ngo&agrave;i ra kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm c&ograve;n được cung cung cấp c&aacute;c dải địa chỉ IP tĩnh thắt chặt v&agrave; cố định tr&ecirc;n mạng Internet to&agrave;n thị trường quốc tế.</p><br /><br /><br /><br /><p>Với tốc độ truyền dẫn ngang sản phẩm, cho n&ecirc;n tốc độ download v&agrave; upload sẽ gần như bởi nhau. K&ecirc;nh truyền internet Leased Line, kh&ocirc;ng d&ugrave;ng đường truyền d&ugrave;ng chung như dịch vụ internet c&aacute;p quang quẻ FTTH so b&igrave;nh th&ocirc;ng thường. Đối tượng sử dụng mạng internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ thường l&agrave; cơ quan lại nh&agrave; nước, ng&acirc;n sản phẩm, c&oacute; doanh nghiệp cần thiết kết nối đảm bảo tốc độ v&agrave; độ bảo mật. C&aacute;c c&ocirc;ng ty cần thiết connect cổng quốc tế ổn định v&agrave; độ bảo mật cao. T&iacute;nh bảo mật cao v&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng c&oacute; thể đơn giản tr&aacute;in l&yacute;, gi&aacute;m s&aacute;t việc d&ugrave;ng. Được cộng đồng trong nước v&agrave; quốc tế đ&aacute;nh gi&aacute; th&igrave; VNPT l&agrave; được truyền c&oacute; tốc độ ổn định, kết nội chuy&ecirc;n nghiệp biệt d&agrave;nh mang đến c&aacute;c cơ quan tiền, tổ chức, c&ocirc;ng ty lớn l&agrave; chủ yếu c&ugrave;ng với h&oacute;a học lược phục vụ số 1.</p><br /><br /><p>Giấy ph&eacute;p của Sở TT &amp; TT HN số 1839/GP-TTĐT cấp cho ng&agrave;y 25/ 05/ năm nh&acirc;m th&igrave;n. Kh&ocirc;ng mang đến ph&eacute;p đưa tiếp lưu lượng k&yacute; sinh, lưu lượng Internet đi / về quốc tế. kịp thời ph&aacute;t hiện nay, thanh lọc, ngăn chặn h&agrave;ng fake tiến c&ocirc;ng c&ugrave;ng những lỗ hổng bảo mật th&ocirc;ng tin Website. Copyright &copy; 2021 Tổng Đ&agrave;i Lắp Mạng VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu. Copyright &copy; 2021 C&aacute;p Quang VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu.</p><br /><br /><div style="border: black dashed 1px;padding: 11px;"><br />  <br />  <br />  <br /> <h3>Vietnam Telecom International (VTI) Selects Gilat for Broadband Satellite Network Deployment - GlobeNewsWire</h3><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Vietnam Telecom International (VTI) Selects Gilat for Broadband Satellite Network Deployment.</p><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Posted: Tue, 22 Jun 2010 07:00:00 GMT [ [https://www.globenewswire.com/news-release/2010/06/22/423313/194441/en/Vietnam-Telecom-International-VTI-Selects-Gilat-for-Broadband-Satellite-Network-Deployment.html source] ]</p><br />  <br /> <br /> <br /></div><br />
+
<script type="application/ld+json">"@context":"https://schema.org/","@type":"Store","name":"Mạng dịch vụ","image":["https://mangdichvu.net/wp-content/uploads/2020/03/mangdichvulogo.png"],"priceRange":"","servesCuisine":"Việt Nam","address":"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Mạng dịch vụ","addressLocality":"Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,","addressRegion":"HN","postalCode":"100000","addressCountry":"VN","telephone":"0906216738"</script><br /><br /><p>Được sử dụng mạng c&oacute; tốc độ truyền dẫn lớn nhất nước Việt Nam. Tốc độ truyền tin v&agrave; xử l&yacute; cực nhanh ch&oacute;ng g&oacute;p qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm xử l&yacute; l&agrave;m việc nhanh ch&oacute;ng ch&oacute;ng v&agrave; đ&uacute;ng l&uacute;c.</p><br /><br /><br /><p>K&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng Leased Line hoặc k&ecirc;nh truyền mạng internet trực tiếp‎l&agrave; dịch vụ truy vấn Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng từ địa điểm của kh&aacute;ch h&agrave;ng đến thiết bị của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ y&ecirc;u thương cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng từ l&agrave; 1 Mbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. Megawan l&agrave; dịch vụ cung cung cấp mạng ri&ecirc;ng ảo , cho ph&eacute;p kết nối c&aacute;c mạng PC của c&ocirc;ng ty tr&ecirc;n những vị tr&iacute; kh&ocirc;ng giống nhau để tạo th&agrave;nh một khối hệ thống mạng duy nhất v&agrave; tin y&ecirc;u trải qua việc d&ugrave;ng những tương tự băng rộng lớn xDSL( c&aacute;p đồng) . L&agrave; dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt ri&ecirc;ng rẽ biệt từ địa điểm của kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng đến mạng core Internet của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ y&ecirc;u thương cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng từ 1 Mbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. VNN/ Internet trực tiếp l&agrave; dịch vụ truy cập Internet c&ugrave;ng với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng từ địa điểm qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng đến POP Internet của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng từ 64Kbps đến sản phẩm chục Gbps. Cho thu&ecirc; chỗ đặt m&aacute;y chủ l&agrave; dịch vụ cho kh&aacute;ch sản phẩm thu&ecirc; một phần th&ocirc;ng gian - diện t&iacute;ch S mặt nền để đặt hệ thống m&aacute;y chủ v&agrave; c&aacute;c thiết bị phần cứng kh&aacute;c.