Diferencia entre revisiones de «H1Cng Tyh1»

De WikiArtesanía
(Página creada con «<script type="application/ld+json">"@context":"https://schema.org/","@type":"Store","name":"Mạng dịch vụ","image":["https://mangdichvu.net/wp-content/uploads/2020/03/...»)
 
m
Línea 1: Línea 1:
<script type="application/ld+json">"@context":"https://schema.org/","@type":"Store","name":"Mạng dịch vụ","image":["https://mangdichvu.net/wp-content/uploads/2020/03/mangdichvulogo.png"],"priceRange":"","servesCuisine":"Việt Nam","address":"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Mạng dịch vụ","addressLocality":"Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,","addressRegion":"HN","postalCode":"100000","addressCountry":"VN","telephone":"0906216738"</script><br /><br /><p>Được d&ugrave;ng mạng c&oacute; tốc độ truyền dẫn lớn nhất nước Việt Nam. Tốc độ truyền tin v&agrave; xử l&yacute; cực nhanh ch&oacute;ng gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng xử l&yacute; c&ocirc;ng việc nhanh ch&oacute;ng ch&oacute;ng v&agrave; đ&uacute;ng l&uacute;c.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />  <br />  <br />  <br />  <p lang="vi" dir="ltr">M&aacute;y giặt mất nguồn – sửa m&aacute;y giặt mất nguồn chập chờn &nbsp;Samsung [https://t.co/qtCh2bUjWp https://t.co/qtCh2bUjWp] [https://t.co/O4Jqi0ur78 pic.twitter.com/O4Jqi0ur78] </p>— L&acirc;m (@Lm86825851) [https://twitter.com/Lm86825851/status/1232610149623353346?ref_src=twsrc%5Etfw February 26, 2020] <br />  <br />  <br />  <br /> </blockquote><br />  <br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>K&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt Leased Line hoặc k&ecirc;nh truyền internet thẳng‎l&agrave; dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt từ địa điểm của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng đến thiết bị của VNPT với tốc độ y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng từ 1 Mbps đến sản phẩm chục Gbps. Megawan l&agrave; dịch vụ cung cấp cho mạng ri&ecirc;ng ảo , mang đến ph&eacute;p connect những mạng m&aacute;y t&iacute;nh của doanh nghiệp b&ecirc;n tr&ecirc;n những vị tr&iacute; kh&aacute;c nhau để tạo th&agrave;nh một khối hệ thống mạng c&oacute; một kh&ocirc;ng hai v&agrave; tin cậy trải qua việc sử dụng c&aacute;c tương tự băng rộng xDSL( c&aacute;p đồng) . L&agrave; dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng ri&ecirc;ng rẽ biệt từ địa điểm của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm đến mạng core Internet của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ y&ecirc;u thương cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm từ l&agrave; một Mbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. VNN/ Internet thẳng l&agrave; dịch vụ truy cập Internet c&ugrave;ng với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ từ địa điểm kh&aacute;ch sản phẩm đến POP Internet của VNPT với tốc độ theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng từ 64Kbps đến h&agrave;ng chục Gbps. Cho thu&ecirc; chỗ đặt m&aacute;y chủ l&agrave; dịch vụ đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng thu&ecirc; 1 phần kh&ocirc;ng gian - diện t&iacute;ch mặt nền để đặt hệ thống m&aacute;y chủ v&agrave; những thiết bị phần cứng kh&aacute;c.</p><br /><br /><h2>Bảng Gi&aacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng Rẽ, Leased Line Internet Vnpt Mới 2021</h2><br /><br /><p>D&ugrave;ng HDLC kh&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu n&ecirc;n đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ cần thiết ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 h&atilde;ng sản xuất v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được. Website hoặc m&aacute;y chủ kh&aacute;ch sản phẩm đều được m&aacute;y chủ kiểm tra virus, hạn chế tối đa việc l&acirc;y lan, khai triển thời gian nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n v&agrave; tin cậy v&agrave; bảo mật nhất. H&atilde;y li&ecirc;n hệ đường d&acirc;y n&oacute;ng để được hổ trợ đăng k&yacute; hợp đồng dịch vụ tại nh&agrave; m&agrave; kh&ocirc;ng cần thiết thẳng đến c&aacute;cđiểm giao dịch thanh to&aacute;n VNPT. Tư vấn miễn ph&iacute;, lắp đặt full, li&ecirc;n hệ lắp đặt mạng internet leased line vnpt ngay lập tức.</p><br /><br /><ul><br />  <br />  <br />  <br /> <li>D&ugrave;ng HDLC th&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu n&ecirc;n đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ cần ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 h&atilde;ng sản xuất v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Khi d&ugrave;ng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt, nh&acirc;n vi&ecirc;n d&ugrave;ng cần thiết phải c&oacute; đủ c&aacute;c tiếp x&uacute;c tr&ecirc;n c&aacute;c bộ định tuyến sao đến c&oacute; một giao tiếp kết nối WAN mang đến mỗi kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt tr&ecirc;n từng node.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Hiện tại VNPT Cung cấp đường dẫn k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G mang đến kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>H&atilde;y li&ecirc;n hệ đường d&acirc;y n&oacute;ng để được hổ trợ đăng k&yacute; hợp đồng dịch vụ tại nh&agrave; m&agrave; kh&ocirc;ng muốn thẳng đến nhữngđiểm thanh to&aacute;n VNPT.</li><br />  <br /> <br /> <br /></ul><br /><br /><p>Cung cung cấp những giải ph&aacute;p backup mang đến đường LeasedLine của kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng, đảm bảo đường truyền lu&ocirc;n sinh hoạt 24 / 7. Đường truyền đảm bảo tốc độ kết nối cao trong mỗi giai đoạn. 5.Đường truyền ri&ecirc;ng rẽ an to&agrave;n v&agrave; tin cậy, c&oacute; khả năng bảo mật th&ocirc;ng tin cao, giữ k&iacute;n c&aacute;c tin tức bạn trao đổi.</p><br /><br /><h3>Đăng K&yacute; Thu&ecirc; K&ecirc;nh Ri&ecirc;ng Rẽ Vnpt Tr&ecirc;n Tp Hcm Gi&aacute; Rẻ, Tốc Độ Cao Ổn Định</h3><br /><br /><p>Hiện tại VNPT Cung cung cấp đường truyền k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G mang đến kh&aacute;ch h&agrave;ng. Do tuỳ điểm kết nối b&agrave;n giao kh&ocirc;ng giống nhau sẽ c&oacute; sự thay đổi gi&aacute; cước. Tập đo&agrave;n Vnpt tại Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến ra đời dịch vụ Leased Line để phục vụ c&aacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu sử dụng ri&ecirc;ng biệt một mạng truyền Internet m&agrave; tốc độ vẫn đảm bảo.