</p><br /><br /><h2>Bảng Gi&aacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng, Leased Line Internet Vnpt Mới Nhất 2021</h2><br /><br /><p>D&ugrave;ng HDLC th&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu n&ecirc;n đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ muốn ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 h&atilde;ng sản xuất v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được. Website hay m&aacute;y chủ kh&aacute;ch sản phẩm đều được m&aacute;y chủ kiểm tra virus, hạn chế cao nhất việc l&acirc;y nhiễm, triển khai thời gian nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n v&agrave; tin cậy v&agrave; bảo mật nhất. H&atilde;y li&ecirc;n hệ hotline để được hổ trợ đăng k&yacute; hợp đồng dịch vụ tr&ecirc;n nh&agrave; m&agrave; th&ocirc;ng muốn thẳng đến nhữngđiểm thanh to&aacute;n VNPT. Tư vấn miễn ph&iacute;, lắp đặt đặt to&agrave;n bộ, li&ecirc;n hệ thi c&ocirc;ng mạng mạng internet leased line vnpt tức th&igrave;.</p><br /><br /><ul><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Website hay m&aacute;y chủ kh&aacute;ch sản phẩm đều được m&aacute;y chủ kiểm tra virus, hạn chế tối đa việc l&acirc;y nhiễm, triển khai nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n v&agrave; bảo mật th&ocirc;ng tin nhất.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>D&ugrave;ng HDLC kh&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu phải đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ cần ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 thương hiệu v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Đường truyền c&aacute;p quang Fiber VNPT cung cấp cho đường truyền Internet tốc độ cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute; tương th&iacute;ch nhu cầu của tất cả c&aacute;c kh&aacute;ch sản phẩm.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Khi d&ugrave;ng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng, người d&ugrave;ng cần thiết thiết n&ecirc;n c&oacute; đủ những tiếp x&uacute;c b&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c bộ định tuy rằngến sao đến c&oacute; một giao tiếp connect WAN đến mỗi connect k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng tại mỗi node.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Hiện tại VNPT Cung cung cấp đường truyền k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G đến kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>H&atilde;y li&ecirc;n hệ đường d&acirc;y n&oacute;ng để được hổ trợ đăng k&yacute; hợp đồng dịch vụ tr&ecirc;n nh&agrave; m&agrave; th&ocirc;ng cần thiết thẳng đến c&aacute;cđiểm giao dịch thanh to&aacute;n VNPT.</li><br />  <br /> <br /> <br /></ul><br /><br /><p>Cung cung cấp những giải ph&aacute;p backup cho đường LeasedLine của kh&aacute;ch sản phẩm, đảm bảo đường truyền lu&ocirc;n lu&ocirc;n hoạt động v&agrave; sinh hoạt 24 / 7. Đường truyền đảm bảo tốc độ kết nối cao v&agrave;o mọi thời điểm. 5.Đường truyền ri&ecirc;ng biệt an to&agrave;n v&agrave; tin cậy, c&oacute; khả năng bảo mật cao, giữ k&iacute;n những tin tức bạn trao đổi.</p><br /><br /><h3>Đăng K&yacute; Thu&ecirc; K&ecirc;nh Ri&ecirc;ng Vnpt Tr&ecirc;n Tp Hcm Gi&aacute; Rẻ, Tốc Độ Cao Ổn Định</h3><br /><br /><p>Hiện tr&ecirc;n VNPT Cung cấp cho đường truyền k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G cho kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng. Do tuỳ điểm kết nối chuyển giao kh&ocirc;ng giống nhau sẽ c&oacute; sự thay đổi gi&aacute; cước. Tập đo&agrave;n Vnpt tại Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến th&agrave;nh lập dịch vụ Leased Line để phục vụ những qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; y&ecirc;u cầu sử dụng ri&ecirc;ng một mạng truyền Internet m&agrave; tốc độ vẫn đảm bảo.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />  <br />  <br />  <br />  <p lang="vi" dir="ltr">Sửa m&aacute;y giặt – sửa chữa m&aacute;y giặt tại nh&agrave; &nbsp;Bosch [https://t.co/H8H9JHv1gI https://t.co/H8H9JHv1gI] [https://t.co/zDIqGqw77F pic.twitter.com/zDIqGqw77F] </p>— L&acirc;m (@Lm86825851) [https://twitter.com/Lm86825851/status/1232160585657311232?ref_src=twsrc%5Etfw February 25, 2020] <br />  <br />  <br />  <br /> </blockquote><br />  <br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; bảng đối chiếu về th&ocirc;ng số kỷ thuật về dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt – Internet leasedline vnpt c&ugrave;ng với đường truyền cho d&ugrave;ng chung internet FTTX, ADSL. Dịch vụ mạng internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt , internet trực tiếp VNPT ( hoặc c&ograve;n gọi l&agrave; internet Leased Line). L&agrave; dịch vụ vnpt mang đến thu&ecirc; đường truyền dẫn vật l&yacute; d&ugrave;ng ri&ecirc;ng rẽ tr&ecirc;n hạ lầu truyền dẫn c&aacute;p quang.</p><br /><br /><h3>Lắp Mạng Vnpt T&acirc;n Tạo Ra 2021</h3><br /><br /><p>VTN cam kết đảm bảo thời gian xử l&yacute; sự cố, thời gian triển khai dịch vụ. VTN cam kết chất lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Cam kết đảm bảo thời gian xử l&yacute; sự cố, thời hạn khai triển dịch vụ. Cam kết chất lượng h&oacute;a học lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Với tổng dung lượng kết nối quốc tế hiện nay đại 3,8 Tbps. Khi kh&aacute;ch sản phẩm đăng k&yacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng Leased Line sẽ được trang bị Converter, Modem Draytek, Modem Cisco t&ugrave;y theo g&oacute;i cước qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng đăng k&yacute;. Modem tốc độ cao – triển khai b&ecirc;n tr&ecirc;n hạ lầu c&aacute;p đồng.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Cập nhật bảng số m&aacute;y b&agrave;n c&oacute; d&acirc;y vnpt H&agrave; Th&agrave;nh được sưu tập mới nhất , số đẹp, gi&aacute; rẻ cho những cửa mặt h&agrave;ng, doanh nghiệp, c&aacute; thể tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Giấy chứng minh quyền sử dụng hợp ph&aacute;p vị tr&iacute; đầu cuối k&ecirc;nh ph&iacute;a qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng. C&oacute; thể th&ocirc;ng số kỹ thuật kết nối tr&ecirc;n NIX b&ecirc;n tr&ecirc;n c&ugrave;ng 1 đường đấu nối vật l&yacute; với kết nối Internet ISP v&agrave; IXP. Hỗ trợ c&ocirc;ng cụ Looking class để đo kiểm h&oacute;a [https://vnptvinaphone.net.vn/dich-vu-internet-leased-line-vnpt/ gi&aacute; internet leased line vnpt] học lượng những ph&acirc;n đoạn mạng trung gian v&agrave;o nước, quốc tế, đo những th&ocirc;ng số chất lượng như delay time. C&oacute; thể sử dụng IP được cấp cho vạc do VNPT hoặc IP v&agrave; ASN được cung cấp từ VNNIC. Nếu khoảng chừng cơ hội giữa c&aacute;c chi nh&aacute;nh kh&ocirc;ng qu&aacute; xa (b&ecirc;n dưới 5km) th&igrave; c&oacute; thể cho d&ugrave;ng thiết bị k&eacute;o d&atilde;n d&agrave;i mạng LAN (v&iacute; dụ, modem G.SHDSL của h&atilde;ng Planet), Khi đ&oacute; th&ocirc;ng phải tốn chi ph&iacute; đầu tư Router v&agrave; NTU.</p><br /><br /><p>Giải ph&aacute;p mạng wifi đến kh&aacute;ch h&agrave;ng sạn phối kết hợp wifi marketing. Lưu t&ecirc;n của t&ocirc;i, gmail, v&agrave; trang web trong tr&igrave;nh duyệt n&agrave;y mang đến lần ph&acirc;n b&igrave;nh luận sau đ&oacute; của t&ocirc;i. Sơ đồ đấu nối v&agrave; list những thiết bị (m&aacute;y chủ, mạng LAN, Modem, Router). Được cung cấp miễn ph&iacute; subnet IP public / 29 để đấu nối LAN, c&oacute; thể lựa chọn th&ecirc;m IP public c&ugrave;a VNPT l&uacute;c c&oacute; nhu cầu.</p><br /><br /><div style="border: black dashed 1px;padding: 13px;"><br />  <br />  <br />  <br /> <h3>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam - Mondaq News Alerts</h3><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam.</p><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Posted: Tue, 26 May 2020 20:16:41 GMT [ [https://www.mondaq.com/telecoms-mobile-cable-communications/432116/telecommunication-in-vietman--a-history source] ]</p><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể thu&ecirc; trọn g&oacute;i một diện t&iacute;ch ri&ecirc;ng, được đ&aacute;nh dấu ph&acirc;n v&ugrave;ng r&otilde; r&agrave; so&aacute;tng v&agrave; tận hưởng to&agrave;n bộ cơ sở hạ lầu IDC của Viettel, đồng thời c&oacute; thể tự trang bị th&ecirc;m t&ugrave;y y&ecirc;u cầu d&ugrave;ng để vận h&agrave;nh hệ thống của m&igrave;nh. Điểm mạnh mẽ của dịch vụ Leased Line l&agrave; t&iacute;nh hoạt b&aacute;t, sự ổn định, kết nối tới mỗi địa điểm m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng y&ecirc;u thương cầu. Đặc biệt rộng so c&ugrave;ng với những dịch vụ kh&ocirc;ng giống l&agrave; c&oacute; tốc độ từ 256 Mbps đến h&agrave;ng chục Gbps. C&oacute; thể cung cấp cho dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng với băng th&ocirc;ng thay đổi theo thời hạn nhằm đưa đến kh&aacute;ch sản phẩm sự hoạt b&aacute;t trong quy tr&igrave;nh lựa lựa chọn c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ của VNPT. Tuỳ theo y&ecirc;u cầu d&ugrave;ng của c&ocirc;ng ty m&igrave;nh, kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh c&ugrave;ng với tốc độ thấp nhất từ 64Kb/s tới kh&ocirc;ng số lượng giới hạn với c&aacute;c giao tiếp mạng chuẩn.</p><br /><br /><p>Đường truyền c&aacute;p quang Fiber VNPT cung cấp cho đường truyền Internet tốc độ cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute; ph&ugrave; hợp nhu yếu của vớ cả những qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm. Dịch vụ Internet Leased line VNPT quốc tế (hoặc c&ograve;n gọi l&agrave; dịch vụ Thu&ecirc; k&ecirc;nh viễn th&ocirc;ng quốc tế) l&agrave; dịch vụ cung cấp k&ecirc;nh li&ecirc;n kỳ lạc d&agrave;nh ri&ecirc;ng biệt, điểm nối điểm, đ&aacute;p ứng nhu yếu li&ecirc;n kỳ lạc to&agrave;n thị trường quốc tế đặc biệt quan tiền trọng của c&aacute;c doanh nghiệp.</p><br /><br /><div style="text-align:center"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Kh&aacute;c c&ugrave;ng với connect của adsl VNPT hay c&aacute;p quang quẻ VNPT, leased line VNPT c&oacute; thể cung cấp đường truyền l&ecirc;n tới sản phẩm chục GBps. Dịch vụ Leased line của VNPT-Vinaphone được x&acirc;y dựng dựng để đem lại chất lượng kết nối đảm bảo chất lượng nhất, dịch vụ trả hảo nhất tới kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm. [https://serverfault.com/users/677782 leased line vnpt] Khi d&ugrave;ng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt, người sử dụng cần thiết n&ecirc;n c&oacute; đủ những tiếp x&uacute;c tr&ecirc;n những bộ định tuy rằngến sao mang đến c&oacute; một tiếp x&uacute;c kết nối WAN cho từng kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt tr&ecirc;n từng node. Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa l&agrave;, tr&ecirc;n điểm node c&oacute; kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ đến 10 điểm kh&ocirc;ng giống nhất thiết phải c&oacute; đủ 10 tiếp x&uacute;c WAN để phục vụ cho c&aacute;c kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ. Đ&acirc;y l&agrave; một vấn đề hạn chế về đầu tư thiết bị ban sơ, kh&ocirc;ng linh động v&agrave;o mở rộng lớn ph&aacute;t triển, phức tạp trong tr&aacute;in l&yacute;, đặc biệt l&agrave; chi ph&iacute; thu&ecirc; k&ecirc;nh lớn đối với những y&ecirc;u thương cầu kết nối xa về khoảng chừng c&aacute;ch địa l&yacute;. VNN Internet thẳng l&agrave; dịch vụ truy cập Internet với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ từ địa điểm qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng đến POP Internet của nh&agrave; cung cấp cho c&ugrave;ng với tốc độ theo y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng từ 64Kbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. Dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ l&agrave; dịch vụ mang đến thu&ecirc; k&ecirc;nh truyền dẫn vật l&yacute; cho d&ugrave;ng ri&ecirc;ng biệt để kết nối v&agrave; truyền th&ocirc;ng tin ri&ecirc;ng biệt đến kể từng kh&aacute;ch sản phẩm.</p><br /><br /><p>Kiểm so&aacute;t th&ocirc;ng tin từ Internet ra v&agrave;o Website của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng ngăn chặn luồng th&ocirc;ng tin mạo danh, tiến c&ocirc;ng. để được b&aacute;o gi&aacute; k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt Leased Line VNPT tốt nhất, ưu đ&atilde;i giảm gi&aacute; đến 40%.