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />  <br />  <br />  <br />  <p lang="vi" dir="ltr">Sửa m&aacute;y giặt – sửa chữa m&aacute;y giặt tại nh&agrave; &nbsp;Bosch [https://t.co/H8H9JHv1gI https://t.co/H8H9JHv1gI] [https://t.co/zDIqGqw77F pic.twitter.com/zDIqGqw77F] </p>— L&acirc;m (@Lm86825851) [https://twitter.com/Lm86825851/status/1232160585657311232?ref_src=twsrc%5Etfw February 25, 2020] <br />  <br />  <br />  <br /> </blockquote><br />  <br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; bảng so s&aacute;nh về th&ocirc;ng số kỷ thuật về dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng – Internet leasedline vnpt với đường truyền d&ugrave;ng chung mạng internet FTTX, ADSL. Dịch vụ mạng internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt , mạng internet trực tiếp VNPT ( hay c&ograve;n gọi l&agrave; mạng internet Leased Line). L&agrave; dịch vụ vnpt mang đến thu&ecirc; đường truyền dẫn vật l&yacute; cho d&ugrave;ng ri&ecirc;ng rẽ tr&ecirc;n hạ lầu truyền dẫn c&aacute;p quang đ&atilde;ng.</p><br /><br /><br /><p>VTN khẳng định đảm bảo thời gian xử l&yacute; sự cố, thời gian khai triển dịch vụ. VTN khẳng định chất lượng dịch vụ theo chuẩn chỉnh quốc tế. Cam kết đảm bảo thời hạn xử l&yacute; sự cố, thời gian khai triển dịch vụ. Cam kết chất lượng chất lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Với tổng dung lượng kết nối quốc tế hiện đại 3,8 Tbps. Khi kh&aacute;ch sản phẩm đăng k&yacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng Leased Line sẽ được trang bị Converter, Modem Draytek, Modem Cisco t&ugrave;y theo g&oacute;i cước kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng đăng k&yacute;. Modem tốc độ cao – khai triển b&ecirc;n tr&ecirc;n hạ lầu c&aacute;p đồng.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Cập nhật bảng số m&aacute;y b&agrave;n c&oacute; d&acirc;y vnpt H&agrave; Th&agrave;nh được sưu tập mới mẻ nhất , số đẹp, gi&aacute; rẻ mang đến những cửa h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty lớn, c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Giấy triệu chứng minh quyền sử dụng hợp l&iacute; vị tr&iacute; đầu cuối k&ecirc;nh ph&iacute;a kh&aacute;ch h&agrave;ng. C&oacute; thể cấu h&igrave;nh kết nối tr&ecirc;n NIX b&ecirc;n tr&ecirc;n c&ugrave;ng 1 đường đấu nối vật l&yacute; c&ugrave;ng với connect Internet ISP v&agrave; IXP. Hỗ trợ c&ocirc;ng cụ Looking class để đo kiểm h&oacute;a [https://vnptvinaphone.net.vn/dich-vu-internet-leased-line-vnpt/ internet leased line vnpt] học lượng c&aacute;c ph&acirc;n đoạn mạng trung gian trong nước, quốc tế, đo những th&ocirc;ng số chất lượng như delay time. C&oacute; thể sử dụng IP được cấp phạt do VNPT hoặc IP v&agrave; ASN được cung cấp từ VNNIC. Nếu khoảng tầm c&aacute;ch giữa những chi nh&aacute;nh kh&ocirc;ng qu&aacute; xa (b&ecirc;n dưới 5km) th&igrave; c&oacute; thể mặc d&ugrave;ng thiết bị k&eacute;o d&agrave;i mạng LAN (v&iacute; dụ, modem G.SHDSL của h&atilde;ng Planet), Khi đ&oacute; kh&ocirc;ng phải tốn chi ph&iacute; đầu tư Router v&agrave; NTU.</p><br /><br /><p>Giải ph&aacute;p mạng wifi đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sạn kết hợp wifi marketing. Lưu thương hiệu của t&ocirc;i, email, v&agrave; trang website v&agrave;o tr&igrave;nh duyệt n&agrave;y đến lần so b&igrave;nh luận kế tiếp của t&ocirc;i. Sơ đồ đấu nối v&agrave; list những thiết bị (m&aacute;y chủ, mạng LAN, Modem, Router). Được cung cấp cho miễn ph&iacute; subnet IP public / 29 để đấu nối LAN, c&oacute; thể mua th&ecirc;m IP public c&ugrave;a VNPT Khi c&oacute; y&ecirc;u cầu.</p><br /><br /><div style="border: black solid 1px;padding: 14px;"><br />  <br />  <br />  <br /> <h3>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam - Mondaq News Alerts</h3><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam.</p><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Posted: Tue, 26 May 2020 20:16:41 GMT [ [https://www.mondaq.com/telecoms-mobile-cable-communications/432116/telecommunication-in-vietman--a-history source] ]</p><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><br /><br /><p>Kh&aacute;ch sản phẩm c&oacute; thể thu&ecirc; to&agrave;n bộ một diện t&iacute;ch ri&ecirc;ng, được đ&aacute;nh dấu ph&acirc;n v&ugrave;ng r&otilde; r&agrave; so&aacute;tng v&agrave; hưởng trọn to&agrave;n bộ cơ sở hạ lầu IDC của Viettel, đồng thời c&oacute; thể tự trang bị th&ecirc;m t&ugrave;y nhu cầu d&ugrave;ng để vận h&agrave;nh khối hệ thống của m&igrave;nh. Điểm mạnh của dịch vụ Leased Line l&agrave; t&iacute;nh linh động, sự ổn định, kết nối tới mỗi địa điểm m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Đặc biệt rộng so với những dịch vụ kh&aacute;c l&agrave; c&oacute; tốc độ từ 256 Mbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. C&oacute; thể cung cấp dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt với đường dẫn thay đổi theo thời gian nhằm đưa đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng sự hoạt b&aacute;t trong quy tr&igrave;nh lựa lựa chọn c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ của VNPT. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp m&igrave;nh, kh&aacute;ch sản phẩm c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh với tốc độ thấp nhất từ 64Kb/s tới th&ocirc;ng số lượng giới hạn với c&aacute;c tiếp x&uacute;c mạng chuẩn chỉnh.</p><br /><br /><p>Đường truyền c&aacute;p quang Fiber VNPT cung cấp cho đường truyền Internet tốc độ cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute; ph&ugrave; hợp nhu yếu của vớ cả những kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng. Dịch vụ Internet Leased line VNPT quốc tế (hoặc c&ograve;n gọi l&agrave; dịch vụ Thu&ecirc; k&ecirc;nh viễn th&ocirc;ng quốc tế) l&agrave; dịch vụ cung cung cấp k&ecirc;nh li&ecirc;n kỳ lạc d&agrave;nh ri&ecirc;ng, điểm nối điểm, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu li&ecirc;n lạc to&agrave;n cầu đặc biệt quan trọng của c&aacute;c doanh nghiệp.</p><br /><br /><div style="text-align:center"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Kh&aacute;c với connect của adsl VNPT hoặc c&aacute;p quang VNPT, leased line VNPT c&oacute; thể cung cung cấp đường truyền l&ecirc;n tới h&agrave;ng chục GBps. Dịch vụ Leased line của VNPT-Vinaphone được x&acirc;y dựng để đem kỳ lại h&oacute;a học lượng kết nối đảm bảo chất lượng nhất, dịch vụ trả hảo nhất cho tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm. Khi sử dụng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt, người sử dụng cần thiết phải c&oacute; đủ c&aacute;c giao tiếp b&ecirc;n tr&ecirc;n những bộ định tuyến sao đến c&oacute; một tiếp x&uacute;c connect WAN đến từng connect k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng tr&ecirc;n từng node. Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩ vềa l&agrave;, tại điểm node c&oacute; kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ đến 10 điểm kh&aacute;c nhất thiết cần c&oacute; đủ 10 giao tiếp WAN để phục vụ đến c&aacute;c kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt. Đ&acirc;y l&agrave; một trong vấn đề hạn chế về đầu tư thiết bị ban đầu, th&ocirc;ng hoạt b&aacute;t trong mở rộng lớn ph&aacute;t triển, phức tạp trong tr&aacute;in l&yacute;, đặc biệt l&agrave; chi ph&iacute; thu&ecirc; k&ecirc;nh rộng lớn đối c&ugrave;ng với những y&ecirc;u thương cầu kết nối xa về khoảng tầm cơ hội địa l&yacute;. VNN Internet trực tiếp l&agrave; dịch vụ truy cập Internet c&ugrave;ng với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ từ địa điểm kh&aacute;ch sản phẩm đến POP Internet của nh&agrave; cung cấp c&ugrave;ng với tốc độ theo y&ecirc;u thương cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm từ 64Kbps đến sản phẩm chục Gbps. Dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ l&agrave; dịch vụ đến thu&ecirc; k&ecirc;nh truyền dẫn vật l&yacute; cho d&ugrave;ng ri&ecirc;ng biệt để connect v&agrave; truyền tin tức ri&ecirc;ng biệt cho kể từng qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng.</p><br /><br /><p>Kiểm so&aacute;t th&ocirc;ng tin từ Internet ra v&agrave;o Website của kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng ngăn ngăn luồng th&ocirc;ng tin mạo danh, tấn c&ocirc;ng. để được b&aacute;o gi&aacute; k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ Leased Line VNPT chất lượng nhất, ưu đ&atilde;i giảm gi&aacute; đến 40%.</p><br /><br /><div style="border:black dashed 1px;padding:13px;width:301px;margin:auto;background-color:#f1f4f8;"> <br />  <br />  <br />  <br /> <div><br />  <br />  <br />  <br />  <strong>Contact Us</strong><br />  <br />  <br />  <br /> </div> <br />  <br />  <br />  <br /> <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/LocalBusiness"> <br />  <br />  <br />  <br />  <div itemprop="name"><br />    <br />    Mạng dịch vụ<br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Email: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="email">hoahong82hh@outlook.com</span><br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Phone: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="telephone">906216738</span> <br />    <br />    <br />    <br />  <div itemtype="http://schema.org/PostalAddress" itemscope="" itemprop="address"> <br />    <br />    <br />    <br />    <div itemprop="streetAddress"><br />      <br />      Kim Li&ecirc;n, Đống Đa, H&agrave; Nội,<br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />    <div><br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressLocality">H&agrave; Nội</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressRegion">HN</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressCountry">VN</span> <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="postalCode">100000</span><br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br /> </div><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Th&igrave; dịch vụ internet Leased Line Vnpt l&agrave; sự lựa chọn tuyệt vời d&agrave;nh mang đến qu&yacute; kh&aacute;ch. C&aacute;c doanh nghiệp, tổ chức triển khai rộng lớn với lượng nh&acirc;n vi&ecirc;n cấp dưới d&ugrave;ng nhiều, những doanh nghiệp cung cung cấp tr&ograve; chơi, thiết kế website… muốn một đường truyền ri&ecirc;ng tốc độ cao, ổn định c&ugrave;ng với h&oacute;a học lượng c&ugrave;ng sự hỗ trợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n đảm bảo chất lượng nhất. Tuỳ theo nhu yếu d&ugrave;ng của c&ocirc;ng ty bản th&acirc;n, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh với tốc độ từ 1Mbps l&ecirc;n cho tới 10Gbps. Th&ocirc;ng tin của qu&yacute; kh&aacute;ch chỉ phục vụ mang đến việc cung cung cấp dịch vụ v&agrave; CSKH. [https://flipboard.com/@riverswiss97 b&agrave;i viết đầy đủ] </p><br /><br /><p>Cung cấp về dịch vụ viễn th&ocirc;ng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ tin tức h&agrave;ng đầu hiện tại nay. To&agrave;n quyền sử dụng đường truyền 24/7, kh&ocirc;ng phải chia sẻ t&agrave;i nguy&ecirc;n mạng c&ugrave;ng với bất kỳ ai. Cung cấp băng th&ocirc;ng kết nối theo y&ecirc;u cầu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm. Ngo&agrave;i ra qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng c&ograve;n được cung cung cấp c&aacute;c dải địa chỉ IP tĩnh thắt chặt v&agrave; cố định tr&ecirc;n mạng Internet to&agrave;n thị trường quốc tế.</p><br /><br /><br /><br /><p>Với tốc độ truyền dẫn ngang h&agrave;ng, đến n&ecirc;n tốc độ tải về v&agrave; upload sẽ gần như bằng nhau. [http://www.pearltrees.com/brakedamage62 leased line vnpt] K&ecirc;nh truyền internet Leased Line, kh&ocirc;ng d&ugrave;ng đường truyền cho d&ugrave;ng chung như dịch vụ mạng internet c&aacute;p quang FTTH b&igrave;nh th&ocirc;ng thường. Đối tượng d&ugrave;ng internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ thường l&agrave; cơ quan lại quốc gia, ng&acirc;n sản phẩm, c&oacute; c&ocirc;ng ty cần kết nối đảm bảo tốc độ v&agrave; độ bảo mật. C&aacute;c c&ocirc;ng ty cần kết nối cổng quốc tế ổn định v&agrave; độ bảo mật cao. T&iacute;nh bảo mật th&ocirc;ng tin cao v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng tr&aacute;in l&yacute;, gi&aacute; tiềnm s&aacute;t việc d&ugrave;ng. Được c&ugrave;ng đồng v&agrave;o nước v&agrave; quốc tế đ&aacute;nh gi&aacute; th&igrave; VNPT l&agrave; được truyền c&oacute; tốc độ ổn định, kết nội thường xuy&ecirc;n biệt d&agrave;nh mang đến c&aacute;c cơ quan lại, tổ chức, doanh nghiệp l&agrave; chủ yếu với chất lược phục vụ số 1.</p><br /><br /><p>Giấy ph&eacute;p của Sở TT &amp; TT HN số 1839/GP-TTĐT cung cấp ng&agrave;y 25/ 05/ 2016. Kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p gửi tiếp lưu lượng k&yacute; sinh, lưu lượng Internet đi / về quốc tế. kịp l&uacute;c ph&aacute;t hiện tại, thanh lọc, ngăn ngăn h&agrave;ng nh&aacute;i tấn c&ocirc;ng c&ugrave;ng những lỗ cọpng bảo mật Website. Copyright &copy; 2021 Tổng Đ&agrave;i Lắp Mạng VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu. Copyright &copy; 2021 C&aacute;p Quang VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu.</p><br /><br />