</p><br /><br /><div style="border:grey solid 1px;padding:15px;width:309px;margin:auto;background-color:#f1f4f8;"> <br />  <br />  <br />  <br /> <div><br />  <br />  <br />  <br />  <strong>Contact Us</strong><br />  <br />  <br />  <br /> </div> <br />  <br />  <br />  <br /> <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/LocalBusiness"> <br />  <br />  <br />  <br />  <div itemprop="name"><br />    <br />    Mạng dịch vụ<br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Email: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="email">hoahong82hh@outlook.com</span><br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Phone: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="telephone">906216738</span> <br />    <br />    <br />    <br />  <div itemtype="http://schema.org/PostalAddress" itemscope="" itemprop="address"> <br />    <br />    <br />    <br />    <div itemprop="streetAddress"><br />      <br />      Kim Li&ecirc;n, Đống Đa, H&agrave; Nội,<br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />    <div><br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressLocality">H&agrave; Nội</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressRegion">HN</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressCountry">VN</span> <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="postalCode">100000</span><br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br /> </div><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><br /><br /><p>Th&igrave; dịch vụ mạng internet Leased Line Vnpt l&agrave; sự lựa chọn tuyệt vời d&agrave;nh đến bạn. C&aacute;c c&ocirc;ng ty, tổ chức lớn c&ugrave;ng với lượng nh&acirc;n vi&ecirc;n d&ugrave;ng nhiều, những doanh nghiệp cung cung cấp tr&ograve; chơi, thiết kế trang web… cần một đường truyền ri&ecirc;ng rẽ tốc độ cao, ổn định với h&oacute;a học lượng c&ugrave;ng sự hỗ trợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n chất lượng nhất. Tuỳ theo nhu yếu sử dụng của doanh nghiệp bản th&acirc;n, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh c&ugrave;ng với tốc độ từ 1Mbps l&ecirc;n tới 10Gbps. Th&ocirc;ng tin của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ phục vụ đến việc cung cấp dịch vụ v&agrave; CSKH.</p><br /><br /><p>Cung cấp về dịch vụ viễn th&ocirc;ng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin mặt h&agrave;ng đầu hiện nay. To&agrave;n quyền sử dụng đường truyền 24/7, th&ocirc;ng phải ph&acirc;n chia sẻ kho&aacute;ng sản mạng c&ugrave;ng với bất kỳ ai. Cung cấp cho đường dẫn connect theo y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng c&ograve;n được cung cấp c&aacute;c dải địa chỉ IP tĩnh cố định b&ecirc;n tr&ecirc;n mạng Internet to&agrave;n cầu.</p><br /><br /><br /><br /><p>Với tốc độ truyền dẫn ngang h&agrave;ng, cho n&ecirc;n tốc độ tải về v&agrave; upload sẽ gần như bởi nhau. K&ecirc;nh truyền mạng internet Leased Line, kh&ocirc;ng sử dụng đường truyền d&ugrave;ng chung như dịch vụ mạng internet c&aacute;p quang quẻ FTTH b&igrave;nh th&ocirc;ng thường. Đối tượng sử dụng mạng internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ thường l&agrave; cơ quan non nước, ng&acirc;n sản phẩm, c&oacute; c&ocirc;ng ty lớn cần thiết kết nối đảm bảo tốc độ v&agrave; độ bảo mật th&ocirc;ng tin. C&aacute;c doanh nghiệp muốn kết nối cổng quốc tế ổn định v&agrave; độ bảo mật th&ocirc;ng tin cao. T&iacute;nh bảo mật cao v&agrave; kh&aacute;ch sản phẩm c&oacute; thể dễ d&agrave;ng tr&aacute;in l&yacute;, gi&aacute;m s&aacute;t việc sử dụng. Được c&ugrave;ng đồng v&agrave;o nước v&agrave; nước ngo&agrave;i đ&aacute;nh gi&aacute; th&igrave; VNPT l&agrave; được truyền c&oacute; tốc độ ổn định, kết nội chuy&ecirc;n biệt d&agrave;nh cho những cơ quan, tổ chức triển khai, c&ocirc;ng ty l&agrave; chủ yếu đuối c&ugrave;ng với h&oacute;a học lược phục vụ số 1.</p><br /><br /><p>Giấy ph&eacute;p của Sở TT &amp; TT HN số 1839/GP-TTĐT cấp cho ng&agrave;y 25/ 05/ năm 2016. Kh&ocirc;ng đến ph&eacute;p gửi tiếp lưu lượng k&yacute; sinh, lưu lượng Internet đi / về quốc tế. đ&uacute;ng l&uacute;c ph&aacute;t hiện tại, lọc, ngăn ngăn giả mạo tấn c&ocirc;ng c&ugrave;ng c&aacute;c lỗ cọpng bảo mật th&ocirc;ng tin Website. Copyright &copy; 2021 Tổng Đ&agrave;i Lắp Mạng VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu. Copyright &copy; 2021 C&aacute;p Quang VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu.</p><br /><br />

Revisión del 04:45 17 may 2021

<script type="application/ld+json">"@context":"https://schema.org/","@type":"Store","name":"Mạng dịch vụ","image":["mangdichvulogo.png"],"priceRange":"","servesCuisine":"Việt Nam","address":"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Mạng dịch vụ","addressLocality":"Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,","addressRegion":"HN","postalCode":"100000","addressCountry":"VN","telephone":"0906216738"</script>

Được sử dụng mạng có tốc độ truyền dẫn lớn nhất nước Việt Nam. Tốc độ truyền tin và xử lý cực nhanh chóng góp quý khách hàng sản phẩm xử lý làm việc nhanh chóng chóng và đúng lúc.
Kênh thuê riêng Leased Line hoặc kênh truyền mạng internet trực tiếp‎là dịch vụ truy vấn Internet tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng từ địa điểm của khách hàng đến thiết bị của VNPT cùng với tốc độ yêu thương cầu của khách hàng hàng từ là 1 Mbps đến mặt hàng chục Gbps. Megawan là dịch vụ cung cung cấp mạng riêng ảo , cho phép kết nối các mạng PC của công ty trên những vị trí không giống nhau để tạo thành một khối hệ thống mạng duy nhất và tin yêu trải qua việc dùng những tương tự băng rộng lớn xDSL( cáp đồng) . Là dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng biệt riêng rẽ biệt từ địa điểm của khách hàng hàng đến mạng core Internet của VNPT cùng với tốc độ yêu thương cầu của quý khách hàng hàng từ 1 Mbps đến mặt hàng chục Gbps. VNN/ Internet trực tiếp là dịch vụ truy cập Internet cùng với tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng từ địa điểm quý khách hàng mặt hàng đến POP Internet của VNPT cùng với tốc độ theo yêu cầu của khách mặt hàng từ 64Kbps đến sản phẩm chục Gbps. Cho thuê chỗ đặt máy chủ là dịch vụ cho khách sản phẩm thuê một phần thông gian - diện tích S mặt nền để đặt hệ thống máy chủ và các thiết bị phần cứng khác.Bảng Giá Kênh Thuê Riêng, Leased Line Internet Vnpt Mới Nhất 2021Dùng HDLC thông nhất thiết 2 đầu nên đều là thiết bị Cisco, chỉ muốn chúng của cùng 1 hãng sản xuất và có hỗ trợ HDLC là được. Website hay máy chủ khách sản phẩm đều được máy chủ kiểm tra virus, hạn chế cao nhất việc lây nhiễm, triển khai thời gian nhanh chóng, an toàn và tin cậy và bảo mật nhất. Hãy liên hệ hotline để được hổ trợ đăng ký hợp đồng dịch vụ trên nhà mà thông muốn thẳng đến nhữngđiểm thanh toán VNPT. Tư vấn miễn phí, lắp đặt đặt toàn bộ, liên hệ thi công mạng mạng internet leased line vnpt tức thì.  • Website hay máy chủ khách sản phẩm đều được máy chủ kiểm tra virus, hạn chế tối đa việc lây nhiễm, triển khai nhanh chóng, an toàn và bảo mật thông tin nhất.
  • Dùng HDLC không nhất thiết 2 đầu phải đều là thiết bị Cisco, chỉ cần chúng của cùng 1 thương hiệu và có hỗ trợ HDLC là được.
  • Đường truyền cáp quang Fiber VNPT cung cấp cho đường truyền Internet tốc độ cao, giá cả hợp lý tương thích nhu cầu của tất cả các khách sản phẩm.
  • Khi dùng kênh thuê riêng, người dùng cần thiết thiết nên có đủ những tiếp xúc bên trên các bộ định tuy rằngến sao đến có một giao tiếp connect WAN đến mỗi connect kênh thuê riêng tại mỗi node.
  • Hiện tại VNPT Cung cung cấp đường truyền kênh thuê riêng Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G đến khách hàng hàng.
  • Hãy liên hệ đường dây nóng để được hổ trợ đăng ký hợp đồng dịch vụ trên nhà mà thông cần thiết thẳng đến cácđiểm giao dịch thanh toán VNPT.