+
<script type="application/ld+json">"@context":"https://schema.org/","@type":"Store","name":"Mạng dịch vụ","image":["https://mangdichvu.net/wp-content/uploads/2020/03/mangdichvulogo.png"],"priceRange":"","servesCuisine":"Việt Nam","address":"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Mạng dịch vụ","addressLocality":"Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,","addressRegion":"HN","postalCode":"100000","addressCountry":"VN","telephone":"0906216738"</script><br /><br /><p>Được sử dụng mạng c&oacute; tốc độ truyền dẫn rộng lớn nhất Việt Nam. Tốc độ truyền tin v&agrave; xử l&yacute; cực nhanh ch&oacute;ng g&oacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng xử l&yacute; việc l&agrave;m thời gian nhanh ch&oacute;ng v&agrave; kịp thời.</p><br /><br /><br /><p>K&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt Leased Line hoặc k&ecirc;nh truyền internet trực tiếp‎l&agrave; dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ từ địa điểm của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng đến thiết bị của VNPT với tốc độ y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm từ 1 Mbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. Megawan l&agrave; dịch vụ cung cung cấp mạng ri&ecirc;ng ảo , cho ph&eacute;p connect c&aacute;c mạng m&aacute;y t&iacute;nh của doanh nghiệp b&ecirc;n tr&ecirc;n những vị tr&iacute; kh&ocirc;ng giống nhau để tạo th&agrave;nh một khối hệ thống mạng độc nhất v&agrave; tin cậy th&ocirc;ng qua việc sử dụng c&aacute;c li&ecirc;n kết băng rộng xDSL( c&aacute;p đồng) . L&agrave; dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng ri&ecirc;ng rẽ biệt từ địa điểm của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng đến mạng core Internet của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ y&ecirc;u thương cầu của kh&aacute;ch sản phẩm từ l&agrave; 1 Mbps đến h&agrave;ng chục Gbps. VNN/ Internet thẳng l&agrave; dịch vụ truy cập Internet với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ từ địa điểm kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng đến POP Internet của VNPT c&ugrave;ng với tốc độ theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng từ 64Kbps đến h&agrave;ng chục Gbps. Cho thu&ecirc; chỗ đặt m&aacute;y chủ l&agrave; dịch vụ mang đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng thu&ecirc; một trong những phần th&ocirc;ng gian - diện t&iacute;ch mặt s&agrave;n để đặt hệ thống m&aacute;y chủ v&agrave; c&aacute;c thiết bị Hartware kh&ocirc;ng giống.</p><br /><br /><h2>Bảng Gi&aacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng Rẽ, Leased Line Mạng Internet Vnpt Mới 2021</h2><br /><br /><p>D&ugrave;ng HDLC kh&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu n&ecirc;n đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ cần ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 h&atilde;ng v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được. Website hoặc m&aacute;y chủ kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng đều được m&aacute;y chủ kiểm tra virus, hạn chế tối đa việc truyền nhiễm, khai triển nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n v&agrave; bảo mật th&ocirc;ng tin nhất. H&atilde;y li&ecirc;n hệ đường d&acirc;y n&oacute;ng để được hổ trợ đăng k&yacute; hợp đồng dịch vụ tr&ecirc;n nh&agrave; m&agrave; kh&ocirc;ng cần thiết thẳng đến c&aacute;cđiểm giao dịch thanh to&aacute;n VNPT. Tư vấn miễn ph&iacute;, lắp đặt đặt to&agrave;n bộ, li&ecirc;n hệ lắp đặt mạng internet leased line vnpt tức th&igrave;.</p><br /><br /><ul><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Website hoặc m&aacute;y chủ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng đều được m&aacute;y chủ kiểm tra virus, hạn chế tối đa việc truyền nhiễm, triển khai thời gian nhanh ch&oacute;ng, an to&agrave;n v&agrave; tin cậy v&agrave; bảo mật th&ocirc;ng tin nhất.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>D&ugrave;ng HDLC kh&ocirc;ng nhất thiết 2 đầu phải đều l&agrave; thiết bị Cisco, chỉ muốn ch&uacute;ng của c&ugrave;ng 1 h&atilde;ng sản xuất v&agrave; c&oacute; hỗ trợ HDLC l&agrave; được.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Khi d&ugrave;ng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng, người d&ugrave;ng cần thiết thiết phải c&oacute; đủ c&aacute;c giao tiếp tr&ecirc;n những bộ định tuyến sao mang đến c&oacute; một tiếp x&uacute;c connect WAN đến từng connect k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ tại từng node.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Hiện tr&ecirc;n VNPT Cung cấp băng th&ocirc;ng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G đến kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm.</li><br />  <br /> <br /> <br /></ul><br /><br /><p>Cung cấp c&aacute;c fakei ph&aacute;p backup cho đường LeasedLine của kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng, đảm bảo đường truyền lu&ocirc;n sinh hoạt 24 / 7. Đường truyền đảm bảo tốc độ connect cao v&agrave;o mọi thời điểm. 5.Đường truyền ri&ecirc;ng biệt an to&agrave;n v&agrave; tin cậy, c&oacute; kỹ năng bảo mật th&ocirc;ng tin cao, giữ k&iacute;n những tin tức qu&yacute; kh&aacute;ch trao đổi. [http://www.docspal.com/viewer?id=- gi&aacute; internet leased line vnpt] </p><br /><br /><h3>Đăng K&yacute; Thu&ecirc; K&ecirc;nh Ri&ecirc;ng Vnpt Tr&ecirc;n Tp Hcm Gi&aacute; Rẻ, Tốc Độ Cao Ổn Định</h3><br /><br /><p>Hiện tại VNPT Cung cấp cho đường dẫn k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G mang đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng. Do tuỳ điểm kết nối b&agrave;n trả kh&ocirc;ng giống nhau sẽ c&oacute; sự thay đổi gi&aacute; cước. Tập đo&agrave;n Vnpt tr&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; cho th&agrave;nh lập dịch vụ Leased Line để phục vụ c&aacute;c qu&yacute; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; y&ecirc;u cầu d&ugrave;ng ri&ecirc;ng biệt một mạng truyền Internet m&agrave; tốc độ vẫn đảm bảo.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />  <br />  <br />  <br />  <p lang="vi" dir="ltr">Sửa m&aacute;y giặt – sửa chữa m&aacute;y giặt tại nh&agrave; &nbsp;Bosch [https://t.co/H8H9JHv1gI https://t.co/H8H9JHv1gI] [https://t.co/zDIqGqw77F pic.twitter.com/zDIqGqw77F] </p>— L&acirc;m (@Lm86825851) [https://twitter.com/Lm86825851/status/1232160585657311232?ref_src=twsrc%5Etfw February 25, 2020] <br />  <br />  <br />  <br /> </blockquote><br />  <br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; bảng so s&aacute;nh về th&ocirc;ng số kỷ thuật về dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt – Internet leasedline vnpt c&ugrave;ng với đường truyền mặc d&ugrave;ng chung internet FTTX, ADSL. Dịch vụ internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ , mạng internet trực tiếp VNPT ( hoặc c&ograve;n gọi l&agrave; internet Leased Line). L&agrave; dịch vụ vnpt cho thu&ecirc; đường truyền dẫn vật l&yacute; cho d&ugrave;ng ri&ecirc;ng rẽ tr&ecirc;n hạ lầu truyền dẫn c&aacute;p quang đ&atilde;ng.</p><br /><br /><br /><p>VTN cam kết đảm bảo thời hạn xử l&yacute; sự cố, thời gian khai triển dịch vụ. VTN khẳng định h&oacute;a học lượng dịch vụ theo chuẩn chỉnh quốc tế. Cam kết đảm bảo thời gian xử l&yacute; sự cố, thời gian khai triển dịch vụ. Cam kết chất lượng h&oacute;a học lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Với tổng dung lượng connect quốc tế hiện đại 3,8 Tbps. Khi kh&aacute;ch h&agrave;ng đăng k&yacute; K&ecirc;nh Thu&ecirc; Ri&ecirc;ng Leased Line sẽ tiến h&agrave;nh trang bị Converter, Modem Draytek, Modem Cisco t&ugrave;y theo g&oacute;i cước kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng đăng k&yacute;. Modem tốc độ cao – triển khai b&ecirc;n tr&ecirc;n hạ lầu c&aacute;p đồng.</p><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Cập nhật bảng số m&aacute;y b&agrave;n c&oacute; d&acirc;y vnpt H&agrave; Nội Thủ Đ&ocirc; được sưu tập mới nhất , số đẹp, gi&aacute; rẻ cho những cửa h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty lớn, c&aacute; nh&acirc;n b&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Giấy triệu chứng minh quyền d&ugrave;ng hợp l&iacute; vị tr&iacute; đầu cuối k&ecirc;nh ph&iacute;a qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm. C&oacute; thể th&ocirc;ng số kỹ thuật connect b&ecirc;n tr&ecirc;n NIX b&ecirc;n tr&ecirc;n c&ugrave;ng 1 đường đấu nối vật l&yacute; với kết nối Internet ISP v&agrave; IXP. Hỗ trợ c&ocirc;ng cụ Looking class để đo kiểm h&oacute;a [https://vnptvinaphone.net.vn/dich-vu-internet-leased-line-vnpt/ leased line vnpt] học lượng c&aacute;c ph&acirc;n đoạn mạng trung gian v&agrave;o nước, quốc tế, đo c&aacute;c th&ocirc;ng số chất lượng như delay time. C&oacute; thể sử dụng IP được cấp cho vạc bởi v&igrave; VNPT hoặc IP v&agrave; ASN được cung cấp từ VNNIC. Nếu khoảng cơ hội lưu giữa những Trụ sở kh&ocirc;ng qu&aacute; xa (dưới 5km) th&igrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng thiết bị k&eacute;o d&atilde;n mạng LAN (v&iacute; dụ, modem G.SHDSL của thương hiệu Planet), khi đ&oacute; th&ocirc;ng phải tốn chi ph&iacute; đầu tư Router v&agrave; NTU.</p><br /><br /><p>Giải ph&aacute;p mạng wifi mang đến kh&aacute;ch h&agrave;ng sạn phối kết hợp wifi marketing. Lưu thương hiệu của t&ocirc;i, tin nhắn, v&agrave; trang website v&agrave;o tr&igrave;nh duyệt n&agrave;y đến lần ph&acirc;n b&igrave;nh luận kế tiếp của t&ocirc;i. Sơ đồ đấu nối v&agrave; list những thiết bị (m&aacute;y chủ, mạng LAN, Modem, Router). Được cung cấp cho miễn ph&iacute; subnet IP public / 29 để đấu nối LAN, c&oacute; thể mua th&ecirc;m IP public c&ugrave;a VNPT l&uacute;c c&oacute; y&ecirc;u cầu.</p><br /><br /><div style="border: black dashed 1px;padding: 11px;"><br />  <br />  <br />  <br /> <h3>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam - Mondaq News Alerts</h3><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam.</p><br />  <br />  <br />  <br /> <p>Posted: Tue, 26 May 2020 20:16:41 GMT [ [https://www.mondaq.com/telecoms-mobile-cable-communications/432116/telecommunication-in-vietman--a-history source] ]</p><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Kh&aacute;ch sản phẩm c&oacute; thể thu&ecirc; to&agrave;n bộ một diện t&iacute;ch ri&ecirc;ng, được đ&aacute;nh dấu ph&acirc;n v&ugrave;ng r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; tận hưởng to&agrave;n bộ cơ sở hạ tầng IDC của Viettel, đồng thời c&oacute; thể tự trang bị th&ecirc;m t&ugrave;y nhu cầu sử dụng để vận h&agrave;nh hệ thống của bản th&acirc;n. Điểm mạnh mẽ của dịch vụ Leased Line l&agrave; t&iacute;nh hoạt b&aacute;t, sự ổn định, kết nối tới mọi địa điểm m&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm y&ecirc;u cầu. Đặc biệt rộng so c&ugrave;ng với c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c l&agrave; c&oacute; tốc độ từ 256 Mbps đến sản phẩm chục Gbps. C&oacute; thể cung cung cấp dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt c&ugrave;ng với băng th&ocirc;ng thay cho đổi theo thời gian nhằm mục ti&ecirc;u đưa đến kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng sự linh hoạt v&agrave;o quy tr&igrave;nh lựa chọn những g&oacute;i dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ của VNPT. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp m&igrave;nh, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh c&ugrave;ng với tốc độ thấp nhất từ 64Kb/s tới kh&ocirc;ng giới hạn với những tiếp x&uacute;c mạng chuẩn.</p><br /><br /><p>Đường truyền c&aacute;p quang quẻ Fiber VNPT cung cấp đường truyền Internet tốc độ cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute; ph&ugrave; hợp nhu cầu của vớ cả c&aacute;c kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng. Dịch vụ Internet Leased line VNPT quốc tế (hoặc c&ograve;n gọi l&agrave; dịch vụ Thu&ecirc; k&ecirc;nh viễn th&ocirc;ng quốc tế) l&agrave; dịch vụ cung cung cấp k&ecirc;nh li&ecirc;n kỳ lạc d&agrave;nh ri&ecirc;ng, điểm nối điểm, đ&aacute;p ứng nhu yếu li&ecirc;n lạc to&agrave;n thế giới đặc biệt quan trọng của c&aacute;c doanh nghiệp.</p><br /><br /><div style="text-align:center"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Kh&aacute;c c&ugrave;ng với kết nối của adsl VNPT hay c&aacute;p quang đ&atilde;ng VNPT, leased line VNPT c&oacute; thể cung cấp đường truyền l&ecirc;n cho tới h&agrave;ng chục GBps. Dịch vụ Leased line của VNPT-Vinaphone được x&acirc;y dựng để đem lại chất lượng kết nối tốt nhất, dịch vụ trả hảo nhất cho tới kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng. Khi sử dụng k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt, nh&acirc;n vi&ecirc;n sử dụng cần thiết thiết phải c&oacute; đủ những giao tiếp tr&ecirc;n những bộ định tuyến sao cho c&oacute; một tiếp x&uacute;c connect WAN mang đến mỗi connect k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt tr&ecirc;n từng node. Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩ vềa l&agrave;, tr&ecirc;n điểm node c&oacute; connect k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng đến 10 điểm kh&ocirc;ng giống nhất thiết n&ecirc;n c&oacute; đủ 10 tiếp x&uacute;c WAN để phục vụ mang đến c&aacute;c kết nối k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một vấn đề hạn chế về đầu tư thiết bị ban đầu, kh&ocirc;ng hoạt b&aacute;t v&agrave;o mở rộng phạt triển, phức tạp trong tr&aacute;in l&yacute;, đặc biệt l&agrave; chi ph&iacute; thu&ecirc; k&ecirc;nh rộng lớn đối với những y&ecirc;u thương cầu connect xa về khoảng c&aacute;ch địa l&yacute;. VNN Internet trực tiếp l&agrave; dịch vụ truy cập Internet với tốc độ cao, đối xứng qua k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng rẽ từ địa điểm qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng đến POP Internet của nh&agrave; cung cấp cho c&ugrave;ng với tốc độ theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng từ 64Kbps đến mặt h&agrave;ng chục Gbps. Dịch vụ k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng l&agrave; dịch vụ mang đến thu&ecirc; k&ecirc;nh truyền dẫn vật l&yacute; d&ugrave;ng ri&ecirc;ng rẽ để connect v&agrave; truyền tin tức ri&ecirc;ng biệt biệt đến từng kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p><br /><br /><p>Kiểm so&aacute;t tin tức từ Internet ra v&agrave;o Website của kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng ngăn ngăn luồng th&ocirc;ng tin mạo danh, tiến c&ocirc;ng. để được b&aacute;o gi&aacute; k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng biệt Leased Line VNPT chất lượng nhất, ưu đ&atilde;i fakem gi&aacute; đến 40%.</p><br /><br /><div style="border:grey dotted 1px;padding:16px;width:304px;margin:auto;background-color:#f1f4f0;"> <br />  <br />  <br />  <br /> <div><br />  <br />  <br />  <br />  <strong>Contact Us</strong><br />  <br />  <br />  <br /> </div> <br />  <br />  <br />  <br /> <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/LocalBusiness"> <br />  <br />  <br />  <br />  <div itemprop="name"><br />    <br />    Mạng dịch vụ<br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Email: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="email">hoahong82hh@outlook.com</span><br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br />  <div><br />    <br />    Phone: <br />    <br />    <br />    <br />  <span itemprop="telephone">906216738</span> <br />    <br />    <br />    <br />  <div itemtype="http://schema.org/PostalAddress" itemscope="" itemprop="address"> <br />    <br />    <br />    <br />    <div itemprop="streetAddress"><br />      <br />      Kim Li&ecirc;n, Đống Đa, H&agrave; Nội,<br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />    <div><br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressLocality">H&agrave; Nội</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressRegion">HN</span>, <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="addressCountry">VN</span> <br />      <br />      <br />      <br />    <span itemprop="postalCode">100000</span><br />      <br />      <br />      <br />    </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />    <br />    <br />    <br />  </div> <br />  <br />  <br />  <br /> </div><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><p>Th&igrave; dịch vụ internet Leased Line Vnpt l&agrave; sự lựa lựa chọn tuy rằngệt vời d&agrave;nh cho bạn. C&aacute;c c&ocirc;ng ty, tổ chức rộng lớn c&ugrave;ng với lượng nh&acirc;n vi&ecirc;n cấp dưới d&ugrave;ng nhiều, những c&ocirc;ng ty lớn cung cấp cho Game, thiết kế trang web… cần một đường truyền ri&ecirc;ng biệt tốc độ cao, ổn định với h&oacute;a học lượng c&ugrave;ng sự hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo chất lượng nhất. Tuỳ theo y&ecirc;u cầu d&ugrave;ng của doanh nghiệp bản th&acirc;n, kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng c&oacute; thể thu&ecirc; k&ecirc;nh c&ugrave;ng với tốc độ từ 1Mbps l&ecirc;n tới 10Gbps. Th&ocirc;ng tin của qu&yacute; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ phục vụ mang đến việc cung cung cấp dịch vụ v&agrave; CSKH.</p><br /><br /><br /><br /><p>Cung cung cấp về dịch vụ viễn th&ocirc;ng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin sản phẩm đầu hiện nay. To&agrave;n quyền d&ugrave;ng đường truyền 24/7, kh&ocirc;ng cần ph&acirc;n t&aacute;ch sẻ kho&aacute;ng sản mạng với bất kỳ ai. Cung cung cấp đường truyền connect theo y&ecirc;u thương cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng. Trong khi kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng c&ograve;n được cung cung cấp c&aacute;c dải địa chỉ IP tĩnh cố định v&agrave; thắt chặt tr&ecirc;n mạng Internet to&agrave;n thế giới.</p><br /><br /><br /><br /><p>Với tốc độ truyền dẫn ngang sản phẩm, cho n&ecirc;n tốc độ tải về v&agrave; upload sẽ ngay s&aacute;t như bằng nhau. K&ecirc;nh truyền mạng internet Leased Line, th&ocirc;ng d&ugrave;ng đường truyền cho d&ugrave;ng chung như dịch vụ internet c&aacute;p quang quẻ FTTH ph&acirc;n b&igrave;nh th&ocirc;ng thường. Đối tượng d&ugrave;ng internet k&ecirc;nh thu&ecirc; ri&ecirc;ng thường l&agrave; cơ quan lại non nước, ng&acirc;n mặt h&agrave;ng, c&oacute; c&ocirc;ng ty lớn muốn connect đảm bảo tốc độ v&agrave; độ bảo mật. C&aacute;c doanh nghiệp cần thiết connect cổng quốc tế ổn định v&agrave; độ bảo mật cao. T&iacute;nh bảo mật cao v&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm c&oacute; thể dễ d&agrave;ng quản l&yacute;, chi ph&iacute;m s&aacute;t việc sử dụng. Được c&ugrave;ng đồng trong nước v&agrave; quốc tế đ&aacute;nh gi&aacute; th&igrave; VNPT l&agrave; được truyền c&oacute; tốc độ ổn định, kết nội thường xuy&ecirc;n biệt d&agrave;nh đến những cơ quan, tổ chức triển khai, c&ocirc;ng ty lớn l&agrave; chủ yếu đuối với chất lược phục vụ số 1.</p><br /><br /><p>Giấy ph&eacute;p của Sở TT &amp; TT HN số 1839/GP-TTĐT cấp ng&agrave;y 25/ 05/ năm nh&acirc;m th&igrave;n. Kh&ocirc;ng đến ph&eacute;p đưa tiếp lưu lượng k&yacute; sinh, lưu lượng Internet đi / về quốc tế. đ&uacute;ng l&uacute;c ph&aacute;t hiện tại, lọc, ngăn ngăn h&agrave;ng fake tiến c&ocirc;ng c&ugrave;ng c&aacute;c lỗ hổng bảo mật th&ocirc;ng tin Website. Copyright &copy; 2021 Tổng Đ&agrave;i Lắp Mạng VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu. Copyright &copy; 2021 C&aacute;p Quang VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu.</p><br /><br />

Revisión del 01:49 7 may 2021

<script type="application/ld+json">"@context":"https://schema.org/","@type":"Store","name":"Mạng dịch vụ","image":["mangdichvulogo.png"],"priceRange":"","servesCuisine":"Việt Nam","address":"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Mạng dịch vụ","addressLocality":"Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,","addressRegion":"HN","postalCode":"100000","addressCountry":"VN","telephone":"0906216738"</script>

Được sử dụng mạng có tốc độ truyền dẫn rộng lớn nhất Việt Nam. Tốc độ truyền tin và xử lý cực nhanh chóng góp khách hàng xử lý việc làm thời gian nhanh chóng và kịp thời.
Kênh thuê riêng biệt Leased Line hoặc kênh truyền internet trực tiếp‎là dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng rẽ từ địa điểm của quý khách hàng mặt hàng đến thiết bị của VNPT với tốc độ yêu cầu của quý khách hàng sản phẩm từ 1 Mbps đến mặt hàng chục Gbps. Megawan là dịch vụ cung cung cấp mạng riêng ảo , cho phép connect các mạng máy tính của doanh nghiệp bên trên những vị trí không giống nhau để tạo thành một khối hệ thống mạng độc nhất và tin cậy thông qua việc sử dụng các liên kết băng rộng xDSL( cáp đồng) . Là dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng riêng rẽ biệt từ địa điểm của quý khách hàng mặt hàng đến mạng core Internet của VNPT cùng với tốc độ yêu thương cầu của khách sản phẩm từ là 1 Mbps đến hàng chục Gbps. VNN/ Internet thẳng là dịch vụ truy cập Internet với tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng rẽ từ địa điểm khách hàng hàng đến POP Internet của VNPT cùng với tốc độ theo yêu cầu của khách hàng từ 64Kbps đến hàng chục Gbps. Cho thuê chỗ đặt máy chủ là dịch vụ mang đến quý khách hàng mặt hàng thuê một trong những phần thông gian - diện tích mặt sàn để đặt hệ thống máy chủ và các thiết bị Hartware không giống.Bảng Giá Kênh Thuê Riêng Rẽ, Leased Line Mạng Internet Vnpt Mới 2021Dùng HDLC không nhất thiết 2 đầu nên đều là thiết bị Cisco, chỉ cần chúng của cùng 1 hãng và có hỗ trợ HDLC là được. Website hoặc máy chủ khách hàng hàng đều được máy chủ kiểm tra virus, hạn chế tối đa việc truyền nhiễm, khai triển nhanh chóng, an toàn và bảo mật thông tin nhất. Hãy liên hệ đường dây nóng để được hổ trợ đăng ký hợp đồng dịch vụ trên nhà mà không cần thiết thẳng đến cácđiểm giao dịch thanh toán VNPT. Tư vấn miễn phí, lắp đặt đặt toàn bộ, liên hệ lắp đặt mạng internet leased line vnpt tức thì.  • Website hoặc máy chủ quý khách hàng hàng đều được máy chủ kiểm tra virus, hạn chế tối đa việc truyền nhiễm, triển khai thời gian nhanh chóng, an toàn và tin cậy và bảo mật thông tin nhất.
  • Dùng HDLC không nhất thiết 2 đầu phải đều là thiết bị Cisco, chỉ muốn chúng của cùng 1 hãng sản xuất và có hỗ trợ HDLC là được.
  • Khi dùng kênh thuê riêng, người dùng cần thiết thiết phải có đủ các giao tiếp trên những bộ định tuyến sao mang đến có một tiếp xúc connect WAN đến từng connect kênh thuê riêng rẽ tại từng node.
  • Hiện trên VNPT Cung cấp băng thông kênh thuê riêng Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G đến khách hàng sản phẩm.


Cung cấp các fakei pháp backup cho đường LeasedLine của khách hàng mặt hàng, đảm bảo đường truyền luôn sinh hoạt 24 / 7. Đường truyền đảm bảo tốc độ connect cao vào mọi thời điểm. 5.Đường truyền riêng biệt an toàn và tin cậy, có kỹ năng bảo mật thông tin cao, giữ kín những tin tức quý khách trao đổi. giá internet leased line vnptĐăng Ký Thuê Kênh Riêng Vnpt Trên Tp Hcm Giá Rẻ, Tốc Độ Cao Ổn ĐịnhHiện tại VNPT Cung cấp cho đường dẫn kênh thuê riêng Quốc tế từ 2Mb đến 2,5G mang đến quý khách hàng hàng. Do tuỳ điểm kết nối bàn trả không giống nhau sẽ có sự thay đổi giá cước. Tập đoàn Vnpt trên Sài Gòn đã cho thành lập dịch vụ Leased Line để phục vụ các quý quý khách hàng có yêu cầu dùng riêng biệt một mạng truyền Internet mà tốc độ vẫn đảm bảo.<script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Dưới đây là bảng so sánh về thông số kỷ thuật về dịch vụ kênh thuê riêng biệt – Internet leasedline vnpt cùng với đường truyền mặc dùng chung internet FTTX, ADSL. Dịch vụ internet kênh thuê riêng rẽ , mạng internet trực tiếp VNPT ( hoặc còn gọi là internet Leased Line). Là dịch vụ vnpt cho thuê đường truyền dẫn vật lý cho dùng riêng rẽ trên hạ lầu truyền dẫn cáp quang đãng.
VTN cam kết đảm bảo thời hạn xử lý sự cố, thời gian khai triển dịch vụ. VTN khẳng định hóa học lượng dịch vụ theo chuẩn chỉnh quốc tế. Cam kết đảm bảo thời gian xử lý sự cố, thời gian khai triển dịch vụ. Cam kết chất lượng hóa học lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Với tổng dung lượng connect quốc tế hiện đại 3,8 Tbps. Khi khách hàng đăng ký Kênh Thuê Riêng Leased Line sẽ tiến hành trang bị Converter, Modem Draytek, Modem Cisco tùy theo gói cước khách mặt hàng đăng ký. Modem tốc độ cao – triển khai bên trên hạ lầu cáp đồng.Cập nhật bảng số máy bàn có dây vnpt Hà Nội Thủ Đô được sưu tập mới nhất , số đẹp, giá rẻ cho những cửa hàng, công ty lớn, cá nhân bên trên địa bàn. Giấy triệu chứng minh quyền dùng hợp lí vị trí đầu cuối kênh phía quý khách hàng sản phẩm. Có thể thông số kỹ thuật connect bên trên NIX bên trên cùng 1 đường đấu nối vật lý với kết nối Internet ISP và IXP. Hỗ trợ công cụ Looking class để đo kiểm hóa leased line vnpt học lượng các phân đoạn mạng trung gian vào nước, quốc tế, đo các thông số chất lượng như delay time. Có thể sử dụng IP được cấp cho vạc bởi vì VNPT hoặc IP và ASN được cung cấp từ VNNIC. Nếu khoảng cơ hội lưu giữa những Trụ sở không quá xa (dưới 5km) thì có thể dùng thiết bị kéo dãn mạng LAN (ví dụ, modem G.SHDSL của thương hiệu Planet), khi đó thông phải tốn chi phí đầu tư Router và NTU.Giải pháp mạng wifi mang đến khách hàng sạn phối kết hợp wifi marketing. Lưu thương hiệu của tôi, tin nhắn, và trang website vào trình duyệt này đến lần phân bình luận kế tiếp của tôi. Sơ đồ đấu nối và list những thiết bị (máy chủ, mạng LAN, Modem, Router). Được cung cấp cho miễn phí subnet IP public / 29 để đấu nối LAN, có thể mua thêm IP public cùa VNPT lúc có yêu cầu.Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam - Mondaq News Alerts

Telecommunication in Vietman - a history - Media, Telecoms, IT, Entertainment - Vietnam.

Posted: Tue, 26 May 2020 20:16:41 GMT [ source ]Khách sản phẩm có thể thuê toàn bộ một diện tích riêng, được đánh dấu phân vùng rõ ràng và tận hưởng toàn bộ cơ sở hạ tầng IDC của Viettel, đồng thời có thể tự trang bị thêm tùy nhu cầu sử dụng để vận hành hệ thống của bản thân. Điểm mạnh mẽ của dịch vụ Leased Line là tính hoạt bát, sự ổn định, kết nối tới mọi địa điểm mà quý khách hàng sản phẩm yêu cầu. Đặc biệt rộng so cùng với các dịch vụ khác là có tốc độ từ 256 Mbps đến sản phẩm chục Gbps. Có thể cung cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng biệt cùng với băng thông thay cho đổi theo thời gian nhằm mục tiêu đưa đến khách hàng hàng sự linh hoạt vào quy trình lựa chọn những gói dịch vụ kênh thuê riêng rẽ của VNPT. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp mình, quý khách hàng hàng có thể thuê kênh cùng với tốc độ thấp nhất từ 64Kb/s tới không giới hạn với những tiếp xúc mạng chuẩn.Đường truyền cáp quang quẻ Fiber VNPT cung cấp đường truyền Internet tốc độ cao, giá cả hợp lý phù hợp nhu cầu của vớ cả các khách mặt hàng. Dịch vụ Internet Leased line VNPT quốc tế (hoặc còn gọi là dịch vụ Thuê kênh viễn thông quốc tế) là dịch vụ cung cung cấp kênh liên kỳ lạc dành riêng, điểm nối điểm, đáp ứng nhu yếu liên lạc toàn thế giới đặc biệt quan trọng của các doanh nghiệp.Khác cùng với kết nối của adsl VNPT hay cáp quang đãng VNPT, leased line VNPT có thể cung cấp đường truyền lên cho tới hàng chục GBps. Dịch vụ Leased line của VNPT-Vinaphone được xây dựng để đem lại chất lượng kết nối tốt nhất, dịch vụ trả hảo nhất cho tới khách hàng mặt hàng. Khi sử dụng kênh thuê riêng biệt, nhân viên sử dụng cần thiết thiết phải có đủ những giao tiếp trên những bộ định tuyến sao cho có một tiếp xúc connect WAN mang đến mỗi connect kênh thuê riêng biệt trên từng node. Điều đó có nghĩ vềa là, trên điểm node có connect kênh thuê riêng đến 10 điểm không giống nhất thiết nên có đủ 10 tiếp xúc WAN để phục vụ mang đến các kết nối kênh thuê riêng. Đây là một vấn đề hạn chế về đầu tư thiết bị ban đầu, không hoạt bát vào mở rộng phạt triển, phức tạp trong tráin lý, đặc biệt là chi phí thuê kênh rộng lớn đối với những yêu thương cầu connect xa về khoảng cách địa lý. VNN Internet trực tiếp là dịch vụ truy cập Internet với tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng rẽ từ địa điểm quý khách hàng mặt hàng đến POP Internet của nhà cung cấp cho cùng với tốc độ theo yêu cầu của khách mặt hàng từ 64Kbps đến mặt hàng chục Gbps. Dịch vụ kênh thuê riêng là dịch vụ mang đến thuê kênh truyền dẫn vật lý dùng riêng rẽ để connect và truyền tin tức riêng biệt biệt đến từng khách hàng.Kiểm soát tin tức từ Internet ra vào Website của khách hàng mặt hàng ngăn ngăn luồng thông tin mạo danh, tiến công. để được báo giá kênh thuê riêng biệt Leased Line VNPT chất lượng nhất, ưu đãi fakem giá đến 40%.Contact Us

Mạng dịch vụ

Email:hoahong82hh@outlook.com

Phone:906216738

Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội,Hà Nội,HN,VN100000

Thì dịch vụ internet Leased Line Vnpt là sự lựa lựa chọn tuy rằngệt vời dành cho bạn. Các công ty, tổ chức rộng lớn cùng với lượng nhân viên cấp dưới dùng nhiều, những công ty lớn cung cấp cho Game, thiết kế trang web… cần một đường truyền riêng biệt tốc độ cao, ổn định với hóa học lượng cùng sự hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo chất lượng nhất. Tuỳ theo yêu cầu dùng của doanh nghiệp bản thân, khách mặt hàng có thể thuê kênh cùng với tốc độ từ 1Mbps lên tới 10Gbps. Thông tin của quý quý khách hàng chỉ phục vụ mang đến việc cung cung cấp dịch vụ và CSKH.

Cung cung cấp về dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin sản phẩm đầu hiện nay. Toàn quyền dùng đường truyền 24/7, không cần phân tách sẻ khoáng sản mạng với bất kỳ ai. Cung cung cấp đường truyền connect theo yêu thương cầu khách hàng mặt hàng. Trong khi khách hàng hàng còn được cung cung cấp các dải địa chỉ IP tĩnh cố định và thắt chặt trên mạng Internet toàn thế giới.

Với tốc độ truyền dẫn ngang sản phẩm, cho nên tốc độ tải về và upload sẽ ngay sát như bằng nhau. Kênh truyền mạng internet Leased Line, thông dùng đường truyền cho dùng chung như dịch vụ internet cáp quang quẻ FTTH phân bình thông thường. Đối tượng dùng internet kênh thuê riêng thường là cơ quan lại non nước, ngân mặt hàng, có công ty lớn muốn connect đảm bảo tốc độ và độ bảo mật. Các doanh nghiệp cần thiết connect cổng quốc tế ổn định và độ bảo mật cao. Tính bảo mật cao và quý khách hàng sản phẩm có thể dễ dàng quản lý, chi phím sát việc sử dụng. Được cùng đồng trong nước và quốc tế đánh giá thì VNPT là được truyền có tốc độ ổn định, kết nội thường xuyên biệt dành đến những cơ quan, tổ chức triển khai, công ty lớn là chủ yếu đuối với chất lược phục vụ số 1.Giấy phép của Sở TT & TT HN số 1839/GP-TTĐT cấp ngày 25/ 05/ năm nhâm thìn. Không đến phép đưa tiếp lưu lượng ký sinh, lưu lượng Internet đi / về quốc tế. đúng lúc phát hiện tại, lọc, ngăn ngăn hàng fake tiến công cùng các lỗ hổng bảo mật thông tin Website. Copyright © 2021 Tổng Đài Lắp Mạng VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu. Copyright © 2021 Cáp Quang VNPT. Tất cả quyền được bảo lưu.