Cung cung cấp những giải pháp backup cho đường LeasedLine của khách sản phẩm, đảm bảo đường truyền luôn luôn hoạt động và sinh hoạt 24 / 7. Đường truyền đảm bảo tốc độ kết nối cao vào mọi thời điểm. 5.Đường truyền riêng biệt an toàn và tin cậy, có khả năng bảo mật cao, giữ kín những tin tức bạn trao đổi.Đăng Ký Thuê Kênh Riêng Vnpt Trên Tp Hcm Giá Rẻ, Tốc Độ Cao Ổn ĐịnhHiện trên VNPT Cung cấp cho đường truyền kênh thuê riêng rẽ Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G cho khách mặt hàng. Do tuỳ điểm kết nối chuyển giao không giống nhau sẽ có sự thay đổi giá cước. Tập đoàn Vnpt tại Hồ Chí Minh đã đến thành lập dịch vụ Leased Line để phục vụ những quý khách hàng có yêu cầu sử dụng riêng một mạng truyền Internet mà tốc độ vẫn đảm bảo.<script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Dưới đây là bảng đối chiếu về thông số kỷ thuật về dịch vụ kênh thuê riêng biệt – Internet leasedline vnpt cùng với đường truyền cho dùng chung internet FTTX, ADSL. Dịch vụ mạng internet kênh thuê riêng biệt , internet trực tiếp VNPT ( hoặc còn gọi là internet Leased Line). Là dịch vụ vnpt mang đến thuê đường truyền dẫn vật lý dùng riêng rẽ trên hạ lầu truyền dẫn cáp quang.Lắp Mạng Vnpt Tân Tạo Ra 2021VTN cam kết đảm bảo thời gian xử lý sự cố, thời gian triển khai dịch vụ. VTN cam kết chất lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Cam kết đảm bảo thời gian xử lý sự cố, thời hạn khai triển dịch vụ. Cam kết chất lượng hóa học lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Với tổng dung lượng kết nối quốc tế hiện nay đại 3,8 Tbps. Khi khách sản phẩm đăng ký Kênh Thuê Riêng Leased Line sẽ được trang bị Converter, Modem Draytek, Modem Cisco tùy theo gói cước quý khách hàng mặt hàng đăng ký. Modem tốc độ cao – triển khai bên trên hạ lầu cáp đồng.Cập nhật bảng số máy bàn có dây vnpt Hà Thành được sưu tập mới nhất , số đẹp, giá rẻ cho những cửa mặt hàng, doanh nghiệp, cá thể trên địa bàn. Giấy chứng minh quyền sử dụng hợp pháp vị trí đầu cuối kênh phía quý khách hàng mặt hàng. Có thể thông số kỹ thuật kết nối trên NIX bên trên cùng 1 đường đấu nối vật lý với kết nối Internet ISP và IXP. Hỗ trợ công cụ Looking class để đo kiểm hóa giá internet leased line vnpt học lượng những phân đoạn mạng trung gian vào nước, quốc tế, đo những thông số chất lượng như delay time. Có thể sử dụng IP được cấp cho vạc do VNPT hoặc IP và ASN được cung cấp từ VNNIC. Nếu khoảng chừng cơ hội giữa các chi nhánh không quá xa (bên dưới 5km) thì có thể cho dùng thiết bị kéo dãn dài mạng LAN (ví dụ, modem G.SHDSL của hãng Planet), Khi đó thông phải tốn chi phí đầu tư Router và NTU.Giải pháp mạng wifi đến khách hàng sạn phối kết hợp wifi marketing. Lưu tên của tôi, gmail, và trang web trong trình duyệt này mang đến lần phân bình luận sau đó của tôi. Sơ đồ đấu nối và list những thiết bị (máy chủ, mạng LAN, Modem, Router). Được cung cấp miễn phí subnet IP public / 29 để đấu nối LAN, có thể lựa chọn thêm IP public cùa VNPT lúc có nhu cầu.Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam - Mondaq News Alerts

Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam.

Posted: Tue, 26 May 2020 20:16:41 GMT [ source ]Khách hàng có thể thuê trọn gói một diện tích riêng, được đánh dấu phân vùng rõ rà soátng và tận hưởng toàn bộ cơ sở hạ lầu IDC của Viettel, đồng thời có thể tự trang bị thêm tùy yêu cầu dùng để vận hành hệ thống của mình. Điểm mạnh mẽ của dịch vụ Leased Line là tính hoạt bát, sự ổn định, kết nối tới mỗi địa điểm mà khách hàng hàng yêu thương cầu. Đặc biệt rộng so cùng với những dịch vụ không giống là có tốc độ từ 256 Mbps đến hàng chục Gbps. Có thể cung cấp cho dịch vụ kênh thuê riêng với băng thông thay đổi theo thời hạn nhằm đưa đến khách sản phẩm sự hoạt bát trong quy trình lựa lựa chọn các gói dịch vụ kênh thuê riêng rẽ của VNPT. Tuỳ theo yêu cầu dùng của công ty mình, khách hàng sản phẩm có thể thuê kênh cùng với tốc độ thấp nhất từ 64Kb/s tới không số lượng giới hạn với các giao tiếp mạng chuẩn.Đường truyền cáp quang Fiber VNPT cung cấp cho đường truyền Internet tốc độ cao, giá cả hợp lý phù hợp nhu yếu của vớ cả những quý khách hàng sản phẩm. Dịch vụ Internet Leased line VNPT quốc tế (hoặc còn gọi là dịch vụ Thuê kênh viễn thông quốc tế) là dịch vụ cung cấp kênh liên kỳ lạc dành riêng biệt, điểm nối điểm, đáp ứng nhu yếu liên kỳ lạc toàn thị trường quốc tế đặc biệt quan tiền trọng của các doanh nghiệp.Khác cùng với connect của adsl VNPT hay cáp quang quẻ VNPT, leased line VNPT có thể cung cấp đường truyền lên tới sản phẩm chục GBps. Dịch vụ Leased line của VNPT-Vinaphone được xây dựng dựng để đem lại chất lượng kết nối đảm bảo chất lượng nhất, dịch vụ trả hảo nhất tới khách hàng sản phẩm. leased line vnpt Khi dùng kênh thuê riêng biệt, người sử dụng cần thiết nên có đủ những tiếp xúc trên những bộ định tuy rằngến sao mang đến có một tiếp xúc kết nối WAN cho từng kết nối kênh thuê riêng biệt trên từng node. Điều đó có nghĩa là, trên điểm node có kết nối kênh thuê riêng rẽ đến 10 điểm không giống nhất thiết phải có đủ 10 tiếp xúc WAN để phục vụ cho các kết nối kênh thuê riêng rẽ. Đây là một vấn đề hạn chế về đầu tư thiết bị ban sơ, không linh động vào mở rộng lớn phát triển, phức tạp trong tráin lý, đặc biệt là chi phí thuê kênh lớn đối với những yêu thương cầu kết nối xa về khoảng chừng cách địa lý. VNN Internet thẳng là dịch vụ truy cập Internet với tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng rẽ từ địa điểm quý khách hàng mặt hàng đến POP Internet của nhà cung cấp cho cùng với tốc độ theo yêu cầu của quý khách hàng mặt hàng từ 64Kbps đến mặt hàng chục Gbps. Dịch vụ kênh thuê riêng rẽ là dịch vụ mang đến thuê kênh truyền dẫn vật lý cho dùng riêng biệt để kết nối và truyền thông tin riêng biệt đến kể từng khách sản phẩm.Kiểm soát thông tin từ Internet ra vào Website của quý khách hàng hàng ngăn chặn luồng thông tin mạo danh, tiến công. để được báo giá kênh thuê riêng biệt Leased Line VNPT tốt nhất, ưu đãi giảm giá đến 40%.Contact Us

Mạng dịch vụ

Email:hoahong82hh@outlook.com

Phone:906216738

Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,Hà Nội,HN,VN100000Thì dịch vụ mạng internet Leased Line Vnpt là sự lựa chọn tuyệt vời dành đến bạn. Các công ty, tổ chức lớn cùng với lượng nhân viên dùng nhiều, những doanh nghiệp cung cung cấp trò chơi, thiết kế trang web… cần một đường truyền riêng rẽ tốc độ cao, ổn định với hóa học lượng cùng sự hỗ trợ chuyên môn chất lượng nhất. Tuỳ theo nhu yếu sử dụng của doanh nghiệp bản thân, quý khách hàng mặt hàng có thể thuê kênh cùng với tốc độ từ 1Mbps lên tới 10Gbps. Thông tin của quý khách hàng chỉ phục vụ đến việc cung cấp dịch vụ và CSKH.Cung cấp về dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin mặt hàng đầu hiện nay. Toàn quyền sử dụng đường truyền 24/7, thông phải phân chia sẻ khoáng sản mạng cùng với bất kỳ ai. Cung cấp cho đường dẫn connect theo yêu cầu khách hàng. Bên cạnh đó khách hàng mặt hàng còn được cung cấp các dải địa chỉ IP tĩnh cố định bên trên mạng Internet toàn cầu.

Với tốc độ truyền dẫn ngang hàng, cho nên tốc độ tải về và upload sẽ gần như bởi nhau. Kênh truyền mạng internet Leased Line, không sử dụng đường truyền dùng chung như dịch vụ mạng internet cáp quang quẻ FTTH bình thông thường. Đối tượng sử dụng mạng internet kênh thuê riêng rẽ thường là cơ quan non nước, ngân sản phẩm, có công ty lớn cần thiết kết nối đảm bảo tốc độ và độ bảo mật thông tin. Các doanh nghiệp muốn kết nối cổng quốc tế ổn định và độ bảo mật thông tin cao. Tính bảo mật cao và khách sản phẩm có thể dễ dàng tráin lý, giám sát việc sử dụng. Được cùng đồng vào nước và nước ngoài đánh giá thì VNPT là được truyền có tốc độ ổn định, kết nội chuyên biệt dành cho những cơ quan, tổ chức triển khai, công ty là chủ yếu đuối cùng với hóa học lược phục vụ số 1.Giấy phép của Sở TT & TT HN số 1839/GP-TTĐT cấp cho ngày 25/ 05/ năm 2016. Không đến phép gửi tiếp lưu lượng ký sinh, lưu lượng Internet đi / về quốc tế. đúng lúc phát hiện tại, lọc, ngăn ngăn giả mạo tấn công cùng các lỗ cọpng bảo mật thông tin Website. Copyright © 2021 Tổng Đài Lắp Mạng VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu. Copyright © 2021 Cáp Quang VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu.